Devi Mahatmyam in Tamil – Durga Saptashati Lyrics in Tamil

உள்ளடக்கம்

Devi Mahatmyam in Tamil
தேவி மகாத்மியம் – துர்கா சப்தசதீ
🛕 தேவி மகாத்மியம் (Devi Mahatmyam), இதனை துர்கா சப்தசதீ (Durgā Saptashatī) அல்லது சண்டி பாடம் என்றும் அழைப்பர். தேவியின் மகிமைகளை எடுத்துக் கூறும் தேவி மகாத்மியம் நூல் 13 அத்தியாயங்கள், 700 செய்யுட்களுடன் கூடியது.
🛕 தேவி மகாத்மியம் நூல், தேவியானவள் துர்கை, சண்டி போன்ற பல வடிவங்கள் எடுத்து மகிசாசூரன் போன்ற கோரமான தீய அரக்கர்களை போரில் வீழ்த்தும் கதைகளை கூறுகிறது. அமைதிக் காலங்களில் தேவி இலக்குமியாகவும், சரசுவதியாகவும் காட்சியளிக்கிறாள்.
🛕 தேவி மகாத்மியம் நூல், இந்தியாவின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள மேற்கு வங்காளம், ஜார்கண்ட், ஒரிசா, அசாம் போன்ற மாநிலங்களிலும் மற்றும் நேபாளத்திலும் பிரபலமாக உள்ளது. துர்கா பூஜையின் போது தேவி மகாத்மிய நூலின் சுலோகங்கள் துர்கை கோயில்களில் பாடப்படுகிறது.
Durga Saptashati Lyrics in Tamil
Devi Mahatmyam Chapter 1 in Tamil
|| தேவீ மாஹாத்ம்யம் |||| ஶ்ரீதுர்காயை னமஃ |||| அத ஶ்ரீதுர்காஸப்தஶதீ |||| மதுகைடபவதோ னாம ப்ரதமோ‌உத்யாயஃ ||
அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரதம சரித்ரஸ்ய ப்ரஹ்மா றுஷிஃ | மஹாகாளீ தேவதா | காயத்ரீ சன்தஃ | னன்தா ஶக்திஃ | ரக்த தன்திகா பீஜம் | அக்னிஸ்தத்வம் | றுக்வேதஃ ஸ்வரூபம் | ஶ்ரீ மஹாகாளீ ப்ரீத்யர்தே ப்ரதம சரித்ர ஜபே வினியோகஃ |
த்யானம்
கட்கம் சக்ர கதேஷுசாப பரிகா ஶூலம் புஶுண்டீம் ஶிரஃஶம்ங்கம் ஸன்தததீம் கரைஸ்த்ரினயனாம் ஸர்வாம்ங்கபூஷாவ்றுதாம் |யாம் ஹன்தும் மதுகைபௌ ஜலஜபூஸ்துஷ்டாவ ஸுப்தே ஹரௌனீலாஶ்மத்யுதி மாஸ்யபாததஶகாம் ஸேவே மஹாகாளிகாம்||
ஓம் னமஶ்சண்டிகாயைஓம் ஐம் மார்கண்டேய உவாச ||1||
ஸாவர்ணிஃ ஸூர்யதனயோ யோமனுஃ கத்யதே‌உஷ்டமஃ|னிஶாமய ததுத்பத்திம் விஸ்தராத்கததோ மம ||2||
மஹாமாயானுபாவேன யதா மன்வன்தராதிபஃஸ பபூவ மஹாபாகஃ ஸாவர்ணிஸ்தனயோ ரவேஃ ||3||
ஸ்வாரோசிஷே‌உன்தரே பூர்வம் சைத்ரவம்ஶஸமுத்பவஃ|ஸுரதோ னாம ராஜா‌உபூத் ஸமஸ்தே க்ஷிதிமண்டலே ||4||
தஸ்ய பாலயதஃ ஸம்யக் ப்ரஜாஃ புத்ரானிவௌரஸான்|பபூவுஃ ஶத்ரவோ பூபாஃ கோலாவித்வம்ஸினஸ்ததா ||5||
தஸ்ய தைரபவத்யுத்தம் அதிப்ரபலதண்டினஃ|ன்யூனைரபி ஸ தைர்யுத்தே கோலாவித்வம்ஸிபிர்ஜிதஃ ||6||
ததஃ ஸ்வபுரமாயாதோ னிஜதேஶாதிபோ‌உபவத்|ஆக்ரான்தஃ ஸ மஹாபாகஸ்தைஸ்ததா ப்ரபலாரிபிஃ ||7||
அமாத்யைர்பலிபிர்துஷ்டை ர்துர்பலஸ்ய துராத்மபிஃ|கோஶோ பலம் சாபஹ்றுதம் தத்ராபி ஸ்வபுரே ததஃ ||8||
ததோ ம்றுகயாவ்யாஜேன ஹ்றுதஸ்வாம்யஃ ஸ பூபதிஃ|ஏகாகீ ஹயமாருஹ்ய ஜகாம கஹனம் வனம் ||9||
ஸதத்ராஶ்ரமமத்ராக்ஷீ த்த்விஜவர்யஸ்ய மேதஸஃ|ப்ரஶான்தஶ்வாபதாகீர்ண முனிஶிஷ்யோபஶோபிதம் ||10||
தஸ்தௌ கஞ்சித்ஸ காலம் ச முனினா தேன ஸத்க்றுதஃ|இதஶ்சேதஶ்ச விசரம்ஸ்தஸ்மின் முனிவராஶ்ரமே ||11||
ஸோ‌உசின்தயத்ததா தத்ர மமத்வாக்றுஷ்டசேதனஃ| ||12||
மத்பூர்வைஃ பாலிதம் பூர்வம் மயாஹீனம் புரம் ஹி தத்மத்ப்றுத்யைஸ்தைரஸத்வ்றுத்தைஃ ர்தர்மதஃ பால்யதே ன வா ||13||
ன ஜானே ஸ ப்ரதானோ மே ஶூர ஹஸ்தீஸதாமதஃமம வைரிவஶம் யாதஃ கான்போகானுபலப்ஸ்யதே ||14||
யே மமானுகதா னித்யம் ப்ரஸாததனபோஜனைஃஅனுவ்றுத்திம் த்ருவம் தே‌உத்ய குர்வன்த்யன்யமஹீப்றுதாம் ||15||
அஸம்யக்வ்யயஶீலைஸ்தைஃ குர்வத்பிஃ ஸததம் வ்யயம்ஸம்சிதஃ ஸோ‌உதிதுஃகேன க்ஷயம் கோஶோ கமிஷ்யதி ||16||
ஏதச்சான்யச்ச ஸததம் சின்தயாமாஸ பார்திவஃதத்ர விப்ராஶ்ரமாப்யாஶே வைஶ்யமேகம் ததர்ஶ ஸஃ ||17||
ஸ ப்றுஷ்டஸ்தேன கஸ்த்வம் போ ஹேதுஶ்ச ஆகமனே‌உத்ர கஃஸஶோக இவ கஸ்மாத்வம் துர்மனா இவ லக்ஷ்யஸே| ||18||
இத்யாகர்ண்ய வசஸ்தஸ்ய பூபதேஃ ப்ரணாயோதிதம்ப்ரத்யுவாச ஸ தம் வைஶ்யஃ ப்ரஶ்ரயாவனதோ ன்றுபம் ||19||
வைஶ்ய உவாச ||20||
ஸமாதிர்னாம வைஶ்யோ‌உஹமுத்பன்னோ தனினாம் குலேபுத்ரதாரைர்னிரஸ்தஶ்ச தனலோபாத் அஸாதுபிஃ ||21||
விஹீனஶ்ச தனைதாரைஃ புத்ரைராதாய மே தனம்|வனமப்யாகதோ துஃகீ னிரஸ்தஶ்சாப்தபன்துபிஃ ||22||
ஸோ‌உஹம் ன வேத்மி புத்ராணாம் குஶலாகுஶலாத்மிகாம்|ப்ரவ்றுத்திம் ஸ்வஜனானாம் ச தாராணாம் சாத்ர ஸம்ஸ்திதஃ ||23||
கிம் னு தேஷாம் க்றுஹே க்ஷேமம் அக்ஷேமம் கிம்னு ஸாம்ப்ரதம்கதம் தேகிம்னுஸத்வ்றுத்தா துர்வ்றுத்தா கிம்னுமேஸுதாஃ ||24||
ராஜோவாச ||25||
யைர்னிரஸ்தோ பவாம்ல்லுப்தைஃ புத்ரதாராதிபிர்தனைஃ ||26||
தேஷு கிம் பவதஃ ஸ்னேஹ மனுபத்னாதி மானஸம் ||27||
வைஶ்ய உவாச ||28||
ஏவமேதத்யதா ப்ராஹ பவானஸ்மத்கதம் வசஃகிம் கரோமி ன பத்னாதி மம னிஷ்டுரதாம் மனஃ ||29||
ஐஃ ஸம்த்யஜ்ய பித்றுஸ்னேஹம் தன லுப்தைர்னிராக்றுதஃபதிஃஸ்வஜனஹார்தம் ச ஹார்திதேஷ்வேவ மே மனஃ| ||30||
கிமேதன்னாபிஜானாமி ஜானன்னபி மஹாமதேயத்ப்ரேம ப்ரவணம் சித்தம் விகுணேஷ்வபி பன்துஷு ||31||
தேஷாம் க்றுதே மே னிஃஶ்வாஸோ தௌர்மனஸ்யம் சஜாயதே ||32||
அரோமி கிம் யன்ன மனஸ்தேஷ்வப்ரீதிஷு னிஷ்டுரம் ||33||
மாகண்டேய உவாச ||34||
ததஸ்தௌ ஸஹிதௌ விப்ர தம்முனிம் ஸமுபஸ்திதௌ ||35||
ஸமாதிர்னாம வைஶ்யோ‌உஸௌ ஸ ச பார்திவ ஸத்தமஃ ||36||
க்றுத்வா து தௌ யதான்யாய்யம் யதார்ஹம் தேன ஸம்விதம்|உபவிஷ்டௌ கதாஃ காஶ்சித்‌ச்சக்ரதுர்வைஶ்யபார்திவௌ ||37||
ராஜோ‌உவாச ||38||பகவ்ம்ஸ்த்வாமஹம் ப்ரஷ்டுமிச்சாம்யேகம் வதஸ்வதத் ||39||
துஃகாய யன்மே மனஸஃ ஸ்வசித்தாயத்ததாம் வினா ||40||
மஆனதோ‌உபி யதாஜ்ஞஸ்ய கிமேதன்முனிஸத்தமஃ ||41||
அயம் ச இக்றுதஃ புத்ரைஃ தாரைர்ப்றுத்யைஸ்ததோஜ்கிதஃஸ்வஜனேன ச ஸன்த்யக்தஃ ஸ்தேஷு ஹார்தீ ததாப்யதி ||42||
ஏவ மேஷ ததாஹம் ச த்வாவப்த்யன்ததுஃகிதௌ|த்றுஷ்டதோஷே‌உபி விஷயே மமத்வாக்றுஷ்டமானஸௌ ||43||
தத்கேனைதன்மஹாபாக யன்மோஹொ ஜ்ஞானினோரபிமமாஸ்ய ச பவத்யேஷா விவேகான்தஸ்ய மூடதா ||44||
றுஷிருவாச ||45||
ஜ்ஞான மஸ்தி ஸமஸ்தஸ்ய ஜன்தோர்வ்ஷய கோசரே|விஷயஶ்ச மஹாபாக யான்தி சைவம் ப்றுதக்ப்றுதக் ||46||
கேசித்திவா ததா ராத்ரௌ ப்ராணினஃ ஸ்துல்யத்றுஷ்டயஃ ||47||
ஜ்ஞானினோ மனுஜாஃ ஸத்யம் கிம் து தே ன ஹி கேவலம்|யதோ ஹி ஜ்ஞானினஃ ஸர்வே பஶுபக்ஷிம்றுகாதயஃ ||48||
ஜ்ஞானம் ச தன்மனுஷ்யாணாம் யத்தேஷாம் ம்றுகபக்ஷிணாம்மனுஷ்யாணாம் ச யத்தேஷாம் துல்யமன்யத்ததோபயோஃ ||49||
ஜ்ஞானே‌உபி ஸதி பஶ்யைதான் பதகாஞ்சாபசஞ்சுஷு|கணமோக்ஷாத்றுதான் மோஹாத்பீட்யமானானபி க்ஷுதா ||50||
மானுஷா மனுஜவ்யாக்ர ஸாபிலாஷாஃ ஸுதான் ப்ரதிலோபாத் ப்ரத்யுபகாராய னன்வேதான் கிம் ன பஶ்யஸி ||51||
ததாபி மமதாவர்தே மோஹகர்தே னிபாதிதாஃமஹாமாயா ப்ரபாவேண ஸம்ஸாரஸ்திதிகாரிணா ||52||
தன்னாத்ர விஸ்மயஃ கார்யோ யோகனித்ரா ஜகத்பதேஃ|மஹாமாயா ஹரேஶ்சைஷா தயா ஸம்மோஹ்யதே ஜகத் ||53||
ஜ்ஙானினாமபி சேதாம்ஸி தேவீ பகவதீ ஹி ஸாபலாதாக்ற்ஷ்யமோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்சதி ||54||
தயா விஸ்றுஜ்யதே விஶ்வம் ஜகதேதச்சராசரம் |ஸைஷா ப்ரஸன்னா வரதா ன்றுணாம் பவதி முக்தயே ||55||
ஸா வித்யா பரமா முக்தேர்ஹேதுபூதா ஸனாதனீஸம்ஸாரபம்தஹேதுஶ்ச ஸைவ ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீ ||56||
ராஜோவாச ||57||
பகவன் காஹி ஸா தேவீ மாமாயேதி யாம் பவான் |ப்ரவீதி க்தமுத்பன்னா ஸா கர்மாஸ்யாஶ்ச கிம் த்விஜ ||58||
யத்ப்ரபாவா ச ஸா தேவீ யத்ஸ்வரூபா யதுத்பவா|தத்ஸர்வம் ஶ்ரோதுமிச்சாமி த்வத்தோ ப்ரஹ்மவிதாம் வர ||59||
றுஷிருவாச ||60||
னித்யைவ ஸா ஜகன்மூர்திஸ்தயா ஸர்வமிதம் ததம் ||61||
ததாபி தத்ஸமுத்பத்திர்பஹுதா ஶ்ரூயதாம் மமஃ ||62||
தேவானாம் கார்யஸித்த்யர்தம் ஆவிர்பவதி ஸா யதா|உத்பன்னேதி ததா லோகே ஸா னித்யாப்யபிதீயதே ||63||
யோகனித்ராம் யதா விஷ்ணுர்ஜகத்யேகார்ணவீக்றுதே|ஆஸ்தீர்ய ஶேஷமபஜத் கல்பான்தே பகவான் ப்ரபுஃ ||64||
ததா த்வாவஸுரௌ கோரௌ விக்யாதௌ மதுகைடபௌ|விஷ்ணுகர்ணமலோத்பூதௌ ஹன்தும் ப்ரஹ்மாணமுத்யதௌ ||65||
ஸ னாபி கமலே விஷ்ணோஃ ஸ்திதோ ப்ரஹ்மா ப்ரஜாபதிஃத்றுஷ்ட்வா தாவஸுரௌ சோக்ரௌ ப்ரஸுப்தம் ச ஜனார்தனம் ||66||
துஷ்டாவ யோகனித்ராம் தாமேகாக்ரஹ்றுதயஃ ஸ்திதஃவிபோதனார்தாய ஹரேர்ஹரினேத்ரக்றுதாலயாம் ||67||
விஶ்வேஶ்வரீம் ஜகத்தாத்ரீம் ஸ்திதிஸம்ஹாரகாரிணீம்|னித்ராம் பகவதீம் விஷ்ணோரதுலாம் தேஜஸஃ ப்ரபுஃ ||68||
ப்ரஹ்மோவாச ||69||
த்வம் ஸ்வாஹா த்வம் ஸ்வதா த்வம்ஹி வஷட்காரஃ ஸ்வராத்மிகா|ஸுதா த்வமக்ஷரே னித்யே த்ரிதா மாத்ராத்மிகா ஸ்திதா ||70||
அர்தமாத்ரா ஸ்திதா னித்யா யானுச்சார்யாவிஶேஷதஃத்வமேவ ஸா த்வம் ஸாவித்ரீ த்வம் தேவ ஜனனீ பரா ||71||
த்வயைதத்தார்யதே விஶ்வம் த்வயைதத் ஸ்றுஜ்யதே ஜகத்|த்வயைதத் பால்யதே தேவி த்வமத்ஸ்யன்தே ச ஸர்வதா ||72||
விஸ்றுஷ்டௌ ஸ்றுஷ்டிரூபாத்வம் ஸ்திதி ரூபா ச பாலனே|ததா ஸம்ஹ்றுதிரூபான்தே ஜகதோ‌உஸ்ய ஜகன்மயே ||73||
மஹாவித்யா மஹாமாயா மஹாமேதா மஹாஸ்ம்றுதிஃ|மஹாமோஹா ச பவதீ மஹாதேவீ மஹாஸுரீ ||74||
