ஹர ஹர சிவனே அருணாசலனே: Hara Hara Sivane Arunachalane


Hara Hara Sivane Arunachalane Song Lyrics in Tamil
ஹர ஹர சிவனே அருணாசலனே பாடல் வரிகள்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயாநமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயாநமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
ஹர ஹர சிவனே அருணாசலனேஅண்ணாமலையே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
சிவ சிவ ஹரனே சோனாச்சலனேஹர ஹர சிவனே அருணாசலனேஅண்ணாமலையே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
அணலே நமச்சிவாயம்அலலே நமச்சிவாயம்கனலே நமச்சிவாயம்காற்றே நமச்சிவாயம்
புலியின் தோலை இடையில் அணிந்தபுனிதக்கடலே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
கலியின் தீமை யாவும் நீக்கும்கருணை கடலேப் போற்றி
ஹர ஓம் நமச்சிவாயாஹர ஓம் நமச்சிவாயா
புனலே நமச்சிவாயம் பொருளே நமச்சிவாயம்புகழே நமச்சிவாயம் புனிதம் நமச்சிவாயம்

நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
சிவனார் கங்கை கரையில் அமர்ந்தசீதழே ஒளியே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
தவமே செய்யும் தபோவனத்தில்ஜோதி லிங்கனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
வேதம் நமச்சிவாயம் நாதம் நமச்சிவாயம்பூதம் நமச்சிவாயம் கோதம் நமச்சிவாயம்
மணிப்பூர் அகமாய் சூட்சுமம் காட்டும்அருணாச்சாலனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
மங்கள சிவனாய் தங்கிடும் வடிவேசெங்கனல வண்ணா போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
அன்பே நமச்சிவாயம் அணியே நமச்சிவாயம்பண்பே நமச்சிவாயம் பரிவே நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா

நினைத்த உடனே முக்தியை தந்திடும்அண்ணாமலையே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
நிம்மதி வாழ்வில் நித்தமும் தந்திடசன்னிதி கொண்டாய் போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
அருளே நமச்சிவாயம் அழகே நமச்சிவாயம்இருளே நமச்சிவாயம் இனிமை நமச்சிவாயம்
சித்தர் பூமியாய் சிவலயம் காட்டும்அண்ணாமலையே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
பக்தர் நெஞ்சினை சிவமயாமாக்கும்சிவபெருமானே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
குருவே நமச்சிவாயம் உயிரே நமச்சிவாயம்அருவே நமச்சிவாயம் அகிலம் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
அன்னை உமைக்கு இடமாய் உடலில்ஆலயம் தந்தாய் போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
சொன்ன வண்ணமேசெய்யும் நாதனேசோனாசலனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா

ஆதியும் நமச்சிவாயம் அந்தமும் நமச்சிவாயம்ஜோதியும் நமச்சிவாயம் சுந்தரம் நமச்சிவாயம்
சூரியன் சந்திரன் அஷ்டவ சுட்கன்ஒதி நாடும் நாதா போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
சுந்தரி உண்ணாமலையுடன் திகழும்அண்ணாமலையே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
சம்பவம் நமச்சிவாயம் சத்குரு நமச்சிவாயம்அம்பிகை நமச்சிவாயம் ஆகமம் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
எட்டா நிலையில் நெட்டாய் எழுந்தவேதலிங்கமே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
பற்றாய் இருந்து பற்றும் எவருக்கும்பாதை காட்டுவாய் போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
கதிரும் நமச்சிவாயம் சுடரும் நமச்சிவாயம்புதிரும் நமச்சிவாயம் புவனம் நமச்சிவாயம்
ஜோதி பிழம்பின் சுடரில் கனிந்தஅண்ணாமலையே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய

ஆதி பிழம்பில் ஆலயம் கொண்டஅடி அண்ணாமலை போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
குளிரே நமச்சிவாயம் முகிலும் நமச்சிவாயம்பனியும் நமச்சிவாயம் பருவம் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
குமரகுருவான குகனே பனிந்தகுருலிங்கேசா போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
இமய மலைமீது வாசம் புரியும்அமரோர் அரசே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
மண்ணும் நமச்சிவாயம் மரமும் நமச்சிவாயம்விண்ணும் நமச்சிவாயம் விளைவும் நமச்சிவாயம்
மணிமலையாகிய மந்திர மலையில்சுந்தரமானாய் போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
அணியா பரணம் பலவகை சூடும்அருணாச்சலனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
மலையே நமச்சிவாயம் மலரே நமச்சிவாயம்சிலையே நமச்சிவாயம் சிகரம் நமச்சிவாயம்

நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
குமரகுருவான குகனே பனிந்தகுருலிங்கேசா போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
இமய மலைமீது வாசம் புரியும்அமரோர் அரசே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
மண்ணும் நமச்சிவாயம் மரமும் நமச்சிவாயம்விண்ணும் நமச்சிவாயம் விளைவும் நமச்சிவாயம்
மணிமலையாகிய மந்திர மலையில்சுந்தரமானாய் போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
அணியா பரணம் பலவகை சூடும்அருணாச்சலனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
மலையே நமச்சிவாயம் மலரே நமச்சிவாயம்சிலையே நமச்சிவாயம் சிகரம் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா

