சேவல் விருத்தம் – Seval Virutham Lyrics in Tamil


Seval Virutham Lyrics in Tamil
அருணகிரிநாதரின் சேவல் விருத்தம்
காப்பு – கொந்தார் குழல்
கொந்தார் குழல்வரி வண்டோ லிடுமியல்கொண்டேழ் இசைமருளக்குதலை மொழிந்தருள் கவுரி சுதந்தரிகுமரன் இதம் பெறுபொன்செந்தா மரைகடம் நந்தா வனமுளசெந்தூர் எங்குமுளான்திலக மயிலில்வரு குமரன் வரிசைபெறுசேவல் தனைப்பாடவந்தே சமர்பொரு மிண்டாகியகய மாமுகனைக் கோறிவன் கோடொன்றை ஒடித்துப் பாரதம்மாமேருவில் எழுதிப்பைந்தார் கொடு பல ராவணன் அன்பொடுபணி சிவலிங்கமதைப்பார்மிசை வைத்த விநாயகன் முக்கட்பரமன் துணையாமே.
சேவற் கொடி ஆடுதே, முருகன் புகழ் பாடுதே
1. உலகிலநுதின
உலகில் அநு தினமும் வரும் அடியவர்கள் இடரகலஉரிய பரகதிதெ ரியவேஉரகமணி எனவுழலும் இருவினையும் முறைபடவும்இருள்கள் மிடி கெட அருளியேகலகமிடும் அலகைகுறள் மிகுபணிகள் வலிமையொடுகடின முற வரில் அவைகளைக்கண்ணைப் பிடுங்கியுடல் தன்னைப் பிளந்துசிறகைக்கொட்டி நின்றா டுமாம்மலைகள் நெறுநெறு நெறென அலைகள் சுவறிட அசுரர்மடியஅயில் கடவு முருகன்மகுடவட கிரியலைய மலையுமுலை வநிதைகுறவரிசையின மகள் அவளுடன்சிலைகுலிசன் மகள்மருவு புயன்இலகு சரவணச்சிறுவன்அயன் வெருவ விரகிற்சிரமிசையில் வெகுசினமொடு அடியுதவும் அறுமுகவன்சேவல் திருத்துவசமே.
2. எரியனையவியன்
எரியனைய வியனவிரம் உளகழுது பலபிரமராட்சதர்கள் மிண்டுகள் செயும்ஏவற் பசாசுநனி பேயிற் பசாசுகொலைஈனப் பசாசு களையும்கரி முருடு பெரியமலை பணையெனவும் முனையின்உயர்ககனமுற நிமிரும் வெங்கட்கடிகளையும் மடமடென மறுகி அலறிட உகிர்க்கரத்தடர்த்துக் கொத்துமாம்தரணிபல இடமென்வன மதகரிகள் தறிகள்பணிசமணர் கிடுகிடென நடனம்தண்டைகள் சிலம்புகள் கலின்கலி எனெனச் சிறியசரணஅழகொடு புரியும்வேள்திரிபுரம தெரியநகை புரியும்இறை யவன்மறைகள்தெரியும்அரன் உதவு குமரன்திமிரதின கரமுருக சரவண பவன்குகன்சேவல் திருத்துவசமே.
3. கரிமுரட்டடிவலை
கரிமுரட்டடி வலைக் கயிறெடுத் தெயிறு பற்களை யிறுக்கியும் முறைத்துக்கலகமிட்டி யமன் முற் கரமுறத் துடருமக்காலத்தில் வேலு மயிலும்குருபரக் குகனும் அப் பொழுதில் நட்புடன் வரக்குரலொலித்து அடியர் இடரைக்குலைத்தலறு மூக்கிற் சினப் பேய்களைக் கொத்திவட்டத்தில் முட்ட வருமாம்அரியகொற்கையனுடற் கருகும்வெப் பகையையுற்பனமுறைத் ததமிகவுமேஅமணரைக் கழுவில் வைத்தவருமெய்ப் பொடிதரித்தவனி மெய்த்திட அருளதார்சிரபுரத் தவதரித்த அவமுதத் தினமணிச்சிவிகை பெற்றினிய தமிழைச்சிவனயப் புறவிரித் துரை செய்விற் பனனிகற்சேவல் திருத்துவசமே.
4. அச்சப்படக்குரல்