ப்ரக்றுதிஸ்த்வம் ச ஸர்வஸ்ய குணத்ரய விபாவினீ|காளராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மோஹராத்ரிஶ்ச தாருணா ||75||
த்வம் ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ த்வம் ஹ்ரீஸ்த்வம் புத்திர்போதலக்ஷணா|லஜ்ஜாபுஷ்டிஸ்ததா துஷ்டிஸ்த்வம் ஶான்திஃ க்ஷான்தி ரேவ ச ||76||
கட்கினீ ஶூலினீ கோரா கதினீ சக்ரிணீ ததா|ஶம்கிணீ சாபினீ பாணாபுஶுண்டீபரிகாயுதா ||77||
ஸௌம்யா ஸௌம்யதராஶேஷஸௌம்யேப்யஸ்த்வதிஸுன்தரீபராபராணாம் பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ ||78||
யச்ச கிஞ்சித்க்வசித்வஸ்து ஸதஸத்வாகிலாத்மிகே|தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்திஃ ஸா த்வம் கிம் ஸ்தூயஸேமயா ||79||
யயா த்வயா ஜகத் ஸ்ரஷ்டா ஜகத்பாதாத்தி யோ ஜகத்|ஸோ‌உபி னித்ராவஶம் னீதஃ கஸ்த்வாம் ஸ்தோதுமிஹேஶ்வரஃ ||80||
விஷ்ணுஃ ஶரீரக்ரஹணம் அஹமீஶான ஏவ சகாரிதாஸ்தே யதோ‌உதஸ்த்வாம் கஃ ஸ்தோதும் ஶக்திமான் பவேத் ||81||
ஸா த்வமித்தம் ப்ரபாவைஃ ஸ்வைருதாரைர்தேவி ஸம்ஸ்துதா|மோஹயைதௌ துராதர்ஷாவஸுரௌ மதுகைடபௌ ||82||
ப்ரபோதம் ச ஜகத்ஸ்வாமீ னீயதாமச்யுதா லகு ||83||
போதஶ்ச க்ரியதாமஸ்ய ஹன்துமேதௌ மஹாஸுரௌ ||83||
றுஷிருவாச ||84||
ஏவம் ஸ்துதா ததா தேவீ தாமஸீ தத்ர வேதஸாவிஷ்ணோஃ ப்ரபோதனார்தாய னிஹன்தும் மதுகைடபௌ ||85||
னேத்ராஸ்யனாஸிகாபாஹுஹ்றுதயேப்யஸ்ததோரஸஃ|னிர்கம்ய தர்ஶனே தஸ்தௌ ப்ரஹ்மணோ அவ்யக்தஜன்மனஃ ||86||
உத்தஸ்தௌ ச ஜகன்னாதஃ ஸ்தயா முக்தோ ஜனார்தனஃ|ஏகார்ணவே அஹிஶயனாத்ததஃ ஸ தத்றுஶே ச தௌ ||87||
மதுகைடபௌ துராத்மானா வதிவீர்யபராக்ரமௌக்ரோதரக்தேக்ஷணாவத்தும் ப்ரஹ்மணாம் ஜனிதோத்யமௌ ||88||
ஸமுத்தாய ததஸ்தாப்யாம் யுயுதே பகவான் ஹரிஃபஞ்சவர்ஷஸஹஸ்த்ராணி பாஹுப்ரஹரணோ விபுஃ ||89||
தாவப்யதிபலோன்மத்தௌ மஹாமாயாவிமோஹிதௌ ||90||
உக்தவன்தௌ வரோ‌உஸ்மத்தோ வ்ரியதாமிதி கேஶவம் ||91||
ஶ்ரீ பகவானுவாச ||92||
பவேதாமத்ய மே துஷ்டௌ மம வத்யாவுபாவபி ||93||
கிமன்யேன வரேணாத்ர ஏதாவ்றுத்தி வ்றுதம் மம ||94||
றுஷிருவாச ||95||
வஞ்சிதாப்யாமிதி ததா ஸர்வமாபோமயம் ஜகத்|விலோக்ய தாப்யாம் கதிதோ பகவான் கமலேக்ஷணஃ ||96||
ஆவாம் ஜஹி ன யத்ரோர்வீ ஸலிலேன பரிப்லுதா| ||97||
றுஷிருவாச ||98||
ததேத்யுக்த்வா பகவதா ஶம்கசக்ரகதாப்றுதா|க்றுத்வா சக்ரேண வை சின்னே ஜகனே ஶிரஸீ தயோஃ ||99||
ஏவமேஷா ஸமுத்பன்னா ப்ரஹ்மணா ஸம்ஸ்துதா ஸ்வயம்|ப்ரபாவமஸ்யா தேவ்யாஸ்து பூயஃ ஶ்றுணு வதாமி தே ||100||
|| ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டேயபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வன்தரே தேவீமஹாத்ம்யே மதுகைடபவதோ னாம ப்ரதமோ‌உத்யாயஃ ||ஆஹுதி
ஓம் ஏம் ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஏம் பீஜாதிஷ்டாயை மஹா காளிகாயை மஹா அஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 2 in Tamil
மஹிஷாஸுர ஸைன்யவதோ னாம த்விதீயோ‌உத்யாயஃ ||அஸ்ய ஸப்த ஸதீமத்யம சரித்ரஸ்ய விஷ்ணுர் றுஷிஃ | உஷ்ணிக் சம்தஃ | ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீதேவதா| ஶாகம்பரீ ஶக்திஃ | துர்கா பீஜம் | வாயுஸ்தத்த்வம் | யஜுர்வேதஃ ஸ்வரூபம் | ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீப்ரீத்யர்தே மத்யம சரித்ர ஜபே வினியோகஃ ||
த்யானம்
ஓம் அக்ஷஸ்ரக்பரஶும் கதேஷுகுலிஶம் பத்மம் தனுஃ குண்டிகாம்தண்டம் ஶக்திமஸிம் ச சர்ம ஜலஜம் கண்டாம் ஸுராபாஜனம் |ஶூலம் பாஶஸுதர்ஶனே ச தததீம் ஹஸ்தைஃ ப்ரவாள ப்ரபாம்ஸேவே ஸைரிபமர்தினீமிஹ மஹலக்ஷ்மீம் ஸரோஜஸ்திதாம் ||
றுஷிருவாச ||1||
தேவாஸுரமபூத்யுத்தம் பூர்ணமப்தஶதம் புரா|மஹிஷே‌உஸுராணாம் அதிபே தேவானாம்ச புரன்தரே ||2||
தத்ராஸுரைர்மஹாவீர்யிர்தேவஸைன்யம் பராஜிதம்|ஜித்வா ச ஸகலான் தேவான் இன்த்ரோ‌உபூன்மஹிஷாஸுரஃ ||3||
ததஃ பராஜிதா தேவாஃ பத்மயோனிம் ப்ரஜாபதிம்|புரஸ்க்றுத்யகதாஸ்தத்ர யத்ரேஶ கருடத்வஜௌ ||4||
யதாவ்றுத்தம் தயோஸ்தத்வன் மஹிஷாஸுரசேஷ்டிதம்|த்ரிதஶாஃ கதயாமாஸுர்தேவாபிபவவிஸ்தரம் ||5||
ஸூர்யேன்த்ராக்ன்யனிலேன்தூனாம் யமஸ்ய வருணஸ்ய சஅன்யேஷாம் சாதிகாரான்ஸ ஸ்வயமேவாதிதிஷ்டதி ||6||
ஸ்வர்கான்னிராக்றுதாஃ ஸர்வே தேன தேவ கணா புவிஃ|விசரன்தி யதா மர்த்யா மஹிஷேண துராத்மனா ||7||
ஏதத்வஃ கதிதம் ஸர்வம் அமராரிவிசேஷ்டிதம்|ஶரணம் வஃ ப்ரபன்னாஃ ஸ்மோ வதஸ்தஸ்ய விசின்த்யதாம் ||8||
இத்தம் னிஶம்ய தேவானாம் வசாம்ஸி மதுஸூதனஃசகார கோபம் ஶம்புஶ்ச ப்ருகுடீகுடிலானனௌ ||9||
ததோ‌உதிகோபபூர்ணஸ்ய சக்ரிணோ வதனாத்ததஃ|னிஶ்சக்ராம மஹத்தேஜோ ப்ரஹ்மணஃ ஶங்கரஸ்ய ச ||10||
அன்யேஷாம் சைவ தேவானாம் ஶக்ராதீனாம் ஶரீரதஃ|னிர்கதம் ஸுமஹத்தேஜஃ ஸ்தச்சைக்யம் ஸமகச்சத ||11||
அதீவ தேஜஸஃ கூடம் ஜ்வலன்தமிவ பர்வதம்|தத்றுஶுஸ்தே ஸுராஸ்தத்ர ஜ்வாலாவ்யாப்ததிகன்தரம் ||12||
அதுலம் தத்ர தத்தேஜஃ ஸர்வதேவ ஶரீரஜம்|ஏகஸ்தம் ததபூன்னாரீ வ்யாப்தலோகத்ரயம் த்விஷா ||13||
யதபூச்சாம்பவம் தேஜஃ ஸ்தேனாஜாயத தன்முகம்|யாம்யேன சாபவன் கேஶா பாஹவோ விஷ்ணுதேஜஸா ||14||
ஸௌம்யேன ஸ்தனயோர்யுக்மம் மத்யம் சைம்த்ரேண சாபவத்|வாருணேன ச ஜம்கோரூ னிதம்பஸ்தேஜஸா புவஃ ||15||
ப்ரஹ்மணஸ்தேஜஸா பாதௌ ததங்குள்யோ‌உர்க தேஜஸா|வஸூனாம் ச கராங்குள்யஃ கௌபேரேண ச னாஸிகா ||16||
தஸ்யாஸ்து தன்தாஃ ஸம்பூதா ப்ராஜாபத்யேன தேஜஸானயனத்ரிதயம் ஜஜ்ஞே ததா பாவகதேஜஸா ||17||
ப்ருவௌ ச ஸன்த்யயோஸ்தேஜஃ ஶ்ரவணாவனிலஸ்ய சஅன்யேஷாம் சைவ தேவானாம் ஸம்பவஸ்தேஜஸாம் ஶிவ ||18||
ததஃ ஸமஸ்த தேவானாம் தேஜோராஶிஸமுத்பவாம்|தாம் விலோக்ய முதம் ப்ராபுஃ அமரா மஹிஷார்திதாஃ ||19||
ஶூலம் ஶூலாத்வினிஷ்க்றுஷ்ய ததௌ தஸ்யை பினாகத்றுக்|சக்ரம் ச தத்தவான் க்றுஷ்ணஃ ஸமுத்பாட்ய ஸ்வசக்ரதஃ ||20||
ஶங்கம் ச வருணஃ ஶக்திம் ததௌ தஸ்யை ஹுதாஶனஃமாருதோ தத்தவாம்ஶ்சாபம் பாணபூர்ணே ததேஷுதீ ||21||
வஜ்ரமின்த்ரஃ ஸமுத்பாட்ய குலிஶாதமராதிபஃ|ததௌ தஸ்யை ஸஹஸ்ராக்ஷோ கண்டாமைராவதாத்கஜாத் ||22||
காலதண்டாத்யமோ தண்டம் பாஶம் சாம்புபதிர்ததௌ|ப்ரஜாபதிஶ்சாக்ஷமாலாம் ததௌ ப்ரஹ்மா கமண்டலம் ||23||
ஸமஸ்தரோமகூபேஷு னிஜ ரஶ்மீன் திவாகரஃகாலஶ்ச தத்தவான் கட்கம் தஸ்யாஃ ஶ்சர்ம ச னிர்மலம் ||24||க்ஷீரோதஶ்சாமலம் ஹாரம் அஜரே ச ததாம்பரேசூடாமணிம் ததாதிவ்யம் குண்டலே கடகானிச ||25||
அர்தசன்த்ரம் ததா ஶுப்ரம் கேயூரான் ஸர்வ பாஹுஷுனூபுரௌ விமலௌ தத்வ த்க்ரைவேயகமனுத்தமம் ||26||
அங்குளீயகரத்னானி ஸமஸ்தாஸ்வங்குளீஷு சவிஶ்வ கர்மா ததௌ தஸ்யை பரஶும் சாதி னிர்மலம் ||27||
அஸ்த்ராண்யனேகரூபாணி ததா‌உபேத்யம் ச தம்ஶனம்|அம்லான பங்கஜாம் மாலாம் ஶிரஸ்யு ரஸி சாபராம்||28||
அததஜ்ஜலதிஸ்தஸ்யை பங்கஜம் சாதிஶோபனம்|ஹிமவான் வாஹனம் ஸிம்ஹம் ரத்னானி விவிதானிச ||29||
ததாவஶூன்யம் ஸுரயா பானபாத்ரம் தனாதிபஃ|ஶேஷஶ்ச ஸர்வ னாகேஶோ மஹாமணி விபூஷிதம் ||30||
னாகஹாரம் ததௌ தஸ்யை தத்தே யஃ ப்றுதிவீமிமாம்|அன்யைரபி ஸுரைர்தேவீ பூஷணைஃ ஆயுதைஸ்ததாஃ ||31||
ஸம்மானிதா னனாதோச்சைஃ ஸாட்டஹாஸம் முஹுர்முஹு|தஸ்யானாதேன கோரேண க்றுத்ஸ்ன மாபூரிதம் னபஃ ||32||
அமாயதாதிமஹதா ப்ரதிஶப்தோ மஹானபூத்|சுக்ஷுபுஃ ஸகலாலோகாஃ ஸமுத்ராஶ்ச சகம்பிரே ||33||
சசால வஸுதா சேலுஃ ஸகலாஶ்ச மஹீதராஃ|ஜயேதி தேவாஶ்ச முதா தாமூசுஃ ஸிம்ஹவாஹினீம் ||34||
துஷ்டுவுர்முனயஶ்சைனாம் பக்தினம்ராத்மமூர்தயஃ|த்றுஷ்ட்வா ஸமஸ்தம் ஸம்க்ஷுப்தம் த்ரைலோக்யம் அமராரயஃ ||35||
ஸன்னத்தாகிலஸைன்யாஸ்தே ஸமுத்தஸ்துருதாயுதாஃ|ஆஃ கிமேததிதி க்ரோதாதாபாஷ்ய மஹிஷாஸுரஃ ||36||
அப்யதாவத தம் ஶப்தம் அஶேஷைரஸுரைர்வ்றுதஃ|ஸ ததர்ஷ ததோ தேவீம் வ்யாப்தலோகத்ரயாம் த்விஷா ||37||
பாதாக்ரான்த்யா னதபுவம் கிரீடோல்லிகிதாம்பராம்|க்ஷோபிதாஶேஷபாதாளாம் தனுர்ஜ்யானிஃஸ்வனேன தாம் ||38||
திஶோ புஜஸஹஸ்ரேண ஸமன்தாத்வ்யாப்ய ஸம்ஸ்திதாம்|ததஃ ப்ரவவ்றுதே யுத்தம் தயா தேவ்யா ஸுரத்விஷாம் ||39||
ஶஸ்த்ராஸ்த்ரைர்பஹுதா முக்தைராதீபிததிகன்தரம்|மஹிஷாஸுரஸேனானீஶ்சிக்ஷுராக்யோ மஹாஸுரஃ ||40||
யுயுதே சமரஶ்சான்யைஶ்சதுரங்கபலான்விதஃ|ரதானாமயுதைஃ ஷட்பிஃ ருதக்ராக்யோ மஹாஸுரஃ ||41||
அயுத்யதாயுதானாம் ச ஸஹஸ்ரேண மஹாஹனுஃ|பஞ்சாஶத்பிஶ்ச னியுதைரஸிலோமா மஹாஸுரஃ ||42||
அயுதானாம் ஶதைஃ ஷட்பிஃர்பாஷ்கலோ யுயுதே ரணே|கஜவாஜி ஸஹஸ்ரௌகை ரனேகைஃ பரிவாரிதஃ ||43||
வ்றுதோ ரதானாம் கோட்யா ச யுத்தே தஸ்மின்னயுத்யத|பிடாலாக்யோ‌உயுதானாம் ச பஞ்சாஶத்பிரதாயுதைஃ ||44||
யுயுதே ஸம்யுகே தத்ர ரதானாம் பரிவாரிதஃ|அன்யே ச தத்ராயுதஶோ ரதனாகஹயைர்வ்றுதாஃ ||45||
யுயுதுஃ ஸம்யுகே தேவ்யா ஸஹ தத்ர மஹாஸுராஃ|கோடிகோடிஸஹஸ்த்ரைஸ்து ரதானாம் தன்தினாம் ததா ||46||
ஹயானாம் ச வ்றுதோ யுத்தே தத்ராபூன்மஹிஷாஸுரஃ|தோமரைர்பின்திபாலைஶ்ச ஶக்திபிர்முஸலைஸ்ததா ||47||
யுயுதுஃ ஸம்யுகே தேவ்யா கட்கைஃ பரஸுபட்டிஸைஃ|கேசிச்ச சிக்ஷிபுஃ ஶக்தீஃ கேசித் பாஶாம்ஸ்ததாபரே ||48||
தேவீம் கட்கப்ரஹாரைஸ்து தே தாம் ஹன்தும் ப்ரசக்ரமுஃ|ஸாபி தேவீ ததஸ்தானி ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சண்டிகா ||49||