கம்பதிலையான் குகனை கண்ணில்படைத்த சிவனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
நம்பிய நெஞ்சில் நலமே அளிக்கும்நாகா பரணா போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
திருவே நமச்சிவாயம் தெளிவே நமச்சிவாயம்கருவே நமச்சிவாயம் கனிவே நமச்சிவாயம்
அருணை நகர சிகரம் விரிந்தஅக்னிலிங்கனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
கருணை வேண்டி காலடி பணிந்துசரணம் செய்தோம் போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
பெண்ணும் நமச்சிவாயம் ஆணும் நமச்சிவாயம்என்னம் நமச்சிவாயம் ஏகம் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
மூன்று மூர்த்திகளின் வடிவாய் எழுந்தமுக்கண் அரசே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
தோன்றி வளர்ந்து துலங்கிடும் கதிரேசூல நாதனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா

ஒலியே நமச்சிவாயம் உணர்வே நமச்சிவாயம்வெளியே நமச்சிவாயம் விசையே நமச்சிவாயம்
மோன வடிவாகி மோஹனம் காட்டும்மூர்த்திலிங்கனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
ஞானம் வழங்கி நர்கதி அளீக்கும்நந்தி வாகனா போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
நாகம் நமச்சிவாயம் ரகசியம் நமச்சிவாயம்யோகம் நமச்சிவாயம் யாகம் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
அர்த்தநாரியாய் வித்தகம் செய்யும்அருணாச்சலனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
நர்த்தன தாண்டவ நாடகம் ஆடும்ராக நாதனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
அதிர்வும் நமச்சிவாயம் அசைவும் நமச்சிவாயம்நிலையும் நமச்சிவாயம் நிறைவும் நமச்சிவாயம்
ரமண முனிக்கு ரகசியம் சொன்னராஜலிங்கனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய

இமையோர் தலைவன் பதவியும் வழங்கும்ஈசமகேஷா போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
கோடை நமச்சிவாயம் கொண்டலும் நமச்சிவாயம்வாடையும் நமச்சிவாயம் தென்றலும் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
பரணி தீபமாய தரணியில் ஒளிரும்பரமேஷ்வரனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
ஹரஹர என்றால் வரமழை பொழியும்ஆதிலிங்கனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
சித்தியும் நமச்சிவாயம் முக்தியும் நமச்சிவாயம்பக்தியும் நமச்சிவாயம் சக்தியும் நமச்சிவாயம்
கார்த்திகை திருநாள் உற்சவம் காணும்தீபச்சுடரே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
தீர்த்தம் யாவிலும் நீராடிடுவாய்அருணாச்சலனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
நிலவே நமச்சிவாயம் நிஜமே நமச்சிவாயம்கலையே நமச்சிவாயம் நினைவே நமச்சிவாயம்

நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
சுற்றிட சுற்றிட வெற்றிகள் வழங்கும்சோனாலச்சனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
பொற்ச்சபைதன்னில் அற்புத நடனம்புரியும் பரமே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
லிங்கம் நமச்சிவாயம் லீலை நமச்சிவாயம்கங்கை நமச்சிவாயம் கருணை நமச்சிவாயம்
சோனை நதி தீரம் கோயில் கொண்டஅருணாசலனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
வானவெளிதனை கோபுரம் ஆக்கிமலையில் நிறைந்தாய் போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
செல்வம் நமச்சிவாயம் சீரும் நமச்சிவாயம்வில்வம் நமச்சிவாயம் வேஷம் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா

ஆதிரை அழகா ஆவுடை மேலேஅமரும் தலைவா போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
வேதியர் போற்றும் வென்சடை இறைவாவேதப்பொருளே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
முதலும் நமச்சிவாயம் முடிவும் நமச்சிவாயம்இடையும் நமச்சிவாயம் விடையும் நமச்சிவாயம்
நாகமுடியுடன் யோகம் புரியும்நாகேஸ்வரனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
வேத நடுவிலே திருநீர் அணியும்அருனேஷ்வரனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
அம்மையும் நமச்சிவாயம் அப்பனும் நமச்சிவாயம்நண்மையும் நமச்சிவாயம் நாதனும் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
அடிமுடி இல்லா ஆனந்த வடிவேஅண்ணாமலையே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
அம்மையப்பனாய் அகிலம் காக்கும்அமுதேஷ்வரனே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா

அதுவும் நமச்சிவாயம் இதுவும் நமச்சிவாயம்எதுவும் நமச்சிவாயம் எதிலும் நமச்சிவாயம்
விடையாம் காளை வாகனம் ஏறிவிண்ணில் வருவாய் போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய
வேண்டிய கணமே என்னிய கணமேகண்ணில் தெரிவாய் போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
சூலம் நமச்சிவாயம் சுகமே நமச்சிவாயம்நீலம் நமச்சிவாயம் நித்தியம் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
பௌர்னமி நாளீல் பிறைநிலவணியும்மகாதேவனே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாயா
ஒஹவ்சகமாலாய் பிணிகள் தீர்க்கும்அருணச்சலமே போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
தீபம் நமச்சிவாயம் திருவருள் நமச்சிவாயம்ரூபம் நமச்சிவாயம் ருத்ரம் நமச்சிவாயம்
பனிகைலாயம் தீ வடிவாகியஅண்ணாமலையே போற்றிசிவ ஓம் நமச்சிவாய

பனிவடிவாகிய தென்னாடுடையாய்திருவருளேசா போற்றிஹர ஓம் நமச்சிவாயா
எங்கும் நமச்சிவாயம் எல்லாம் நமச்சிவாயம்எழிலும் நமச்சிவாயம் என்றும் நமச்சிவாயம்
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா
நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா,நமச்சிவாயா நமச்சிவாயா ஓம் நமச்சிவாயா

No comments

Leave a Reply