அச்சப் படக்குரல் முழக்கிப் பகட்டியல்அறிக்கொட்டமிட்டம ரிடும்அற்பக் குறப்பலிகள் வெட்டுக்கள் பட்டுக்கடிஅறுக் குழைகளைக் கொத் தியேபிச்சுச் சினத்து தறி எட்டுத்திசைப் பலிகள்இட்டுக் கொதித்து விறலேபெற்றுச் சுடர்ச் சிறகு தட்டிக் குதித்தியல்பெறக் கொக்கரித்து வருமாம்பொய்ச் சித்திரப்பலவும் உட்கத் திரைச்சலதிபொற்றைக் கறுத்தயில்விடும்புத்தி ப்ரியத்தன் வெகு வித்தைக் குணக்கடல்புகழ்ச் செட்டி சுப்ரமணியன்செச்சைப் புயத்தன் நவரத்ன க்ரிடத்தன் மொழிதித்திக்கு முத் தமிழினைத்தெரியவரு பொதிகைமலை முநிவர்க் குரைத்தவன்சேவல் திருத்துவசமே.
5. தானா யிடும்பு
தானா யிடும்பு செயு மோகினி இடாகினிதரித்த வேதாள பூதம்சருவ சூனியமும் அங்கிரியினா லுதறித்தடிந்து சந்தோடமுறவேகோனாகி மகவானும் வானாள வானாடர்குலவு சிறை மீளஅட்டகுலகிரிகள் அசுரர்கிளை பொடியாக வெஞ்சிறைகள்கொட்டி யெட்டிக் கூவுமாம்மானாகம் அக்கறுகு மானுடையன் நிர்த்தமிடுமாதேவன் நற்குருபரன்வானீரம் அவனியழல் காலாய் நவக்கிரகம்வாழ்நாள் அனைத்தும் அவனாம்சேனாபதித் தலைவன் வேதா வினைச்சிறைசெய்தேவாதி கட்கரசுகள்ஏனான மைக்கடலின் மீனானவற்கு இனியன்சேவல் திருத்துவசமே.
6. பங்கமா கியவிட
பங்கமாகிய விட புயங்கமா படமதுபறித்துச் சிவத் தருந்திப்பகிரண்ட முழுதும் பறந்து நிர்த்தங்கள்புரிபச்சைக் கலாப மயிலைத்துங்கமாயன் புற்றுவன் புற் றடர்ந்துவருதுடரும் பிரேத பூதத்தொகுதிகள் பசாசுகள் நிசாசரர் அடங்கலும்துண்டப் படக் கொத்துமாம்மங்கை யாமளை குமரி கங்கை மாலினி கவுரிவஞ்சிநான் முகிவராகிமலையரையன் உதவமலை திருமுலையில் ஒழுகுபால்மகிழ அமுதுண்ட பாலன்செங்கணன் மதலையிடம் இங்குளான் என்னும்நரசிங்கமாய் இரணியனுடல்சிந்த உகி ரிற்கொடு பிளந்தமால் மருமகன்சேவல் திருத்துவசமே.
7. வீறான காரிகதி
வீறான காரிகதி முன்னோடி பின்னோடிவெங்கட் குறும்புகள் தரும்விடு பேய்கள் ஏகழுவன் கொலைசாவு கொள்ளிவாய்வெம்பேய் களைத்துரத்திப்பேறான .. சரவண பவா .. என்னுமந்திரம்பேசி யுச்சாடனத்தாற்பிடர் பிடித் துக் கொத்தி நகநுதியி னாலுறப்பிய்ச்சுக் களித்தாடுமாம்மாறாத முயலகன் வயிற்றுவலி குன்மம்மகோதரம் பெருவியாதிவாத பித்தஞ் சிலேற் பனங்குட்ட முதலானவல்ல பிணிகளைமாற்றியேசீறாத ஓராறு திருமுக மலர்ந்தடியர்சித்தத் திருக்கும் முருகன்சிலைகள் உருவிடஅயிலை விடுகுமர குருபரன்சேவல் திருத்துவசமே.
8. வந்து ஆர்ப்பரிக்கும்
வந்தார்ப் பரிக்குமம் மிண்டுவகை தண்டதரன்வலிய தூதுவர்ப் பில்லி பேய்வஞ்சினாற் பேதுற மகாபூதம் அஞ்சிடவாயினும் காலினாலும்பந்தாடியே மிதித்துக் கொட்டி வடவைசெம்பவளமா கதிகாசமாப்பசுஞ்சிறைத் தலமிசைத் தனியயிற் குமரனைப்பார்த்து அன்புறக் கூவுமாம்முந்தாகமப் பலகை சங்காத மத்தர்தொழமுன்பேறு முத்தி முருகன்முதுகானகத்து எயினர் பண்டோடு அயிற்கணைமுனிந்தே தொடுத்த சிறுவன்சிந்தா குலத்தையடர் கந்தா எனப்பரவுசித்தர்க்கு இரங்கு அறுமுகன்செயவெற்றி வேள்புநிதன் நளினத்தன் முடிகுற்றிசேவல் திருத்துவசமே.
9. உருவாய் எவர்