லீல யைவ ப்ரசிச்சேத னிஜஶஸ்த்ராஸ்த்ரவர்ஷிணீ|அனாயஸ்தானனா தேவீ ஸ்தூயமானா ஸுரர்ஷிபிஃ ||50||
முமோசாஸுரதேஹேஷு ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சேஶ்வரீ|ஸோ‌உபி க்ருத்தோ துதஸடோ தேவ்யா வாஹனகேஸரீ ||51||
சசாராஸுர ஸைன்யேஷு வனேஷ்விவ ஹுதாஶனஃ|னிஃஶ்வாஸான் முமுசேயாம்ஶ்ச யுத்யமானாரணே‌உம்பிகா||52||
த ஏவ ஸத்யஸம்பூதா கணாஃ ஶதஸஹஸ்ரஶஃ|யுயுதுஸ்தே பரஶுபிர்பின்திபாலாஸிபட்டிஶைஃ ||53||
னாஶயன்தோ‌உஅஸுரகணான் தேவீஶக்த்யுபப்றும்ஹிதாஃ|அவாதயன்தா படஹான் கணாஃ ஶஙாம் ஸ்ததாபரே ||54||
ம்றுதங்காம்ஶ்ச ததைவான்யே தஸ்மின்யுத்த மஹோத்ஸவே|ததோதேவீ த்ரிஶூலேன கதயா ஶக்திவ்றுஷ்டிபிஃ||55||
கட்காதிபிஶ்ச ஶதஶோ னிஜகான மஹாஸுரான்|பாதயாமாஸ சைவான்யான் கண்டாஸ்வனவிமோஹிதான் ||56||
அஸுரான் புவிபாஶேன பத்வாசான்யானகர்ஷயத்|கேசித் த்விதாக்றுதா ஸ்தீக்ஷ்ணைஃ கட்கபாதைஸ்ததாபரே ||57||
விபோதிதா னிபாதேன கதயா புவி ஶேரதே|வேமுஶ்ச கேசித்ருதிரம் முஸலேன ப்றுஶம் ஹதாஃ ||58||
கேசின்னிபதிதா பூமௌ பின்னாஃ ஶூலேன வக்ஷஸி|னிரன்தராஃ ஶரௌகேன க்றுதாஃ கேசித்ரணாஜிரே ||59||
ஶல்யானுகாரிணஃ ப்ராணான் மமுசுஸ்த்ரிதஶார்தனாஃ|கேஷாஞ்சித்பாஹவஶ்சின்னாஶ்சின்னக்ரீவாஸ்ததாபரே ||60||
ஶிராம்ஸி பேதுரன்யேஷாம் அன்யே மத்யே விதாரிதாஃ|விச்சின்னஜஜ்காஸ்வபரே பேதுருர்வ்யாம் மஹாஸுராஃ ||61||
ஏகபாஹ்வக்ஷிசரணாஃ கேசித்தேவ்யா த்விதாக்றுதாஃ|சின்னேபி சான்யே ஶிரஸி பதிதாஃ புனருத்திதாஃ ||62||
கபன்தா யுயுதுர்தேவ்யா க்றுஹீதபரமாயுதாஃ|னன்றுதுஶ்சாபரே தத்ர யுத்தே தூர்யலயாஶ்ரிதாஃ ||63||
கபன்தாஶ்சின்னஶிரஸஃ கட்கஶக்ய்த்றுஷ்டிபாணயஃ|திஷ்ட திஷ்டேதி பாஷன்தோ தேவீ மன்யே மஹாஸுராஃ ||64||
பாதிதை ரதனாகாஶ்வைஃ ஆஸுரைஶ்ச வஸுன்தரா|அகம்யா ஸாபவத்தத்ர யத்ராபூத் ஸ மஹாரணஃ ||65||
ஶோணிதௌகா மஹானத்யஸ்ஸத்யஸ்தத்ர விஸுஸ்ருவுஃ|மத்யே சாஸுரஸைன்யஸ்ய வாரணாஸுரவாஜினாம் ||66||
க்ஷணேன தன்மஹாஸைன்யமஸுராணாம் ததா‌உம்பிகா|னின்யே க்ஷயம் யதா வஹ்னிஸ்த்றுணதாரு மஹாசயம் ||67||
ஸச ஸிம்ஹோ மஹானாதமுத்ஸ்றுஜன் துதகேஸரஃ|ஶரீரேப்யோ‌உமராரீணாமஸூனிவ விசின்வதி ||68||
தேவ்யா கணைஶ்ச தைஸ்தத்ர க்றுதம் யுத்தம் ததாஸுரைஃ|யதைஷாம் துஷ்டுவுர்தேவாஃ புஷ்பவ்றுஷ்டிமுசோ திவி ||69||
ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே மஹிஷாஸுரஸைன்யவதோ னாம த்விதீயோ‌உத்யாயஃ||
ஆஹுதிஓம் ஹ்ரீம் ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை அஷ்டாவிம்ஶதி வர்ணாத்மிகாயை லக்ஶ்மீ பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா |
Devi Mahatmyam Chapter 3 in Tamil
மஹிஷாஸுரவதோ னாம த்றுதீயோ‌உத்யாயஃ ||
த்யானம்
ஓம் உத்யத்பானுஸஹஸ்ரகாம்திம் அருணக்ஷௌமாம் ஶிரோமாலிகாம்ரக்தாலிப்த பயோதராம் ஜபவடீம் வித்யாமபீதிம் வரம் |ஹஸ்தாப்ஜைர்தததீம் த்ரினேத்ரவக்த்ராரவிம்தஶ்ரியம்தேவீம் பத்தஹிமாம்ஶுரத்னமகுடாம் வம்தே‌உரவிம்தஸ்திதாம் ||
றுஷிருவாச ||1||
னிஹன்யமானம் தத்ஸைன்யம் அவலோக்ய மஹாஸுரஃ|ஸேனானீஶ்சிக்ஷுரஃ கோபாத் த்யயௌ யோத்துமதாம்பிகாம் ||2||
ஸ தேவீம் ஶரவர்ஷேண வவர்ஷ ஸமரே‌உஸுரஃ|யதா மேருகிரேஃஶ்றுங்கம் தோயவர்ஷேண தோயதஃ ||3||
தஸ்ய சித்வா ததோ தேவீ லீலயைவ ஶரோத்கரான்|ஜகான துரகான்பாணைர்யன்தாரம் சைவ வாஜினாம் ||4||
சிச்சேத ச தனுஃஸத்யோ த்வஜம் சாதிஸமுச்ச்றுதம்|விவ்யாத சைவ காத்ரேஷு சின்னதன்வானமாஶுகைஃ ||5||
ஸச்சின்னதன்வா விரதோ ஹதாஶ்வோ ஹதஸாரதிஃ|அப்யதாவத தாம் தேவீம் கட்கசர்மதரோ‌உஸுரஃ ||6||
ஸிம்ஹமாஹத்ய கட்கேன தீக்ஷ்ணதாரேண மூர்தனி|ஆஜகான புஜே ஸவ்யே தேவீம் அவ்யதிவேகவான் ||7||
தஸ்யாஃ கட்கோ புஜம் ப்ராப்ய பபால ன்றுபனம்தன|ததோ ஜக்ராஹ ஶூலம் ஸ கோபாத் அருணலோசனஃ ||8||
சிக்ஷேப ச ததஸ்தத்து பத்ரகாள்யாம் மஹாஸுரஃ|ஜாஜ்வல்யமானம் தேஜோபீ ரவிபிம்பமிவாம்பராத் ||9||
த்றுஷ்ட்வா ததாபதச்சூலம் தேவீ ஶூலமமுஞ்சத|தச்சூலம்ஶததா தேன னீதம் ஶூலம் ஸ ச மஹாஸுரஃ ||10||ஹதே தஸ்மின்மஹாவீர்யே மஹிஷஸ்ய சமூபதௌ|ஆஜகாம கஜாரூடஃ ஶ்சாமரஸ்த்ரிதஶார்தனஃ ||11||
ஸோ‌உபி ஶக்திம்முமோசாத தேவ்யாஸ்தாம் அம்பிகா த்ருதம்|ஹுங்காராபிஹதாம் பூமௌ பாதயாமாஸனிஷ்ப்ரபாம் ||12||
பக்னாம் ஶக்திம் னிபதிதாம் த்றுஷ்ட்வா க்ரோதஸமன்விதஃசிக்ஷேப சாமரஃ ஶூலம் பாணைஸ்ததபி ஸாச்சினத் ||13||
ததஃ ஸிம்ஹஃஸமுத்பத்ய கஜகுன்தரே ம்பான்தரேஸ்திதஃ|பாஹுயுத்தேன யுயுதே தேனோச்சைஸ்த்ரிதஶாரிணா ||14||
யுத்யமானௌ ததஸ்தௌ து தஸ்மான்னாகான்மஹீம் கதௌயுயுதாதே‌உதிஸம்ரப்தௌ ப்ரஹாரை அதிதாருணைஃ ||15||
ததோ வேகாத் கமுத்பத்ய னிபத்ய ச ம்றுகாரிணா|கரப்ரஹாரேண ஶிரஶ்சாமரஸ்ய ப்றுதக் க்றுதம் ||16||
உதக்ரஶ்ச ரணே தேவ்யா ஶிலாவ்றுக்ஷாதிபிர்ஹதஃ|தன்த முஷ்டிதலைஶ்சைவ கராளஶ்ச னிபாதிதஃ ||17||
தேவீ க்றுத்தா கதாபாதைஃ ஶ்சூர்ணயாமாஸ சோத்ததம்|பாஷ்கலம் பின்திபாலேன பாணைஸ்தாம்ரம் ததான்தகம் ||18||
உக்ராஸ்யமுக்ரவீர்யம் ச ததைவ ச மஹாஹனும்த்ரினேத்ரா ச த்ரிஶூலேன ஜகான பரமேஶ்வரீ ||19||
பிடாலஸ்யாஸினா காயாத் பாதயாமாஸ வை ஶிரஃ|துர்தரம் துர்முகம் சோபௌ ஶரைர்னின்யே யமக்ஷயம் ||20||
ஏவம் ஸம்க்ஷீயமாணே து ஸ்வஸைன்யே மஹிஷாஸுரஃ|மாஹிஷேண ஸ்வரூபேண த்ராஸயாமாஸதான் கணான் ||21||
காம்ஶ்சித்துண்டப்ரஹாரேண குரக்ஷேபைஸ்ததாபரான்|லாங்கூலதாடிதாம்ஶ்சான்யான் ஶ்றுங்காப்யாம் ச விதாரிதா ||22||
வேகேன காம்ஶ்சிதபரான்னாதேன ப்ரமணேன ச|னிஃ ஶ்வாஸபவனேனான்யான் பாதயாமாஸ பூதலே||23||
னிபாத்ய ப்ரமதானீகமப்யதாவத ஸோ‌உஸுரஃஸிம்ஹம் ஹன்தும் மஹாதேவ்யாஃ கோபம் சக்ரே ததோ‌உம்பிகா ||24||
ஸோ‌உபி கோபான்மஹாவீர்யஃ குரக்ஷுண்ணமஹீதலஃ|ஶ்றுங்காப்யாம் பர்வதானுச்சாம்ஶ்சிக்ஷேப ச னனாத ச ||25||
வேக ப்ரமண விக்ஷுண்ணா மஹீ தஸ்ய வ்யஶீர்யத|லாங்கூலேனாஹதஶ்சாப்திஃ ப்லாவயாமாஸ ஸர்வதஃ ||26||
துதஶ்றுங்க்விபின்னாஶ்ச கண்டம் கண்டம் யயுர்கனாஃ|ஶ்வாஸானிலாஸ்தாஃ ஶதஶோ னிபேதுர்னபஸோ‌உசலாஃ ||27||
இதிக்ரோதஸமாத்மாதமாபதன்தம் மஹாஸுரம்|த்றுஷ்ட்வா ஸா சண்டிகா கோபம் தத்வதாய ததா‌உகரோத் ||28||
ஸா க்ஷித்ப்வா தஸ்ய வைபாஶம் தம் பபன்த மஹாஸுரம்|தத்யாஜமாஹிஷம் ரூபம் ஸோ‌உபி பத்தோ மஹாம்றுதே ||29||
ததஃ ஸிம்ஹோ‌உபவத்ஸத்யோ யாவத்தஸ்யாம்பிகா ஶிரஃ|சினத்தி தாவத் புருஷஃ கட்கபாணி ரத்றுஶ்யத ||30||
தத ஏவாஶு புருஷம் தேவீ சிச்சேத ஸாயகைஃ|தம் கட்கசர்மணா ஸார்தம் ததஃ ஸோ‌உ பூன்மஹா கஜஃ ||31||
கரேண ச மஹாஸிம்ஹம் தம் சகர்ஷ ஜகர்ஜச |கர்ஷதஸ்து கரம் தேவீ கட்கேன னிரக்றுன்தத ||32||
ததோ மஹாஸுரோ பூயோ மாஹிஷம் வபுராஸ்திதஃ|ததைவ க்ஷோபயாமாஸ த்ரைலோக்யம் ஸசராசரம் ||33||
ததஃ க்ருத்தா ஜகன்மாதா சண்டிகா பான முத்தமம்|பபௌ புனஃ புனஶ்சைவ ஜஹாஸாருணலோசனா ||34||
னனர்த சாஸுரஃ ஸோ‌உபி பலவீர்யமதோத்ததஃ|விஷாணாப்யாம் ச சிக்ஷேப சண்டிகாம் ப்ரதிபூதரான் ||35||
ஸா ச தா ன்ப்ரஹிதாம் ஸ்தேன சூர்ணயன்தீ ஶரோத்கரைஃ|உவாச தம் மதோத்தூதமுகராகாகுலாக்ஷரம் ||36||
தேவ்யு‌உவாச||கர்ஜ கர்ஜ க்ஷணம் மூட மது யாவத்பிபாம்யஹம்|மயாத்வயி ஹதே‌உத்ரைவ கர்ஜிஷ்யன்த்யாஶு தேவதாஃ ||37||
றுஷிருவாச||ஏவமுக்த்வா ஸமுத்பத்ய ஸாரூடா தம் மஹாஸுரம்|பாதேனா க்ரம்ய கண்டே ச ஶூலேனைன மதாடயத் ||38||
ததஃ ஸோ‌உபி பதாக்ரான்தஸ்தயா னிஜமுகாத்ததஃ|அர்த னிஷ்க்ரான்த ஏவாஸீத்தேவ்யா வீர்யேண ஸம்வ்றுதஃ ||40||
அர்த னிஷ்க்ரான்த ஏவாஸௌ யுத்யமானோ மஹாஸுரஃ |தயா மஹாஸினா தேவ்யா ஶிரஶ்சித்த்வா னிபாதிதஃ ||41||
ததோ ஹாஹாக்றுதம் ஸர்வம் தைத்யஸைன்யம் னனாஶ தத்|ப்ரஹர்ஷம் ச பரம் ஜக்முஃ ஸகலா தேவதாகணாஃ ||42||
துஷ்டு வுஸ்தாம் ஸுரா தேவீம் ஸஹதிவ்யைர்மஹர்ஷிபிஃ|ஜகுர்குன்தர்வபதயோ னன்றுதுஶ்சாப்ஸரோகணாஃ ||43||
|| இதி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யேமஹிஷாஸுரவதோ னாம த்றுதீயோ‌உத்யாயம் ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதிஹ்ரீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை லக்ஷ்மீ பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 4 in Tamil
ஶக்ராதிஸ்துதிர்னாம சதுர்தோ‌உத்யாயஃ ||
த்யானம்
காலாப்ராபாம் கடாக்ஷைர் அரி குல பயதாம் மௌளி பத்தேம்து ரேகாம்ஶம்க சக்ர க்றுபாணம் த்ரிஶிக மபி கரைர் உத்வஹன்தீம் த்ரின்ற்த்ராம் |ஸிம்ஹ ஸ்கம்தாதிரூடாம் த்ரிபுவன மகிலம் தேஜஸா பூரயம்தீம்த்யாயேத் துர்காம் ஜயாக்யாம் த்ரிதஶ பரிவ்றுதாம் ஸேவிதாம் ஸித்தி காமைஃ ||றுஷிருவாச ||1||
ஶக்ராதயஃ ஸுரகணா னிஹதே‌உதிவீர்யேதஸ்மின்துராத்மனி ஸுராரிபலே ச தேவ்யா |தாம் துஷ்டுவுஃ ப்ரணதினம்ரஶிரோதராம்ஸாவாக்பிஃ ப்ரஹர்ஷபுலகோத்கமசாருதேஹாஃ || 2 ||
தேவ்யா யயா ததமிதம் ஜகதாத்மஶக்த்யானிஃஶேஷதேவகணஶக்திஸமூஹமூர்த்யா |தாமம்பிகாமகிலதேவமஹர்ஷிபூஜ்யாம்பக்த்யா னதாஃ ஸ்ம விததாதுஶுபானி ஸா னஃ ||3||
யஸ்யாஃ ப்ரபாவமதுலம் பகவானனன்தோப்ரஹ்மா ஹரஶ்ச னஹி வக்துமலம் பலம் ச |ஸா சண்டிகா‌உகில ஜகத்பரிபாலனாயனாஶாய சாஶுபபயஸ்ய மதிம் கரோது ||4||
