Dakshinamurthy Stotram in Tamil – தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம்

உள்ளடக்கம்

Dakshinamurthy Stotram in Tamil
ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ரம்
ஶாந்திபாட:2
ஓம் யோ ப்3ரஹ்மாணம் வித3தா4தி பூர்வம்யோ வை வேதா3ம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।தம்ஹதே3வமாத்ம பு3த்3தி4ப்ரகாஶம்முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்3யே ॥
த்4யாநம்
ஓம் மௌநவ்யாக்2யா ப்ரகடிதபரப்3ரஹ்மதத்வம்யுவாநம்வர்ஶிஷ்டா2ந்தேவஸத்3ருஷிக3ணைராவ்ருதம் ப்3ரஹ்மநிஷ்டை2: ।ஆசார்யேந்த்3ரம் கரகலித சிந்முத்3ரமாநந்த3மூர்திம்ஸ்வாத்மராமம் முதி3தவத3நம் த3க்ஷிணாமூர்திமீடே3 ॥
வடவிடபிஸமீபே பூ4மிபா4கே3 நிஷண்ணம்ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா3தாரமாராத் ।த்ரிபு4வநகு3ருமீஶம் த3க்ஷிணாமூர்திதே3வம்ஜநநமரணது3:க2ச்சே2த3 த3க்ஷம் நமாமி ॥
சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்3தா4: ஶிஷ்யா: கு3ருர்யுவா ।கு3ரோஸ்து மௌநவ்யாக்2யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி2ந்நஸம்ஶயா: ॥
ஓம் நம: ப்ரணவார்தா2ய ஶுத்3தஜ4்ஞாநைகமூர்தயே ।நிர்மலாய ப்ரஶாந்தாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணு: கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வர: ।கு3ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்3ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ரவே நம: ॥
நித4யே ஸர்வவித்3யாநாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।கு3ரவே ஸர்வலோகாநாம் த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
சிதோ3க4நாய மஹேஶாய வடமூலநிவாஸிநே ।ஸச்சிதா3நந்த3 ரூபாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
ஈஶ்வரோ கு3ருராத்மேதி மூர்திபே4த3 விபா4கி3நே ।வ்யோமவத்3-வ்யாப்ததே3ஹாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥
அங்கு3ஷ்ட2தர்ஜநீ யோக3முத்3ரா வ்யாஜேநயோகி3நாம் ।ஶ்ருத்யர்த2ம் ப்3ரஹ்மஜீவைக்யம் த3ர்ஶயந்யோக3தா ஶிவ: ॥
ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥
Dakshinamurthy Stotram Lyrics in Tamil
ஸ்தோத்ரம்
விஶ்வந்த3ர்பண த்3ருஶ்யமாந நக3ரீ துல்யம் நிஜாந்தர்க3தம்பஶ்யந்நாத்மநி மாயயா ப3ஹிரிவோத்3பூ4தம் யதா2நித்3ரயா ।யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோ4த4ஸமயே ஸ்வாத்மாநமே வாத்3வயம்தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 1 ॥
பீ3ஜஸ்யாந்ததி வாஂகுரோ ஜக3தி3தம் ப்ராங்நர்விகல்பம் புந:மாயாகல்பித தே3ஶகாலகலநா வைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம் ।மாயாவீவ விஜ்ரும்ப4யத்யபி மஹாயோகீ3வ ய: ஸ்வேச்ச2யாதஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 2 ॥
யஸ்யைவ ஸ்பு2ரணம் ஸதா3த்மகமஸத்கல்பார்த2கம் பா4ஸதேஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேத3வசஸா யோ போ3த4யத்யாஶ்ரிதாந் ।யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்3ப4வேந்ந புரநாவ்ருத்திர்ப4வாம்போ4நிதௌ4தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 3 ॥
நாநாச்சி2த்3ர க4டோத3ர ஸ்தி2த மஹாதீ3ப ப்ரபா4பா4ஸ்வரம்ஜ்ஞாநம் யஸ்ய து சக்ஷுராதி3கரண த்3வாரா ப3ஹி: ஸ்பந்த3தே ।ஜாநாமீதி தமேவ பா4ந்தமநுபா4த்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜக3த்தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 4 ॥
தே3ஹம் ப்ராணமபீந்த்3ரியாண்யபி சலாம் பு3த்3தி4ம் ச ஶூந்யம் விது3:ஸ்த்ரீ பா3லாந்த4 ஜடோ3பமாஸ்த்வஹமிதி ப்4ராந்தாப்4ருஶம் வாதி3ந: ।மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணேதஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 5 ॥
ராஹுக்3ரஸ்த தி3வாகரேந்து3 ஸத்3ருஶோ மாயா ஸமாச்சா2த3நாத்ஸந்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோபூ4த்ஸுஷுப்த: புமாந் ।ப்ராக3ஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோ4த3ஸமயே ய: ப்ரத்யபி4ஜ்ஞாயதேதஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 6 ॥
பா3ல்யாதி3ஷ்வபி ஜாக்3ரதா3தி3ஷு ததா2 ஸர்வாஸ்வவஸ்தா2ஸ்வபிவ்யாவ்ருத்தா ஸ்வநு வர்தமாந மஹமித்யந்த: ஸ்பு2ரந்தம் ஸதா3 ।ஸ்வாத்மாநம் ப்ரகடீகரோதி பஜ4தாம் யோ முத்3ரயா ப4த்3ரயாதஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 7 ॥
விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்ப3ந்த4த:ஶிஷ்யசார்யதயா ததை2வ பித்ரு புத்ராத்3யாத்மநா பே4த3த: ।ஸ்வப்நே ஜாக்3ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்4ராமித:தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 8 ॥
பூ4ரம்பா4ம்ஸ்யநலோநிலோம்ப3ர மஹர்நாதோ2 ஹிமாம்ஶு: புமாந்இத்யாபா4தி சராசராத்மகமித3ம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் ।நாந்யத்கிஂசந வித்3யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்3விபோ4தஸ்மை கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 9 ॥
ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்பு2டீக்ருதமித3ம் யஸ்மாத3முஷ்மிந் ஸ்தவேதேநாஸ்வ ஶ்ரவணாத்தத3ர்த2 மநநாத்3த்4யாநாச்ச ஸஂகீர்தநாத் ।ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூ4தி ஸஹிதம் ஸ்யாதீ3ஶ்வரத்வம் ஸ்வத:ஸித்3த்4யேத்தத்புநரஷ்டதா4 பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் ॥ 10 ॥
॥ இதி ஶ்ரீமச்சஂ2கராசார்யவிரசிதம் த3க்ஷிணாமுர்திஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

No comments

Leave a Reply