உருவாய் எவர்க்குநினை வரிதாய் அனைத்துலகும்உளதாய் உயிர்க் குயிரதாய்உணர்வாய் விரிப்பரிய உரைதேர் பரப்பிரமஒளியாய் அருட் பொருளதாய்வரு மீசனைக் களப முகன் ஆதரித்திசையைவலமாய் மதிக்க வருமுன்வளர்முருகனைக் கொண்டு தரணிவலம் வந்தான்முன்வைகு மயிலைப் புகழுமாம்குரு மாமணித்திரள் கொழிக்கும் புனற்கடம்குன்று தோறாடல் பழனம்குழவு பழமுதிர்சோலை ஆவினன்குடி பரங்குன்றிடம் திருவேரகம்திரை ஆழிமுத்தைத் தரங்கக்கை சிந்தித்தெறித் திடுஞ் செந்தினகர்வாழ்திடமுடைய அடியர்தொழு பழையவன் குலவுற்றசேவல் திருத்துவசமே.
10. மகரசல நிதி
மகரசல நிதிசுவற உரகபதி முடிபதறமலைகள் கிடுகிடு கிடெனவேமகுடகுட வடசிகரி முகடு படபட படெனமதகரிகள் உயிர்சிதறவேககன முதல் அண்டங்கள் கண்ட துண்டப் படக்கர்ச்சித் திரைத்தலறியேகாரையாழின் நகரர் மாரைப் பிளந்துசிறகைக் கொட்டி நின்றாடுமாம்சுகவிமலை அமலைபரை இமையவரை தருகுமரிதுடியிடைய னகை யசலையாள்சுதன் முருகன் மதுரமொழி உழைவநிதைஇபவ நிதை துணைவன் எனது இதய நிலையோன்திகுட திகு டதிதிகுட தகுடதித குடதிகுடசெக்கண செகக்கணஎனத்திருநடனம் இடுமயிலில் வருகுமர குருபரன்சேவல் திருத்துவசமே.
11. பூவிலியன் வாசவன்
பூவிலியன் வாசவன் முராரி முநிவோர் அமரர்பூசனை செய்வோர் மகிழவேபூதரமும் எழுகடலும் ஆட அமுதூறஅநு போக பதினாலு உலகமும்தாவு புகழ் மீறிட நிசாசரர்கள் மாளவருதான தவநூல் தழையவேதாள் வலியதான பல பேய்கள் அஞ்சச் சிறகுகொட்டிக் குரல் பயிலுமாம்காவுகனி வாழை புளி மாவொடுயர் தாழை கமுகாடவிகள் பரவு நடனக்காரண மெய்ஞ்ஞான பரி சீரண வராசனக்கனகமயில் வாகனன் அடல்சேவகன் இராசத இலக்கண உமைக்கொருசிகாமணி சரோருக முகச்சீதள குமார கிருபாகர மனோகரன்சேவல் திருத்துவசமே.
Benefits of Seval Virutham in Tamil
சேவல் விருத்தம் பலன்கள்
சேவல் விருத்தம் என்பது தமிழ் இலக்கிய வடிவமாகும், இது இந்துக் கடவுளான முருகனின் பக்தர்கள் பின்பற்றும் ஆன்மீக நடைமுறையாகும். இது கலாச்சார, கலை மற்றும் தனிப்பட்ட அம்சங்கள் உட்பட பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது. சேவல் விருத்தத்தின் சில சாத்தியமான நன்மைகள் இங்கே:

தமிழ் இலக்கியத்தைப் பாதுகாத்தல்
கலை வெளிப்பாடு
திறன் மேம்பாடு
உணர்ச்சி மற்றும் அறிவுசார் ஈடுபாடு
கலாச்சார அடையாளம்
பாரம்பரியம்
அழகியல் மற்றும் பாராட்டு

சேவல் விருத்தத்தின் பலன்கள் அகநிலை மற்றும் நபருக்கு நபர் மாறுபடும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். உண்மையான முக்கியத்துவம் தனிநபரின் நம்பிக்கை, பக்தி மற்றும் தனிப்பட்ட ஆன்மீக பயணத்தில் உள்ளது.
 
Also, read

No comments

Leave a Reply