யா ஶ்ரீஃ ஸ்வயம் ஸுக்றுதினாம் பவனேஷ்வலக்ஷ்மீஃபாபாத்மனாம் க்றுததியாம் ஹ்றுதயேஷு புத்திஃ |ஶ்ரத்தா ஸதாம் குலஜனப்ரபவஸ்ய லஜ்ஜாதாம் த்வாம் னதாஃ ஸ்ம பரிபாலய தேவி விஶ்வம் ||5||
கிம் வர்ணயாம தவரூப மசின்த்யமேதத்கிஞ்சாதிவீர்யமஸுரக்ஷயகாரி பூரி |கிம் சாஹவேஷு சரிதானி தவாத்புதானிஸர்வேஷு தேவ்யஸுரதேவகணாதிகேஷு | ||6||
ஹேதுஃ ஸமஸ்தஜகதாம் த்ரிகுணாபி தோஷைஃன ஜ்ஞாயஸே ஹரிஹராதிபிரவ்யபாரா |ஸர்வாஶ்ரயாகிலமிதம் ஜகதம்ஶபூதம்அவ்யாக்றுதா ஹி பரமா ப்ரக்றுதிஸ்த்வமாத்யா ||7||
யஸ்யாஃ ஸமஸ்தஸுரதா ஸமுதீரணேனத்றுப்திம் ப்ரயாதி ஸகலேஷு மகேஷு தேவி |ஸ்வாஹாஸி வை பித்று கணஸ்ய ச த்றுப்தி ஹேதுருச்சார்யஸே த்வமத ஏவ ஜனைஃ ஸ்வதாச ||8||
யா முக்திஹேதுரவிசின்த்ய மஹாவ்ரதா த்வம்அப்யஸ்யஸே ஸுனியதேன்த்ரியதத்வஸாரைஃ |மோக்ஷார்திபிர்முனிபிரஸ்தஸமஸ்ததோஷைர்வித்யா‌உஸி ஸா பகவதீ பரமா ஹி தேவி ||9||
ஶப்தாத்மிகா ஸுவிமலர்க்யஜுஷாம் னிதானம்முத்கீதரம்யபதபாடவதாம் ச ஸாம்னாம் |தேவீ த்ரயீ பகவதீ பவபாவனாயவார்தாஸி ஸர்வ ஜகதாம் பரமார்திஹன்த்ரீ ||10||
மேதாஸி தேவி விதிதாகிலஶாஸ்த்ரஸாராதுர்கா‌உஸி துர்கபவஸாகரஸனௌரஸங்கா |ஶ்ரீஃ கைட பாரிஹ்றுதயைகக்றுதாதிவாஸாகௌரீ த்வமேவ ஶஶிமௌளிக்றுத ப்ரதிஷ்டா ||11||
ஈஷத்ஸஹாஸமமலம் பரிபூர்ண சன்த்ரபிம்பானுகாரி கனகோத்தமகான்திகான்தம் |அத்யத்புதம் ப்ரஹ்றுதமாத்தருஷா ததாபிவக்த்ரம் விலோக்ய ஸஹஸா மஹிஷாஸுரேண ||12||
த்றுஷ்ட்வாது தேவி குபிதம் ப்ருகுடீகராளமுத்யச்சஶாங்கஸத்றுஶச்சவி யன்ன ஸத்யஃ |ப்ராணான் முமோச மஹிஷஸ்தததீவ சித்ரம்கைர்ஜீவ்யதே ஹி குபிதான்தகதர்ஶனேன | ||13||
தேவிப்ரஸீத பரமா பவதீ பவாயஸத்யோ வினாஶயஸி கோபவதீ குலானி |விஜ்ஞாதமேதததுனைவ யதஸ்தமேதத்ன்னீதம் பலம் ஸுவிபுலம் மஹிஷாஸுரஸ்ய ||14||
தே ஸம்மதா ஜனபதேஷு தனானி தேஷாம்தேஷாம் யஶாம்ஸி ன ச ஸீததி தர்மவர்கஃ |தன்யாஸ்த‌ஏவ னிப்றுதாத்மஜப்றுத்யதாராயேஷாம் ஸதாப்யுதயதா பவதீ ப்ரஸன்னா ||15||
தர்ம்யாணி தேவி ஸகலானி ஸதைவ கர்மானிண்யத்யாத்றுதஃ ப்ரதிதினம் ஸுக்றுதீ கரோதி |ஸ்வர்கம் ப்ரயாதி ச ததோ பவதீ ப்ரஸாதால்லோகத்ரயே‌உபி பலதா னனு தேவி தேன ||16||
துர்கே ஸ்ம்றுதா ஹரஸி பீதி மஶேஶ ஜன்தோஃஸ்வஸ்தைஃ ஸ்ம்றுதா மதிமதீவ ஶுபாம் ததாஸி |தாரித்ர்யதுஃகபயஹாரிணி கா த்வதன்யாஸர்வோபகாரகரணாய ஸதார்த்ரசித்தா ||17||
ஏபிர்ஹதைர்ஜகதுபைதி ஸுகம் ததைதேகுர்வன்து னாம னரகாய சிராய பாபம் |ஸம்க்ராமம்றுத்யுமதிகம்ய திவம்ப்ரயான்துமத்வேதி னூனமஹிதான்வினிஹம்ஸி தேவி ||18||
த்றுஷ்ட்வைவ கிம் ன பவதீ ப்ரகரோதி பஸ்மஸர்வாஸுரானரிஷு யத்ப்ரஹிணோஷி ஶஸ்த்ரம் |லோகான்ப்ரயான்து ரிபவோ‌உபி ஹி ஶஸ்த்ரபூதாஇத்தம் மதிர்பவதி தேஷ்வஹி தே‌உஷுஸாத்வீ ||19||
கட்க ப்ரபானிகரவிஸ்புரணைஸ்ததோக்ரைஃஶூலாக்ரகான்தினிவஹேன த்றுஶோ‌உஸுராணாம் |யன்னாகதா விலயமம்ஶுமதிம்துகண்டயோக்யானனம் தவ விலோக யதாம் ததேதத் ||20||
துர்வ்றுத்த வ்றுத்த ஶமனம் தவ தேவி ஶீலம்ரூபம் ததைததவிசின்த்யமதுல்யமன்யைஃ |வீர்யம் ச ஹன்த்று ஹ்றுததேவபராக்ரமாணாம்வைரிஷ்வபி ப்ரகடிதைவ தயா த்வயேத்தம் ||21||
கேனோபமா பவது தே‌உஸ்ய பராக்ரமஸ்யரூபம் ச ஶத்றுபய கார்யதிஹாரி குத்ர |சித்தேக்றுபா ஸமரனிஷ்டுரதா ச த்றுஷ்டாத்வய்யேவ தேவி வரதே புவனத்ரயே‌உபி ||22||
த்ரைலோக்யமேததகிலம் ரிபுனாஶனேனத்ராதம் த்வயா ஸமரமூர்தனி தே‌உபி ஹத்வா |னீதா திவம் ரிபுகணா பயமப்யபாஸ்தம்அஸ்மாகமுன்மதஸுராரிபவம் னமஸ்தே ||23||
ஶூலேன பாஹி னோ தேவி பாஹி கட்கேன சாம்பிகே |கண்டாஸ்வனேன னஃ பாஹி சாபஜ்யானிஸ்வனேன ச ||24||
ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம் ச சண்டிகே ரக்ஷ தக்ஷிணே |ப்ராமணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம் ததேஶ்வரீ ||25||
ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரன்திதே |யானி சாத்யன்த கோராணி தைரக்ஷாஸ்மாம்ஸ்ததாபுவம் ||26||
கட்கஶூலகதாதீனி யானி சாஸ்த்ராணி தே‌உம்பிகே |கரபல்லவஸங்கீனி தைரஸ்மான்ரக்ஷ ஸர்வதஃ ||27||
றுஷிருவாச ||28||
ஏவம் ஸ்துதா ஸுரைர்திவ்யைஃ குஸுமைர்னன்தனோத்பவைஃ |அர்சிதா ஜகதாம் தாத்ரீ ததா கன்தானு லேபனைஃ ||29||
பக்த்யா ஸமஸ்தைஸ்ரி ஶைர்திவ்யைர்தூபைஃ ஸுதூபிதா |ப்ராஹ ப்ரஸாதஸுமுகீ ஸமஸ்தான் ப்ரணதான் ஸுரான்| ||30||
தேவ்யுவாச ||31||
வ்ரியதாம் த்ரிதஶாஃ ஸர்வே யதஸ்மத்தோ‌உபிவாஞ்சிதம் ||32||
தேவா ஊசு ||33||
பகவத்யா க்றுதம் ஸர்வம் ன கிஞ்சிதவஶிஷ்யதே |யதயம் னிஹதஃ ஶத்ரு ரஸ்மாகம் மஹிஷாஸுரஃ ||34||
யதிசாபி வரோ தேய ஸ்த்வயா‌உஸ்மாகம் மஹேஶ்வரி |ஸம்ஸ்ம்றுதா ஸம்ஸ்ம்றுதா த்வம் னோ ஹிம் ஸேதாஃபரமாபதஃ||35||
யஶ்ச மர்த்யஃ ஸ்தவைரேபிஸ்த்வாம் ஸ்தோஷ்யத்யமலானனே |தஸ்ய வித்தர்த்திவிபவைர்தனதாராதி ஸம்பதாம் ||36||
வ்றுத்தயே‌உ ஸ்மத்ப்ரஸன்னா த்வம் பவேதாஃ ஸர்வதாம்பிகே ||37||
றுஷிருவாச ||38||
இதி ப்ரஸாதிதா தேவைர்ஜகதோ‌உர்தே ததாத்மனஃ |ததேத்யுக்த்வா பத்ரகாளீ பபூவான்தர்ஹிதா ன்றுப ||39||
இத்யேதத்கதிதம் பூப ஸம்பூதா ஸா யதாபுரா |தேவீ தேவஶரீரேப்யோ ஜகத்ப்ரயஹிதைஷிணீ ||40||
புனஶ்ச கௌரீ தேஹாத்ஸா ஸமுத்பூதா யதாபவத் |வதாய துஷ்ட தைத்யானாம் ததா ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||41||
ரக்ஷணாய ச லோகானாம் தேவானாமுபகாரிணீ |தச்ச்று ணுஷ்வ மயாக்யாதம் யதாவத்கதயாமிதேஹ்ரீம் ஓம் ||42||
|| ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ஶக்ராதிஸ்துதிர்னாம சதுர்தோ‌உத்யாயஃ ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதிஹ்ரீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை லக்ஷ்மீ பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 5 in Tamil
தேவ்யா தூத ஸம்வாதோ னாம பஞ்சமோ த்யாயஃ ||அஸ்ய ஶ்ரீ உத்தரசரித்ரஸ்ய ருத்ர றுஷிஃ | ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதீ தேவதா | அனுஷ்டுப்சன்தஃ |பீமா ஶக்திஃ | ப்ராமரீ பீஜம் | ஸூர்யஸ்தத்வம் | ஸாமவேதஃ | ஸ்வரூபம் | ஶ்ரீ மஹாஸரஸ்வதிப்ரீத்யர்தே | உத்தரசரித்ரபாடே வினியோகஃ ||
த்யானம்
கண்டாஶூலஹலானி ஶம்க முஸலே சக்ரம் தனுஃ ஸாயகம்ஹஸ்தாப்ஜைர்தததீம் கனான்தவிலஸச்சீதாம்ஶுதுல்யப்ரபாம்கௌரீ தேஹ ஸமுத்பவாம் த்ரிஜகதாம் ஆதாரபூதாம் மஹாபூர்வாமத்ர ஸரஸ்வதீ மனுபஜே ஶும்பாதிதைத்யார்தினீம்||
||றுஷிருவாச|| || 1 ||
புரா ஶும்பனிஶும்பாப்யாமஸுராப்யாம் ஶசீபதேஃத்ரைலோக்யம் யஜ்ஞ்ய பாகாஶ்ச ஹ்றுதா மதபலாஶ்ரயாத் ||2||
தாவேவ ஸூர்யதாம் தத்வததிகாரம் ததைன்தவம்கௌபேரமத யாம்யம் சக்ராம்தே வருணஸ்ய சதாவேவ பவனர்த்தி‌உம் ச சக்ரதுர்வஹ்னி கர்மசததோ தேவா வினிர்தூதா ப்ரஷ்டராஜ்யாஃ பராஜிதாஃ ||3||
ஹ்றுதாதிகாராஸ்த்ரிதஶாஸ்தாப்யாம் ஸர்வே னிராக்றுதா|மஹாஸுராப்யாம் தாம் தேவீம் ஸம்ஸ்மரன்த்யபராஜிதாம் ||4||
தயாஸ்மாகம் வரோ தத்தோ யதாபத்ஸு ஸ்ம்றுதாகிலாஃ|பவதாம் னாஶயிஷ்யாமி தத்க்ஷணாத்பரமாபதஃ ||5||
இதிக்றுத்வா மதிம் தேவா ஹிமவன்தம் னகேஶ்வரம்|ஜக்முஸ்தத்ர ததோ தேவீம் விஷ்ணுமாயாம் ப்ரதுஷ்டுவுஃ ||6||
தேவா ஊசுஃனமோ தேவ்யை மஹாதேவ்யை ஶிவாயை ஸததம் னமஃ|னமஃ ப்ரக்றுத்யை பத்ராயை னியதாஃ ப்ரணதாஃ ஸ்மதாம் ||7||
ரௌத்ராய னமோ னித்யாயை கௌர்யை தாத்ர்யை னமோ னமஃஜ்யோத்ஸ்னாயை சேன்துரூபிண்யை ஸுகாயை ஸததம் னமஃ ||8||
கள்யாண்யை ப்ரணதா வ்றுத்த்யை ஸித்த்யை குர்மோ னமோ னமஃ|னைர்றுத்யை பூப்றுதாம் லக்ஷ்மை ஶர்வாண்யை தே னமோ னமஃ ||9||
துர்காயை துர்கபாராயை ஸாராயை ஸர்வகாரிண்யைக்யாத்யை ததைவ க்றுஷ்ணாயை தூம்ராயை ஸததம் னமஃ ||10||
அதிஸௌம்யதிரௌத்ராயை னதாஸ்தஸ்யை னமோ னமஃனமோ ஜகத்ப்ரதிஷ்டாயை தேவ்யை க்றுத்யை னமோ னமஃ ||11||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ விஷ்ணுமாயேதி ஶப்திதா|னமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||12||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ சேதனேத்யபிதீயதே|னமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||13||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ புத்திரூபேண ஸம்ஸ்திதா|னமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||14||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ னித்ராரூபேண ஸம்ஸ்திதா|னமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||15||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ க்ஷுதாரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||16||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ சாயாரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||17||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ ஶக்திரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||18||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ த்றுஷ்ணாரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||19||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ க்ஷான்திரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||20||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ ஜாதிரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||21||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ லஜ்ஜாரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||22||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ ஶான்திரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||23||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ ஶ்ரத்தாரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||24||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ கான்திரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||25||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ லக்ஷ்மீரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||26||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ வ்றுத்திரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||27||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ ஸ்ம்றுதிரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||28||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ தயாரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||29||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ துஷ்டிரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||30||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ மாத்றுரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||31||
யாதேவீ ஸர்வபூதேஷூ ப்ரான்திரூபேண ஸம்ஸ்திதானமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||32||
இன்த்ரியாணாமதிஷ்டாத்ரீ பூதானாம் சாகிலேஷு யா|பூதேஷு ஸததம் தஸ்யை வ்யாப்தி தேவ்யை னமோ னமஃ ||33||
சிதிரூபேண யா க்றுத்ஸ்னமேத த்வ்யாப்ய ஸ்திதா ஜகத்னமஸ்தஸ்யை, னமஸ்தஸ்யை,னமஸ்தஸ்யை னமோனமஃ ||34||
ஸ்துதாஸுரைஃ பூர்வமபீஷ்ட ஸம்ஶ்ரயாத்ததாஸுரேன்த்ரேண தினேஷுஸேவிதா|கரோதுஸா னஃ ஶுபஹேதுரீஶ்வரீஶுபானி பத்ராண்ய பிஹன்து சாபதஃ ||35||
யா ஸாம்ப்ரதம் சோத்தததைத்யதாபிதைரஸ்மாபிரீஶாசஸுரைர்னமஶ்யதே|யாச ஸ்மதா தத்‍க்ஷண மேவ ஹன்தி னஃஸர்வா பதோபக்திவினம்ரமூர்திபிஃ ||36||
றுஷிருவாச||ஏவம் ஸ்தவாபி யுக்தானாம் தேவானாம் தத்ர பார்வதீ|ஸ்னாதுமப்யாயயௌ தோயே ஜாஹ்னவ்யா ன்றுபனன்தன ||37||
ஸாப்ரவீத்தான் ஸுரான் ஸுப்ரூர்பவத்பிஃ ஸ்தூயதே‌உத்ர காஶரீரகோஶதஶ்சாஸ்யாஃ ஸமுத்பூதா‌உ ப்ரவீச்சிவா ||38||
ஸ்தோத்ரம் மமைதத்க்ரியதே ஶும்பதைத்ய னிராக்றுதைஃதேவைஃ ஸமேதைஃ ஸமரே னிஶும்பேன பராஜிதைஃ ||39||
ஶரீரகோஶாத்யத்தஸ்யாஃ பார்வத்யா னிஃஸ்றுதாம்பிகா|கௌஶிகீதி ஸமஸ்தேஷு ததோ லோகேஷு கீயதே ||40||
தஸ்யாம்வினிர்கதாயாம் து க்றுஷ்ணாபூத்ஸாபி பார்வதீ|காளிகேதி ஸமாக்யாதா ஹிமாசலக்றுதாஶ்ரயா ||41||
ததோ‌உம்பிகாம் பரம் ரூபம் பிப்ராணாம் ஸுமனோஹரம் |ததர்ஶ சண்தோ முண்தஶ்ச ப்றுத்யௌ ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||42||
தாப்யாம் ஶும்பாய சாக்யாதா ஸாதீவ ஸுமனோஹரா|காப்யாஸ்தே ஸ்த்ரீ மஹாராஜ பாஸ யன்தீ ஹிமாசலம் ||43||
னைவ தாத்றுக் க்வசித்ரூபம் த்றுஷ்டம் கேனசிதுத்தமம்|ஜ்ஞாயதாம் காப்யஸௌ தேவீ க்றுஹ்யதாம் சாஸுரேஶ்வர ||44||
ஸ்த்ரீ ரத்ன மதிசார்வம்ஜ்கீ த்யோதயன்தீதிஶஸ்த்விஷா|ஸாதுதிஷ்டதி தைத்யேன்த்ர தாம் பவான் த்ரஷ்டு மர்ஹதி ||45||
யானி ரத்னானி மணயோ கஜாஶ்வாதீனி வை ப்ரபோ|த்ரை லோக்யேது ஸமஸ்தானி ஸாம்ப்ரதம் பான்திதே க்றுஹே ||46||
ஐராவதஃ ஸமானீதோ கஜரத்னம் புனர்தராத்|பாரிஜாத தருஶ்சாயம் ததைவோச்சைஃ ஶ்ரவா ஹயஃ ||47||
விமானம் ஹம்ஸஸம்யுக்தமேதத்திஷ்டதி தே‌உங்கணே|ரத்னபூத மிஹானீதம் யதாஸீத்வேதஸோ‌உத்புதம் ||48||
னிதிரேஷ மஹா பத்மஃ ஸமானீதோ தனேஶ்வராத்|கிஞ்ஜல்கினீம் ததௌ சாப்திர்மாலாமம்லானபஜ்கஜாம் ||49||
சத்ரம் தேவாருணம் கேஹே காஞ்சனஸ்ராவி திஷ்டதி|ததாயம் ஸ்யன்தனவரோ யஃ புராஸீத்ப்ரஜாபதேஃ ||50||
ம்றுத்யோருத்க்ரான்திதா னாம ஶக்திரீஶ த்வயா ஹ்றுதா|பாஶஃ ஸலில ராஜஸ்ய ப்ராதுஸ்தவ பரிக்ரஹே ||51||
னிஶும்பஸ்யாப்திஜாதாஶ்ச ஸமஸ்தா ரத்ன ஜாதயஃ|வஹ்னிஶ்சாபி ததௌ துப்ய மக்னிஶௌசே ச வாஸஸீ ||52||
ஏவம் தைத்யேன்த்ர ரத்னானி ஸமஸ்தான்யாஹ்றுதானி தேஸ்த்ர்ரீ ரத்ன மேஷா கல்யாணீ த்வயா கஸ்மான்ன க்றுஹ்யதே ||53||
றுஷிருவாச|னிஶம்யேதி வசஃ ஶும்பஃ ஸ ததா சண்டமுண்டயோஃ|ப்ரேஷயாமாஸ ஸுக்ரீவம் தூதம் தேவ்யா மஹாஸுரம் ||54||
இதி சேதி ச வக்தவ்யா ஸா கத்வா வசனான்மம|யதா சாப்யேதி ஸம்ப்ரீத்யா ததா கார்யம் த்வயா லகு ||55||
ஸதத்ர கத்வா யத்ராஸ்தே ஶைலோத்தோஶே‌உதிஶோபனே|ஸாதேவீ தாம் ததஃ ப்ராஹ ஶ்லக்ஷ்ணம் மதுரயா கிரா ||56||
தூத உவாச||தேவி தைத்யேஶ்வரஃ ஶும்பஸ்த்ரெலோக்யே பரமேஶ்வரஃ|தூதோ‌உஹம் ப்ரேஷி தஸ்தேன த்வத்ஸகாஶமிஹாகதஃ ||57||
அவ்யாஹதாஜ்ஞஃ ஸர்வாஸு யஃ ஸதா தேவயோனிஷு|னிர்ஜிதாகில தைத்யாரிஃ ஸ யதாஹ ஶ்றுணுஷ்வ தத் ||58||
மமத்ரைலோக்ய மகிலம் மமதேவா வஶானுகாஃ|யஜ்ஞபாகானஹம் ஸர்வானுபாஶ்னாமி ப்றுதக் ப்றுதக் ||59||
த்ரைலோக்யேவரரத்னானி மம வஶ்யான்யஶேஷதஃ|ததைவ கஜரத்னம் ச ஹ்றுதம் தேவேன்த்ரவாஹனம் ||60||
க்ஷீரோதமதனோத்பூத மஶ்வரத்னம் மமாமரைஃ|உச்சைஃஶ்ரவஸஸம்ஜ்ஞம் தத்ப்ரணிபத்ய ஸமர்பிதம் ||61||
யானிசான்யானி தேவேஷு கன்தர்வேஷூரகேஷு ச |ரத்னபூதானி பூதானி தானி மய்யேவ ஶோபனே ||62||
ஸ்த்ரீ ரத்னபூதாம் தாம் தேவீம் லோகே மன்யா மஹே வயம்|ஸா த்வமஸ்மானுபாகச்ச யதோ ரத்னபுஜோ வயம் ||63||
மாம்வா மமானுஜம் வாபி னிஶும்பமுருவிக்ரமம்|பஜத்வம் சஞ்சலாபாஜ்கி ரத்ன பூதாஸி வை யதஃ ||64||
பரமைஶ்வர்ய மதுலம் ப்ராப்ஸ்யஸே மத்பரிக்ரஹாத்|ஏதத்புத்த்யா ஸமாலோச்ய மத்பரிக்ரஹதாம் வ்ரஜ ||65||
றுஷிருவாச||இத்யுக்தா ஸா ததா தேவீ கம்பீரான்தஃஸ்மிதா ஜகௌ|துர்கா பகவதீ பத்ரா யயேதம் தார்யதே ஜகத் ||66||
தேவ்யுவாச||ஸத்ய முக்தம் த்வயா னாத்ர மித்யாகிஞ்சித்த்வயோதிதம்|த்ரைலோக்யாதிபதிஃ ஶும்போ னிஶும்பஶ்சாபி தாத்றுஶஃ ||67||
கிம் த்வத்ர யத்ப்ரதிஜ்ஞாதம் மித்யா தத்க்ரியதே கதம்|ஶ்ரூயதாமல்பபுத்தித்வாத் த்ப்ரதிஜ்ஞா யா க்றுதா புரா ||68||
யோமாம் ஜயதி ஸஜ்க்ராமே யோ மே தர்பம் வ்யபோஹதி|யோமே ப்ரதிபலோ லோகே ஸ மே பர்தா பவிஷ்யதி ||69||
ததாகச்சது ஶும்போ‌உத்ர னிஶும்போ வா மஹாஸுரஃ|மாம் ஜித்வா கிம் சிரேணாத்ர பாணிம்க்றுஹ்ணாதுமேலகு ||70||
தூத உவாச||அவலிப்தாஸி மைவம் த்வம் தேவி ப்ரூஹி மமாக்ரதஃ|த்ரைலோக்யேகஃ புமாம்ஸ்திஷ்டேத் அக்ரே ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||71||
அன்யேஷாமபி தைத்யானாம் ஸர்வே தேவா ன வை யுதி|கிம் திஷ்டன்தி ஸும்முகே தேவி புனஃ ஸ்த்ரீ த்வமேகிகா ||72||
இன்த்ராத்யாஃ ஸகலா தேவாஸ்தஸ்துர்யேஷாம் ன ஸம்யுகே|ஶும்பாதீனாம் கதம் தேஷாம் ஸ்த்ரீ ப்ரயாஸ்யஸி ஸம்முகம் ||73||
ஸாத்வம் கச்ச மயைவோக்தா பார்ஶ்வம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ|கேஶாகர்ஷண னிர்தூத கௌரவா மா கமிஷ்யஸி||74||தேவ்யுவாச|ஏவமேதத் பலீ ஶும்போ னிஶும்பஶ்சாதிவீர்யவான்|கிம் கரோமி ப்ரதிஜ்ஞா மே யதனாலோசிதாபுரா ||75||
ஸத்வம் கச்ச மயோக்தம் தே யதேதத்த்ஸர்வ மாத்றுதஃ|ததாசக்ஷ்வா ஸுரேன்த்ராய ஸ ச யுக்தம் கரோது யத் ||76||
|| இதி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே தேவ்யா தூத ஸம்வாதோ னாம பஞ்சமோ த்யாயஃ ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதிக்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை தூம்ராக்ஷ்யை விஷ்ணுமாயாதி சதுர்விம்ஶத் தேவதாப்யோ மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 6 in Tamil
ஶும்பனிஶும்பஸேனானீதூம்ரலோசனவதோ னாம ஷஷ்டோ த்யாயஃ ||
த்யானம்
னகாதீஶ்வர விஷ்த்ராம் பணி பணோத்த்ம்ஸோரு ரத்னாவளீபாஸ்வத் தேஹ லதாம் னிபௌ னேத்ரயோத்பாஸிதாம் |மாலா கும்ப கபால னீரஜ கராம் சம்த்ரா அர்த சூடாம்பராம்ஸர்வேஶ்வர பைரவாம்க னிலயாம் பத்மாவதீசிம்தயே ||
றுஷிருவாச ||1||
இத்யாகர்ண்ய வசோ தேவ்யாஃ ஸ தூதோ‌உமர்ஷபூரிதஃ |ஸமாசஷ்ட ஸமாகம்ய தைத்யராஜாய விஸ்தராத் || 2 ||
தஸ்ய தூதஸ்ய தத்வாக்யமாகர்ண்யாஸுரராட் ததஃ |ஸ க்ரோதஃ ப்ராஹ தைத்யானாமதிபம் தூம்ரலோசனம் ||3||
ஹே தூம்ரலோசனாஶு த்வம் ஸ்வஸைன்ய பரிவாரிதஃ|தாமானய பல்லாத்துஷ்டாம் கேஶாகர்ஷண விஹ்வலாம் ||4||
தத்பரித்ராணதஃ கஶ்சித்யதி வோத்திஷ்டதே‌உபரஃ|ஸ ஹன்தவ்யோ‌உமரோவாபி யக்ஷோ கன்தர்வ ஏவ வா ||5||
றுஷிருவாச ||6||
தேனாஜ்ஞப்தஸ்ததஃ ஶீக்ரம் ஸ தைத்யோ தூம்ரலோசனஃ|வ்றுதஃ ஷஷ்ட்யா ஸஹஸ்ராணாம் அஸுராணாம்த்ருதம்யமௌ ||7||
ன த்றுஷ்ட்வா தாம் ததோ தேவீம் துஹினாசல ஸம்ஸ்திதாம்|ஜகாதோச்சைஃ ப்ரயாஹீதி மூலம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||8||
ன சேத்ப்ரீத்யாத்ய பவதீ மத்பர்தாரமுபைஷ்யதிததோ பலான்னயாம்யேஷ கேஶாகர்ஷணவிஹ்வலாம் ||9||
தேவ்யுவாச ||10||
தைத்யேஶ்வரேண ப்ரஹிதோ பலவான்பலஸம்வ்றுதஃ|பலான்னயஸி மாமேவம் ததஃ கிம் தே கரோம்யஹம் ||11||
றுஷிருவாச ||12||
இத்யுக்தஃ ஸோ‌உப்யதாவத்தாம் அஸுரோ தூம்ரலோசனஃ|ஹூங்காரேணைவ தம் பஸ்ம ஸா சகாராம்பிகா ததா ||13||
அத க்ருத்தம் மஹாஸைன்யம் அஸுராணாம் ததாம்பிகா|வவர்ஷ ஸாயுகைஸ்தீக்ஷ்ணைஸ்ததா ஶக்திபரஶ்வதைஃ ||14||
ததோ துதஸடஃ கோபாத்க்றுத்வா னாதம் ஸுபைரவம்|பபாதாஸுர ஸேனாயாம் ஸிம்ஹோ தேவ்யாஃ ஸ்வவாஹனஃ ||15||
காம்ஶ்சித்கரப்ரஹாரேண தைத்யானாஸ்யேன சாபாரான்|ஆக்ரான்த்யா சாதரேண்யான் ஜகான ஸ மஹாஸுரான் ||16||
கேஷாஞ்சித்பாடயாமாஸ னகைஃ கோஷ்டானி கேஸரீ|ததா தலப்ரஹாரேண ஶிராம்ஸி க்றுதவான் ப்றுதக் ||17||
விச்சின்னபாஹுஶிரஸஃ க்றுதாஸ்தேன ததாபரே|பபௌச ருதிரம் கோஷ்டாதன்யேஷாம் துதகேஸரஃ ||18||
க்ஷணேன தத்பலம் ஸர்வம் க்ஷயம் னீதம் மஹாத்மனா|தேன கேஸரிணா தேவ்யா வாஹனேனாதிகோபினா ||19||
ஶ்ருத்வா தமஸுரம் தேவ்யா னிஹதம் தூம்ரலோசனம்|பலம் ச க்ஷயிதம் க்றுத்ஸ்னம் தேவீ கேஸரிணா ததஃ ||20||
சுகோப தைத்யாதிபதிஃ ஶும்பஃ ப்ரஸ்புரிதாதரஃ|ஆஜ்ஞாபயாமாஸ ச தௌ சண்டமுண்டௌ மஹாஸுரௌ ||21||
ஹேசண்ட ஹே முண்ட பலைர்பஹுபிஃ பரிவாரிதௌதத்ர கச்சத கத்வா ச ஸா ஸமானீயதாம் லகு ||22||
கேஶேஷ்வாக்றுஷ்ய பத்த்வா வா யதி வஃ ஸம்ஶயோ யுதி|ததாஶேஷா யுதைஃ ஸர்வைர் அஸுரைர்வினிஹன்யதாம் ||23||
தஸ்யாம் ஹதாயாம் துஷ்டாயாம் ஸிம்ஹே ச வினிபாதிதே|ஶீக்ரமாகம்யதாம் பத்வா க்றுஹீத்வாதாமதாம்பிகாம் ||24||
|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகேமன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ஶும்பனிஶும்பஸேனானீதூம்ரலோசனவதோ னாம ஷஷ்டோ த்யாயஃ ||
ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 7 in Tamil
சண்டமுண்ட வதோ னாம ஸப்தமோத்யாயஃ ||
த்யானம்
த்யாயேம் ரத்ன பீடே ஶுககல படிதம் ஶ்ருண்வதீம் ஶ்யாமலாம்கீம்|ன்யஸ்தைகாம்க்ரிம் ஸரோஜே ஶஶி ஶகல தராம் வல்லகீம் வாத யன்தீம்கஹலாராபத்த மாலாம் னியமித விலஸச்சோலிகாம் ரக்த வஸ்த்ராம்|மாதம்கீம் ஶம்க பாத்ராம் மதுர மதுமதாம் சித்ரகோத்பாஸி பாலாம்|
றுஷிருவாச|
ஆஜ்ஞப்தாஸ்தே ததோதைத்யாஶ்சண்டமுண்டபுரோகமாஃ|சதுரங்கபலோபேதா யயுரப்யுத்யதாயுதாஃ ||1||
தத்றுஶுஸ்தே ததோ தேவீமீஷத்தாஸாம் வ்யவஸ்திதாம்|ஸிம்ஹஸ்யோபரி ஶைலேன்த்ரஶ்றுங்கே மஹதிகாஞ்சனே ||2||
தேத்றுஷ்ட்வாதாம்ஸமாதாதுமுத்யமம் ஞ்சக்ருருத்யதாஃஆக்றுஷ்டசாபாஸிதராஸ்ததா‌உன்யே தத்ஸமீபகாஃ ||3||
ததஃ கோபம் சகாரோச்சைரம்பிகா தானரீன்ப்ரதி|கோபேன சாஸ்யா வதனம் மஷீவர்ணமபூத்ததா ||4||
ப்ருகுடீகுடிலாத்தஸ்யா லலாடபலகாத்த்ருதம்|காளீ கராள வதனா வினிஷ்க்ரான்தாஸிபாஶினீ ||5||
விசித்ரகட்வாங்கதரா னரமாலாவிபூஷணா|த்வீபிசர்மபரீதானா ஶுஷ்கமாம்ஸாதிபைரவா ||6||
அதிவிஸ்தாரவதனா ஜிஹ்வாலலனபீஷணா|னிமக்னாரக்தனயனா னாதாபூரிததிங்முகா ||7||
ஸா வேகேனாபிபதிதா கூதயன்தீ மஹாஸுரான்|ஸைன்யே தத்ர ஸுராரீணாமபக்ஷயத தத்பலம் ||8||
பார்ஷ்ணிக்ராஹாங்குஶக்ராஹயோதகண்டாஸமன்விதான்|ஸமாதாயைகஹஸ்தேன முகே சிக்ஷேப வாரணான் ||9||
ததைவ யோதம் துரகை ரதம் ஸாரதினா ஸஹ|னிக்ஷிப்ய வக்த்ரே தஶனைஶ்சர்வயத்யதிபைரவம் ||10||
ஏகம் ஜக்ராஹ கேஶேஷு க்ரீவாயாமத சாபரம்|பாதேனாக்ரம்யசைவான்யமுரஸான்யமபோதயத் ||11||
தைர்முக்தானிச ஶஸ்த்ராணி மஹாஸ்த்ராணி ததாஸுரைஃ|முகேன ஜக்ராஹ ருஷா தஶனைர்மதிதான்யபி ||12||
பலினாம் தத்பலம் ஸர்வமஸுராணாம் துராத்மனாம்மமர்தாபக்ஷயச்சான்யானன்யாம்ஶ்சாதாடயத்ததா ||13||
அஸினா னிஹதாஃ கேசித்கேசித்கட்வாங்கதாடிதாஃ|ஜக்முர்வினாஶமஸுரா தன்தாக்ராபிஹதாஸ்ததா ||14||
க்ஷணேன தத்பலம் ஸர்வ மஸுராணாம் னிபாதிதம்|த்றுஷ்ட்வா சண்டோ‌உபிதுத்ராவ தாம் காளீமதிபீஷணாம் ||15||
ஶரவர்ஷைர்மஹாபீமைர்பீமாக்ஷீம் தாம் மஹாஸுரஃ|சாதயாமாஸ சக்ரைஶ்ச முண்டஃ க்ஷிப்தைஃ ஸஹஸ்ரஶஃ ||16||
தானிசக்ராண்யனேகானி விஶமானானி தன்முகம்|பபுர்யதார்கபிம்பானி ஸுபஹூனி கனோதரம் ||17||
ததோ ஜஹாஸாதிருஷா பீமம் பைரவனாதினீ|காளீ கராளவதனா துர்தர்ஶஶனோஜ்ஜ்வலா ||18||
உத்தாய ச மஹாஸிம்ஹம் தேவீ சண்டமதாவத|க்றுஹீத்வா சாஸ்ய கேஶேஷு ஶிரஸ்தேனாஸினாச்சினத் ||19||
அத முண்டோ‌உப்யதாவத்தாம் த்றுஷ்ட்வா சண்டம் னிபாதிதம்|தமப்யபாத யத்பமௌ ஸா கட்காபிஹதம்ருஷா ||20||
ஹதஶேஷம் ததஃ ஸைன்யம் த்றுஷ்ட்வா சண்டம் னிபாதிதம்|முண்டம்ச ஸுமஹாவீர்யம் திஶோ பேஜே பயாதுரம் ||21||
ஶிரஶ்சண்டஸ்ய காளீ ச க்றுஹீத்வா முண்ட மேவ ச|ப்ராஹ ப்ரசண்டாட்டஹாஸமிஶ்ரமப்யேத்ய சண்டிகாம் ||22||
மயா தவா த்ரோபஹ்றுதௌ சண்டமுண்டௌ மஹாபஶூ|யுத்தயஜ்ஞே ஸ்வயம் ஶும்பம் னிஶும்பம் சஹனிஷ்யஸி ||23||
றுஷிருவாச||
தாவானீதௌ ததோ த்றுஷ்ட்வா சண்ட முண்டௌ மஹாஸுரௌ|உவாச காளீம் கள்யாணீ லலிதம் சண்டிகா வசஃ ||24||
யஸ்மாச்சண்டம் ச முண்டம் ச க்றுஹீத்வா த்வமுபாகதா|சாமுண்டேதி ததோ லொகே க்யாதா தேவீ பவிஷ்யஸி ||25||
|| ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே சண்டமுண்ட வதோ னாம ஸப்தமோத்யாய ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை காளீ சாமும்டா தேவ்யை கர்பூர பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 8 in Tamil
ரக்தபீஜவதோ னாம அஷ்டமோத்யாய ||
த்யானம்
அருணாம் கருணா தரம்கிதாக்ஷீம் த்றுதபாஶாம்குஶ புஷ்பபாணசாபாம் |அணிமாதிபிராவ்றுதாம் மயூகை ரஹமித்யேவ விபாவயே பவானீம் ||
றுஷிருவாச ||1||
சண்டே ச னிஹதே தைத்யே முண்டே ச வினிபாதிதே |பஹுளேஷு ச ஸைன்யேஷு க்ஷயிதேஷ்வஸுரேஶ்வரஃ || 2 ||
ததஃ கோபபராதீனசேதாஃ ஶும்பஃ ப்ரதாபவான் |உத்யோகம் ஸர்வ ஸைன்யானாம் தைத்யானாமாதிதேஶ ஹ ||3||
அத்ய ஸர்வ பலைர்தைத்யாஃ ஷடஶீதிருதாயுதாஃ |கம்பூனாம் சதுரஶீதிர்னிர்யான்து ஸ்வபலைர்வ்றுதாஃ ||4||
கோடிவீர்யாணி பஞ்சாஶதஸுராணாம் குலானி வை |ஶதம் குலானி தௌம்ராணாம் னிர்கச்சன்து மமாஜ்ஞயா ||5||
காலகா தௌர்ஹ்றுதா மௌர்வாஃ காளிகேயாஸ்ததாஸுராஃ |யுத்தாய ஸஜ்ஜா னிர்யான்து ஆஜ்ஞயா த்வரிதா மம ||6||
இத்யாஜ்ஞாப்யாஸுராபதிஃ ஶும்போ பைரவஶாஸனஃ |னிர்ஜகாம மஹாஸைன்யஸஹஸ்த்ரைர்பஹுபிர்வ்றுதஃ ||7||
ஆயான்தம் சண்டிகா த்றுஷ்ட்வா தத்ஸைன்யமதிபீஷணம் |ஜ்யாஸ்வனைஃ பூரயாமாஸ தரணீககனான்தரம் ||8||
ததஃஸிம்ஹொ மஹானாதமதீவ க்றுதவான்ன்றுப |கண்டாஸ்வனேன தான்னாதானம்பிகா சோபப்றும்ஹயத் ||9||
தனுர்ஜ்யாஸிம்ஹகண்டானாம் னாதாபூரிததிங்முகா |னினாதைர்பீஷணைஃ காளீ ஜிக்யே விஸ்தாரிதானனா ||10||
தம் னினாதமுபஶ்ருத்ய தைத்ய ஸைன்யைஶ்சதுர்திஶம் |தேவீ ஸிம்ஹஸ்ததா காளீ ஸரோஷைஃ பரிவாரிதாஃ ||11||
ஏதஸ்மின்னன்தரே பூப வினாஶாய ஸுரத்விஷாம் |பவாயாமரஸிம்ஹனாமதிவீர்யபலான்விதாஃ ||12||
ப்ரஹ்மேஶகுஹவிஷ்ணூனாம் ததேன்த்ரஸ்ய ச ஶக்தயஃ |ஶரீரேப்யோவினிஷ்க்ரம்ய தத்ரூபைஶ்சண்டிகாம் யயுஃ ||13||
யஸ்ய தேவஸ்ய யத்ரூபம் யதா பூஷணவாஹனம் |தத்வதேவ ஹி தச்சக்திரஸுரான்யோத்துமாயமௌ ||14||
ஹம்ஸயுக்தவிமானாக்ரே ஸாக்ஷஸூத்ரக மம்டலுஃ |ஆயாதா ப்ரஹ்மணஃ ஶக்திப்ரஹ்மாணீ த்யபிதீயதே ||15||
மஹேஶ்வரீ வ்றுஷாரூடா த்ரிஶூலவரதாரிணீ |மஹாஹிவலயா ப்ராப்தாசன்த்ரரேகாவிபூஷணா ||16||
கௌமாரீ ஶக்திஹஸ்தா ச மயூரவரவாஹனா |யோத்துமப்யாயயௌ தைத்யானம்பிகா குஹரூபிணீ ||17||
ததைவ வைஷ்ணவீ ஶக்திர்கருடோபரி ஸம்ஸ்திதா |ஶம்கசக்ரகதாஶாம்கர் கட்கஹஸ்தாப்யுபாயயௌ ||18||
யஜ்ஞவாராஹமதுலம் ரூபம் யா பிப்ரதோ ஹரேஃ |ஶக்திஃ ஸாப்யாயயௌ தத்ர வாராஹீம் பிப்ரதீ தனும் ||19||
னாரஸிம்ஹீ ன்றுஸிம்ஹஸ்ய பிப்ரதீ ஸத்றுஶம் வபுஃ |ப்ராப்தா தத்ர ஸடாக்ஷேபக்ஷிப்தனக்ஷத்ர ஸம்ஹதிஃ ||20||
வஜ்ர ஹஸ்தா ததைவைன்த்ரீ கஜராஜோ பரிஸ்திதா |ப்ராப்தா ஸஹஸ்ர னயனா யதா ஶக்ரஸ்ததைவ ஸா ||21||
ததஃ பரிவ்றுத்தஸ்தாபிரீஶானோ தேவ ஶக்திபிஃ |ஹன்யன்தாமஸுராஃ ஶீக்ரம் மம ப்ரீத்யாஹ சண்டிகாம் ||22||
ததோ தேவீ ஶரீராத்து வினிஷ்க்ரான்தாதிபீஷணா |சண்டிகா ஶக்திரத்யுக்ரா ஶிவாஶதனினாதினீ ||23||
ஸா சாஹ தூம்ரஜடிலம் ஈஶானமபராஜிதா |தூதத்வம் கச்ச பகவன் பார்ஶ்வம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||24||
ப்ரூஹி ஶும்பம் னிஶும்பம் ச தானவாவதிகர்விதௌ |யே சான்யே தானவாஸ்தத்ர யுத்தாய ஸமுபஸ்திதாஃ ||25||
த்ரைலோக்யமின்த்ரோ லபதாம் தேவாஃ ஸன்து ஹவிர்புஜஃ |யூயம் ப்ரயாத பாதாளம் யதி ஜீவிதுமிச்சத ||26||
பலாவலேபாதத சேத்பவன்தோ யுத்தகாம்க்ஷிணஃ |ததா கச்சத த்றுப்யன்து மச்சிவாஃ பிஶிதேன வஃ ||27||
யதோ னியுக்தோ தௌத்யேன தயா தேவ்யா ஶிவஃ ஸ்வயம் |ஶிவதூதீதி லோகே‌உஸ்மிம்ஸ்ததஃ ஸா க்யாதி மாகதா ||28||
தே‌உபி ஶ்ருத்வா வசோ தேவ்யாஃ ஶர்வாக்யாதம் மஹாஸுராஃ |அமர்ஷாபூரிதா ஜக்முர்யத்ர காத்யாயனீ ஸ்திதா ||29||
ததஃ ப்ரதமமேவாக்ரே ஶரஶக்த்ய்றுஷ்டிவ்றுஷ்டிபிஃ |வவர்ஷுருத்ததாமர்ஷாஃ ஸ்தாம் தேவீமமராரயஃ ||30||
ஸா ச தான் ப்ரஹிதான் பாணான் ஞ்சூலஶக்திபரஶ்வதான் |சிச்சேத லீலயாத்மாததனுர்முக்தைர்மஹேஷுபிஃ ||31||
தஸ்யாக்ரதஸ்ததா காளீ ஶூலபாதவிதாரிதான் |கட்வாங்கபோதிதாம்ஶ்சாரீன்குர்வன்தீ வ்யசரத்ததா ||32||
கமண்டலுஜலாக்ஷேபஹதவீர்யான் ஹதௌஜஸஃ |ப்ரஹ்மாணீ சாகரோச்சத்ரூன்யேன யேன ஸ்ம தாவதி ||33||
மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன ததா சக்ரேண வைஷ்ணவீ |தைத்யாங்ஜகான கௌமாரீ ததா ஶத்யாதி கோபனா ||34||
ஐன்த்ரீ குலிஶபாதேன ஶதஶோ தைத்யதானவாஃ |பேதுர்விதாரிதாஃ ப்றுத்வ்யாம் ருதிரௌகப்ரவர்ஷிணஃ ||35||
துண்டப்ரஹாரவித்வஸ்தா தம்ஷ்ட்ரா க்ரக்ஷத வக்ஷஸஃ |வாராஹமூர்த்யா ன்யபதம்ஶ்சக்ரேண ச விதாரிதாஃ ||36||
னகைர்விதாரிதாம்ஶ்சான்யான் பக்ஷயன்தீ மஹாஸுரான் |னாரஸிம்ஹீ சசாராஜௌ னாதா பூர்ணதிகம்பரா ||37||
சண்டாட்டஹாஸைரஸுராஃ ஶிவதூத்யபிதூஷிதாஃ |பேதுஃ ப்றுதிவ்யாம் பதிதாம்ஸ்தாம்ஶ்சகாதாத ஸா ததா ||38||
இதி மாத்று கணம் க்ருத்தம் மர்த யன்தம் மஹாஸுரான் |த்றுஷ்ட்வாப்யுபாயைர்விவிதைர்னேஶுர்தேவாரிஸைனிகாஃ ||39||
பலாயனபரான்த்றுஷ்ட்வா தைத்யான்மாத்றுகணார்திதான் |யோத்துமப்யாயயௌ க்ருத்தோ ரக்தபீஜோ மஹாஸுரஃ ||40||
ரக்தபின்துர்யதா பூமௌ பதத்யஸ்ய ஶரீரதஃ |ஸமுத்பததி மேதின்யாம் தத்ப்ரமாணோ மஹாஸுரஃ ||41||
யுயுதே ஸ கதாபாணிரின்த்ரஶக்த்யா மஹாஸுரஃ |ததஶ்சைன்த்ரீ ஸ்வவஜ்ரேண ரக்தபீஜமதாடயத் ||42||
குலிஶேனாஹதஸ்யாஶு பஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் |ஸமுத்தஸ்துஸ்ததோ யோதாஸ்தத்ரபாஸ்தத்பராக்ரமாஃ ||43||
யாவன்தஃ பதிதாஸ்தஸ்ய ஶரீராத்ரக்தபின்தவஃ |தாவன்தஃ புருஷா ஜாதாஃ ஸ்தத்வீர்யபலவிக்ரமாஃ ||44||
தே சாபி யுயுதுஸ்தத்ர புருஷா ரக்த ஸம்பவாஃ |ஸமம் மாத்றுபிரத்யுக்ரஶஸ்த்ரபாதாதிபீஷணம் ||45||
புனஶ்ச வஜ்ர பாதேன க்ஷத மஶ்ய ஶிரோ யதா |வவாஹ ரக்தம் புருஷாஸ்ததோ ஜாதாஃ ஸஹஸ்ரஶஃ ||46||
வைஷ்ணவீ ஸமரே சைனம் சக்ரேணாபிஜகான ஹ |கதயா தாடயாமாஸ ஐன்த்ரீ தமஸுரேஶ்வரம் ||47||
வைஷ்ணவீ சக்ரபின்னஸ்ய ருதிரஸ்ராவ ஸம்பவைஃ |ஸஹஸ்ரஶோ ஜகத்வ்யாப்தம் தத்ப்ரமாணைர்மஹாஸுரைஃ ||48||
ஶக்த்யா ஜகான கௌமாரீ வாராஹீ ச ததாஸினா |மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன ரக்தபீஜம் மஹாஸுரம் ||49||
ஸ சாபி கதயா தைத்யஃ ஸர்வா ஏவாஹனத் ப்றுதக் |மாத்றூஃ கோபஸமாவிஷ்டோ ரக்தபீஜோ மஹாஸுரஃ ||50||
தஸ்யாஹதஸ்ய பஹுதா ஶக்திஶூலாதி பிர்புவிஃ |பபாத யோ வை ரக்தௌகஸ்தேனாஸஞ்சதஶோ‌உஸுராஃ ||51||
தைஶ்சாஸுராஸ்றுக்ஸம்பூதைரஸுரைஃ ஸகலம் ஜகத் |வ்யாப்தமாஸீத்ததோ தேவா பயமாஜக்முருத்தமம் ||52||
தான் விஷண்ணா ன் ஸுரான் த்றுஷ்ட்வா சண்டிகா ப்ராஹஸத்வரம் |உவாச காளீம் சாமுண்டே விஸ்தீர்ணம் வதனம் குரு ||53||
மச்சஸ்த்ரபாதஸம்பூதான் ரக்தபின்தூன் மஹாஸுரான் |ரக்தபின்தோஃ ப்ரதீச்ச த்வம் வக்த்ரேணானேன வேகினா ||54||
பக்ஷயன்தீ சர ரணோ ததுத்பன்னான்மஹாஸுரான் |ஏவமேஷ க்ஷயம் தைத்யஃ க்ஷேண ரக்தோ கமிஷ்யதி ||55||
பக்ஷ்ய மாணா ஸ்த்வயா சோக்ரா ன சோத்பத்ஸ்யன்தி சாபரே |இத்யுக்த்வா தாம் ததோ தேவீ ஶூலேனாபிஜகான தம் ||56||
முகேன காளீ ஜக்றுஹே ரக்தபீஜஸ்ய ஶோணிதம் |ததோ‌உஸாவாஜகானாத கதயா தத்ர சண்டிகாம் ||57||
ன சாஸ்யா வேதனாம் சக்ரே கதாபாதோ‌உல்பிகாமபி |தஸ்யாஹதஸ்ய தேஹாத்து பஹு ஸுஸ்ராவ ஶோணிதம் ||58||
யதஸ்ததஸ்தத்வக்த்ரேண சாமுண்டா ஸம்ப்ரதீச்சதி |முகே ஸமுத்கதா யே‌உஸ்யா ரக்தபாதான்மஹாஸுராஃ ||59||
தாம்ஶ்சகாதாத சாமுண்டா பபௌ தஸ்ய ச ஶோணிதம் ||60||
தேவீ ஶூலேன வஜ்ரேண பாணைரஸிபிர் றுஷ்டிபிஃ |ஜகான ரக்தபீஜம் தம் சாமுண்டா பீத ஶோணிதம் ||61||
ஸ பபாத மஹீப்றுஷ்டே ஶஸ்த்ரஸங்கஸமாஹதஃ |னீரக்தஶ்ச மஹீபால ரக்தபீஜோ மஹாஸுரஃ ||62||
ததஸ்தே ஹர்ஷ மதுலம் அவாபுஸ்த்ரிதஶா ன்றுப |தேஷாம் மாத்றுகணோ ஜாதோ னனர்தாஸ்றும்ங்கமதோத்ததஃ ||63||
|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ரக்தபீஜவதோனாம அஷ்டமோத்யாய ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதிஓம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ரக்தாக்ஷ்யை அஷ்டமாத்று ஸஹிதாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 9 in Tamil
னிஶும்பவதோனாம னவமோத்யாயஃ ||
த்யானம்
ஓம் பம்தூக காம்சனனிபம் ருசிராக்ஷமாலாம்பாஶாம்குஶௌ ச வரதாம் னிஜபாஹுதம்டைஃ |பிப்ராணமிம்து ஶகலாபரணாம் த்ரினேத்ராம்-அர்தாம்பிகேஶமனிஶம் வபுராஶ்ரயாமி ||
ராஜோஉவாச||1||
Devi Mahatmyam Durga Saptasatiவிசித்ரமிதமாக்யாதம் பகவன் பவதா மம |தேவ்யாஶ்சரிதமாஹாத்ம்யம் ரக்த பீஜவதாஶ்ரிதம் || 2||
பூயஶ்சேச்சாம்யஹம் ஶ்ரோதும் ரக்தபீஜே னிபாதிதே |சகார ஶும்போ யத்கர்ம னிஶும்பஶ்சாதிகோபனஃ ||3||
றுஷிருவாச ||4||
சகார கோபமதுலம் ரக்தபீஜே னிபாதிதே|ஶும்பாஸுரோ னிஶும்பஶ்ச ஹதேஷ்வன்யேஷு சாஹவே ||5||
ஹன்யமானம் மஹாஸைன்யம் விலோக்யாமர்ஷமுத்வஹன்|அப்யதாவன்னிஶும்போ‌உத முக்யயாஸுர ஸேனயா ||6||
தஸ்யாக்ரதஸ்ததா ப்றுஷ்டே பார்ஶ்வயோஶ்ச மஹாஸுராஃஸன்தஷ்டௌஷ்டபுடாஃ க்ருத்தா ஹன்தும் தேவீமுபாயயுஃ ||7||
ஆஜகாம மஹாவீர்யஃ ஶும்போ‌உபி ஸ்வபலைர்வ்றுதஃ|னிஹன்தும் சண்டிகாம் கோபாத்க்றுத்வா யுத்தம் து மாத்றுபிஃ ||8||
ததோ யுத்தமதீவாஸீத்தேவ்யா ஶும்பனிஶும்பயோஃ|ஶரவர்ஷமதீவோக்ரம் மேகயோரிவ வர்ஷதோஃ ||9||
சிச்சேதாஸ்தாஞ்சராம்ஸ்தாப்யாம் சண்டிகா ஸ்வஶரோத்கரைஃ|தாடயாமாஸ சாங்கேஷு ஶஸ்த்ரௌகைரஸுரேஶ்வரௌ ||10||
னிஶும்போ னிஶிதம் கட்கம் சர்ம சாதாய ஸுப்ரபம்|அதாடயன்மூர்த்னி ஸிம்ஹம் தேவ்யா வாஹனமுத்தமம்||11||
தாடிதே வாஹனே தேவீ க்ஷுர ப்ரேணாஸிமுத்தமம்|ஶும்பஸ்யாஶு சிச்சேத சர்ம சாப்யஷ்ட சன்த்ரகம் ||12||
சின்னே சர்மணி கட்கே ச ஶக்திம் சிக்ஷேப ஸோ‌உஸுரஃ|தாமப்யஸ்ய த்விதா சக்ரே சக்ரேணாபிமுகாகதாம்||13||
கோபாத்மாதோ னிஶும்போ‌உத ஶூலம் ஜக்ராஹ தானவஃ|ஆயாதம் முஷ்டிபாதேன தேவீ தச்சாப்யசூர்ணயத்||14||
ஆவித்த்யாத கதாம் ஸோ‌உபி சிக்ஷேப சண்டிகாம் ப்ரதி|ஸாபி தேவ்யாஸ் த்ரிஶூலேன பின்னா பஸ்மத்வமாகதா||15||
ததஃ பரஶுஹஸ்தம் தமாயான்தம் தைத்யபுங்கவம்|ஆஹத்ய தேவீ பாணௌகைரபாதயத பூதலே||16||
தஸ்மின்னி பதிதே பூமௌ னிஶும்பே பீமவிக்ரமே|ப்ராதர்யதீவ ஸம்க்ருத்தஃ ப்ரயயௌ ஹன்துமம்பிகாம்||17||
ஸ ரதஸ்தஸ்ததாத்யுச்சை ர்க்றுஹீதபரமாயுதைஃ|புஜைரஷ்டாபிரதுலை ர்வ்யாப்யா ஶேஷம் பபௌ னபஃ||18||
தமாயான்தம் ஸமாலோக்ய தேவீ ஶங்கமவாதயத்|ஜ்யாஶப்தம் சாபி தனுஷ ஶ்சகாராதீவ துஃஸஹம்||19||
பூரயாமாஸ ககுபோ னிஜகண்டா ஸ்வனேன ச|ஸமஸ்ததைத்யஸைன்யானாம் தேஜோவதவிதாயினா||20||
ததஃ ஸிம்ஹோ மஹானாதை ஸ்த்யாஜிதேபமஹாமதைஃ|புரயாமாஸ ககனம் காம் ததைவ திஶோ தஶ||21||
ததஃ காளீ ஸமுத்பத்ய ககனம் க்ஷ்மாமதாடயத்|கராப்யாம் தன்னினாதேன ப்ராக்ஸ்வனாஸ்தே திரோஹிதாஃ||22||
அட்டாட்டஹாஸமஶிவம் ஶிவதூதீ சகார ஹ|வைஃ ஶப்தைரஸுராஸ்த்ரேஸுஃ ஶும்பஃ கோபம் பரம் யயௌ||23||
துராத்மம் ஸ்திஷ்ட திஷ்டேதி வ்யாஜ ஹாராம்பிகா யதா|ததா ஜயேத்யபிஹிதம் தேவைராகாஶ ஸம்ஸ்திதைஃ||24||
ஶும்பேனாகத்ய யா ஶக்திர்முக்தா ஜ்வாலாதிபீஷணா|ஆயான்தீ வஹ்னிகூடாபா ஸா னிரஸ்தா மஹோல்கயா||25||
ஸிம்ஹனாதேன ஶும்பஸ்ய வ்யாப்தம் லோகத்ரயான்தரம்|னிர்காதனிஃஸ்வனோ கோரோ ஜிதவானவனீபதே||26||
ஶும்பமுக்தாஞ்சரான்தேவீ ஶும்பஸ்தத்ப்ரஹிதாஞ்சரான்|சிச்சேத ஸ்வஶரைருக்ரைஃ ஶதஶோ‌உத ஸஹஸ்ரஶஃ||27||
ததஃ ஸா சண்டிகா க்ருத்தா ஶூலேனாபிஜகான தம்|ஸ ததாபி ஹதோ பூமௌ மூர்சிதோ னிபபாத ஹ||28||
ததோ னிஶும்பஃ ஸம்ப்ராப்ய சேதனாமாத்தகார்முகஃ|ஆஜகான ஶரைர்தேவீம் காளீம் கேஸரிணம் ததா||29||
புனஶ்ச க்றுத்வா பாஹுனாமயுதம் தனுஜேஶ்வரஃ|சக்ராயுதேன திதிஜஶ்சாதயாமாஸ சண்டிகாம்||30||
ததோ பகவதீ க்ருத்தா துர்காதுர்கார்தி னாஶினீ|சிச்சேத தேவீ சக்ராணி ஸ்வஶரைஃ ஸாயகாம்ஶ்ச தான்||31||
ததோ னிஶும்போ வேகேன கதாமாதாய சண்டிகாம்|அப்யதாவத வை ஹன்தும் தைத்ய ஸேனாஸமாவ்றுதஃ||32||
தஸ்யாபதத ஏவாஶு கதாம் சிச்சேத சண்டிகா|கட்கேன ஶிததாரேண ஸ ச ஶூலம் ஸமாததே||33||
ஶூலஹஸ்தம் ஸமாயான்தம் னிஶும்பமமரார்தனம்|ஹ்றுதி விவ்யாத ஶூலேன வேகாவித்தேன சண்டிகா||34||
கின்னஸ்ய தஸ்ய ஶூலேன ஹ்றுதயான்னிஃஸ்றுதோ‌உபரஃ|மஹாபலோ மஹாவீர்யஸ்திஷ்டேதி புருஷோ வதன்||35||
தஸ்ய னிஷ்க்ராமதோ தேவீ ப்ரஹஸ்ய ஸ்வனவத்ததஃ|ஶிரஶ்சிச்சேத கட்கேன ததோ‌உஸாவபதத்புவி||36||
ததஃ ஸிம்ஹஶ்ச காதோக்ர தம்ஷ்ட்ராக்ஷுண்ணஶிரோதரான்|அஸுராம் ஸ்தாம்ஸ்ததா காளீ ஶிவதூதீ ததாபரான்||37||
கௌமாரீ ஶக்தினிர்பின்னாஃ கேசின்னேஶுர்மஹாஸுராஃப்ரஹ்மாணீ மன்த்ரபூதேன தோயேனான்யே னிராக்றுதாஃ||38||
மாஹேஶ்வரீ த்ரிஶூலேன பின்னாஃ பேதுஸ்ததாபரே|வாராஹீதுண்டகாதேன கேசிச்சூர்ணீ க்றுதா புவி||39||
கண்டம் கண்டம் ச சக்ரேண வைஷ்ணவ்யா தானவாஃ க்றுதாஃ|வஜ்ரேண சைன்த்ரீ ஹஸ்தாக்ர விமுக்தேன ததாபரே||40||
கேசித்வினேஶுரஸுராஃ கேசின்னஷ்டாமஹாஹவாத்|பக்ஷிதாஶ்சாபரே காளீஶிவதூதீ ம்றுகாதிபைஃ||41||
|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே னிஶும்பவதோனாம னவமோத்யாய ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 10 in Tamil
ஶும்போவதோ னாம தஶமோ‌உத்யாயஃ ||
றுஷிருவாச||1||
னிஶும்பம் னிஹதம் த்றுஷ்ட்வா ப்ராதரம்ப்ராணஸம்மிதம்|ஹன்யமானம் பலம் சைவ ஶும்பஃ க்றுத்தோ‌உப்ரவீத்வசஃ || 2 ||
பலாவலேபதுஷ்டே த்வம் மா துர்கே கர்வ மாவஹ|அன்யாஸாம் பலமாஶ்ரித்ய யுத்த்யஸே சாதிமானினீ ||3||
தேவ்யுவாச ||4||
ஏகைவாஹம் ஜகத்யத்ர த்விதீயா கா மமாபரா|பஶ்யைதா துஷ்ட மய்யேவ விஶன்த்யோ மத்விபூதயஃ ||5||
ததஃ ஸமஸ்தாஸ்தா தேவ்யோ ப்ரஹ்மாணீ ப்ரமுகாலயம்|தஸ்யா தேவ்யாஸ்தனௌ ஜக்முரேகைவாஸீத்ததாம்பிகா ||6||
தேவ்யுவாச ||7||
அஹம் விபூத்யா பஹுபிரிஹ ரூபைர்யதாஸ்திதா|தத்ஸம்ஹ்றுதம் மயைகைவ திஷ்டாம்யாஜௌ ஸ்திரோ பவ ||8||
றுஷிருவாச ||9||
ததஃ ப்ரவவ்றுதே யுத்தம் தேவ்யாஃ ஶும்பஸ்ய சோபயோஃ|பஶ்யதாம் ஸர்வதேவானாம் அஸுராணாம் ச தாருணம் ||10||
ஶர வர்ஷைஃ ஶிதைஃ ஶஸ்த்ரைஸ்ததா சாஸ்த்ரைஃ ஸுதாருணைஃ|தயோர்யுத்தமபூத்பூயஃ ஸர்வலோகபயஜ்ஞ்கரம் ||11||
திவ்யான்யஶ்த்ராணி ஶதஶோ முமுசே யான்யதாம்பிகா|பபஜ்ஞ தானி தைத்யேன்த்ரஸ்தத்ப்ரதீகாதகர்த்றுபிஃ ||12||
முக்தானி தேன சாஸ்த்ராணி திவ்யானி பரமேஶ்வரீ|பபஞ்ஜ லீலயைவோக்ர ஹூஜ்காரோச்சாரணாதிபிஃ||13||
ததஃ ஶரஶதைர்தேவீம் ஆச்சாதயத ஸோ‌உஸுரஃ|ஸாபி தத்குபிதா தேவீ தனுஶ்சிச்சேத சேஷுபிஃ||14||
சின்னே தனுஷி தைத்யேன்த்ரஸ்ததா ஶக்திமதாததே|சிச்சேத தேவீ சக்ரேண தாமப்யஸ்ய கரேஸ்திதாம்||15||
ததஃ கட்க முபாதாய ஶத சன்த்ரம் ச பானுமத்|அப்யதாவத்ததா தேவீம் தைத்யானாமதிபேஶ்வரஃ||16||
தஸ்யாபதத ஏவாஶு கட்கம் சிச்சேத சண்டிகா|தனுர்முக்தைஃ ஶிதைர்பாணைஶ்சர்ம சார்ககராமலம்||17||
ஹதாஶ்வஃ பதத ஏவாஶு கட்கம் சிச்சேத சம்டிகா|ஜக்ராஹ முத்கரம் கோரம் அம்பிகானிதனோத்யதஃ||18||
சிச்சேதாபததஸ்தஸ்ய முத்கரம் னிஶிதைஃ ஶரைஃ|ததாபி ஸோ‌உப்யதாவத்தம் முஷ்டிமுத்யம்யவேகவான்||19||
ஸ முஷ்டிம் பாதயாமாஸ ஹ்றுதயே தைத்ய புங்கவஃ|தேவ்யாஸ்தம் சாபி ஸா தேவீ தலே னோ ரஸ்ய தாடயத்||20||
தலப்ரஹாராபிஹதோ னிபபாத மஹீதலே|ஸ தைத்யராஜஃ ஸஹஸா புனரேவ ததோத்திதஃ ||21||
உத்பத்ய ச ப்ரக்றுஹ்யோச்சைர் தேவீம் ககனமாஸ்திதஃ|தத்ராபி ஸா னிராதாரா யுயுதே தேன சண்டிகா||22||
னியுத்தம் கே ததா தைத்ய ஶ்சண்டிகா ச பரஸ்பரம்|சக்ரதுஃ ப்ரதமம் ஸித்த முனிவிஸ்மயகாரகம்||23||
ததோ னியுத்தம் ஸுசிரம் க்றுத்வா தேனாம்பிகா ஸஹ|உத்பாட்ய ப்ராமயாமாஸ சிக்ஷேப தரணீதலே||24||
ஸக்ஷிப்தோதரணீம் ப்ராப்ய முஷ்டிமுத்யம்ய வேகவான்|அப்யதாவத துஷ்டாத்மா சண்டிகானிதனேச்சயா||25||
தமாயன்தம் ததோ தேவீ ஸர்வதைத்யஜனேஶர்வம்|ஜகத்யாம் பாதயாமாஸ பித்வா ஶூலேன வக்ஷஸி||26||
ஸ கதாஸுஃ பபாதோர்வ்யாம் தேவீஶூலாக்ரவிக்ஷதஃ|சாலயன் ஸகலாம் ப்றுத்வீம் ஸாப்தித்வீபாம் ஸபர்வதாம் ||27||
ததஃ ப்ரஸன்ன மகிலம் ஹதே தஸ்மின் துராத்மனி|ஜகத்ஸ்வாஸ்த்யமதீவாப னிர்மலம் சாபவன்னபஃ ||28||
உத்பாதமேகாஃ ஸோல்கா யேப்ராகாஸம்ஸ்தே ஶமம் யயுஃ|ஸரிதோ மார்கவாஹின்யஸ்ததாஸம்ஸ்தத்ர பாதிதே ||29||
ததோ தேவ கணாஃ ஸர்வே ஹர்ஷ னிர்பரமானஸாஃ|பபூவுர்னிஹதே தஸ்மின் கன்தர்வா லலிதம் ஜகுஃ||30||
அவாதயம் ஸ்ததைவான்யே னன்றுதுஶ்சாப்ஸரோகணாஃ|வவுஃ புண்யாஸ்ததா வாதாஃ ஸுப்ரபோ‌உ பூத்திவாகரஃ||31||
ஜஜ்வலுஶ்சாக்னயஃ ஶான்தாஃ ஶான்ததிக்ஜனிதஸ்வனாஃ||32||
|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகேமன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ஶும்போவதோ னாம தஶமோ த்யாயஃ ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை காமேஶ்வர்யை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 11 in Tamil
னாராயணீஸ்துதிர்னாம ஏகாதஶோ‌உத்யாயஃ ||
த்யானம்
ஓம் பாலார்கவித்யுதிம் இம்துகிரீடாம் தும்ககுசாம் னயனத்ரயயுக்தாம் |ஸ்மேரமுகீம் வரதாம்குஶபாஶபீதிகராம் ப்ரபஜே புவனேஶீம் ||
றுஷிருவாச||1||
தேவ்யா ஹதே தத்ர மஹாஸுரேன்த்ரேஸேன்த்ராஃ ஸுரா வஹ்னிபுரோகமாஸ்தாம்|காத்யாயனீம் துஷ்டுவுரிஷ்டலாபா-த்விகாஸிவக்த்ராப்ஜ விகாஸிதாஶாஃ || 2 ||
தேவி ப்ரபன்னார்திஹரே ப்ரஸீதப்ரஸீத மாதர்ஜகதோ‌உபிலஸ்ய|ப்ரஸீதவிஶ்வேஶ்வரி பாஹிவிஶ்வம்த்வமீஶ்வரீ தேவி சராசரஸ்ய ||3||
ஆதார பூதா ஜகதஸ்த்வமேகாமஹீஸ்வரூபேண யதஃ ஸ்திதாஸிஅபாம் ஸ்வரூப ஸ்திதயா த்வயைததாப்யாயதே க்றுத்ஸ்னமலங்க்ய வீர்யே ||4||
த்வம் வைஷ்ணவீஶக்திரனன்தவீர்யாவிஶ்வஸ்ய பீஜம் பரமாஸி மாயா|ஸம்மோஹிதம் தேவிஸமஸ்த மேதத்-த்த்வம் வை ப்ரஸன்னா புவி முக்திஹேதுஃ ||5||
வித்யாஃ ஸமஸ்தாஸ்தவ தேவி பேதாஃ|ஸ்த்ரியஃ ஸமஸ்தாஃ ஸகலா ஜகத்ஸு|த்வயைகயா பூரிதமம்பயைதத்காதே ஸ்துதிஃ ஸ்தவ்யபராபரோக்திஃ ||6||
ஸர்வ பூதா யதா தேவீ புக்தி முக்திப்ரதாயினீ|த்வம் ஸ்துதா ஸ்துதயே கா வா பவன்து பரமோக்தயஃ ||7||
ஸர்வஸ்ய புத்திரூபேண ஜனஸ்ய ஹ்றுதி ஸம்ஸ்திதே|ஸ்வர்காபவர்கதே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||8||
கலாகாஷ்டாதிரூபேண பரிணாம ப்ரதாயினி|விஶ்வஸ்யோபரதௌ ஶக்தே னாராயணி னமோஸ்துதே ||9||
ஸர்வ மங்கள மாங்கள்யே ஶிவே ஸர்வார்த ஸாதிகே|ஶரண்யே த்ரயம்பகே கௌரீ னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||10||
ஸ்றுஷ்டிஸ்திதிவினாஶானாம் ஶக்திபூதே ஸனாதனி|குணாஶ்ரயே குணமயே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||11||
ஶரணாகத தீனார்த பரித்ராணபராயணே|ஸர்வஸ்யார்திஹரே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||12||
ஹம்ஸயுக்த விமானஸ்தே ப்ரஹ்மாணீ ரூபதாரிணீ|கௌஶாம்பஃ க்ஷரிகே தேவி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||13||
த்ரிஶூலசன்த்ராஹிதரே மஹாவ்றுஷபவாஹினி|மாஹேஶ்வரீ ஸ்வரூபேண னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||14||
மயூர குக்குடவ்றுதே மஹாஶக்திதரே‌உனகே|கௌமாரீரூபஸம்ஸ்தானே னாராயணி னமோஸ்துதே||15||
ஶங்கசக்ரகதாஶார்ங்கக்றுஹீதபரமாயுதே|ப்ரஸீத வைஷ்ணவீரூபேனாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||16||
க்றுஹீதோக்ரமஹாசக்ரே தம்ஷ்த்ரோத்த்றுதவஸுன்தரே|வராஹரூபிணி ஶிவே னாராயணி னமோஸ்துதே||17||
ன்றுஸிம்ஹரூபேணோக்ரேண ஹன்தும் தைத்யான் க்றுதோத்யமே|த்ரைலோக்யத்ராணஸஹிதே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||18||
கிரீடினி மஹாவஜ்ரே ஸஹஸ்ரனயனோஜ்ஜ்வலே|வ்றுத்ரப்ராணஹாரே சைன்த்ரி னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே ||19||
ஶிவதூதீஸ்வரூபேண ஹததைத்ய மஹாபலே|கோரரூபே மஹாராவே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||20||
தம்ஷ்த்ராகராள வதனே ஶிரோமாலாவிபூஷணே|சாமுண்டே முண்டமதனே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||21||
லக்ஷ்மீ லஜ்ஜே மஹாவித்யே ஶ்ரத்தே புஷ்டி ஸ்வதே த்ருவே|மஹாராத்ரி மஹாமாயே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||22||
மேதே ஸரஸ்வதி வரே பூதி பாப்ரவி தாமஸி|னியதே த்வம் ப்ரஸீதேஶே னாராயணி னமோ‌உஸ்துதே||23||
ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வஶக்திஸமன்விதே|பயேப்யஸ்த்ராஹி னோ தேவி துர்கே தேவி னமோ‌உஸ்துதே ||24||
ஏதத்தே வதனம் ஸௌம்யம் லோசனத்ரயபூஷிதம்|பாது னஃ ஸர்வபூதேப்யஃ காத்யாயினி னமோ‌உஸ்துதே ||25||
ஜ்வாலாகராளமத்யுக்ரமஶேஷாஸுரஸூதனம்|த்ரிஶூலம் பாது னோ பீதிர்பத்ரகாலி னமோ‌உஸ்துதே||26||
ஹினஸ்தி தைத்யதேஜாம்ஸி ஸ்வனேனாபூர்ய யா ஜகத்|ஸா கண்டா பாது னோ தேவி பாபேப்யோ னஃ ஸுதானிவ||27||
அஸுராஸ்றுக்வஸாபங்கசர்சிதஸ்தே கரோஜ்வலஃ|ஶுபாய கட்கோ பவது சண்டிகே த்வாம் னதா வயம்||28||
ரோகானஶேஷானபஹம்ஸி துஷ்டாருஷ்டா து காமா ஸகலானபீஷ்டான்த்வாமாஶ்ரிதானாம் ன விபன்னராணாம்|த்வாமாஶ்ரிதா ஶ்ரயதாம் ப்ரயான்தி||29||
ஏதத்க்றுதம் யத்கதனம் த்வயாத்யதர்மத்விஷாம் தேவி மஹாஸுராணாம்|ரூபைரனேகைர்பஹுதாத்மமூர்திம்க்றுத்வாம்பிகே தத்ப்ரகரோதி கான்யா||30||
வித்யாஸு ஶாஸ்த்ரேஷு விவேக தீபேஷ்வாத்யேஷு வாக்யேஷு ச கா த்வதன்யாமமத்வகர்தே‌உதி மஹான்தகாரேவிப்ராமயத்யேதததீவ விஶ்வம்||31||
ரக்ஷாம்ஸி யத்ரோ க்ரவிஷாஶ்ச னாகாயத்ராரயோ தஸ்யுபலானி யத்ர|தவானலோ யத்ர ததாப்திமத்யேதத்ர ஸ்திதா த்வம் பரிபாஸி விஶ்வம்||32||
விஶ்வேஶ்வரி த்வம் பரிபாஸி விஶ்வம்விஶ்வாத்மிகா தாரயஸீதி விஶ்வம்|விஶ்வேஶவன்த்யா பவதீ பவன்திவிஶ்வாஶ்ரயா யேத்வயி பக்தினம்ராஃ||33||
தேவி ப்ரஸீத பரிபாலய னோ‌உரிபீதேர்னித்யம் யதாஸுரவதாததுனைவ ஸத்யஃ|பாபானி ஸர்வ ஜகதாம் ப்ரஶமம் னயாஶுஉத்பாதபாகஜனிதாம்ஶ்ச மஹோபஸர்கான்||34||
ப்ரணதானாம் ப்ரஸீத த்வம் தேவி விஶ்வார்தி ஹாரிணி|த்ரைலோக்யவாஸினாமீட்யே லோகானாம் வரதா பவ||35||
தேவ்யுவாச||36||
வரதாஹம் ஸுரகணா பரம் யன்மனஸேச்சத|தம் வ்றுணுத்வம் ப்ரயச்சாமி ஜகதாமுபகாரகம் ||37||
தேவா ஊசுஃ||38||
ஸர்வபாதா ப்ரஶமனம் த்ரைலோக்யஸ்யாகிலேஶ்வரி|ஏவமேவ த்வயாகார்ய மஸ்மத்வைரி வினாஶனம்||39||
தேவ்யுவாச||40||
வைவஸ்வதே‌உன்தரே ப்ராப்தே அஷ்டாவிம்ஶதிமே யுகே|ஶும்போ னிஶும்பஶ்சைவான்யாவுத்பத்ஸ்யேதே மஹாஸுரௌ ||41||
னன்தகோபக்றுஹே ஜாதா யஶோதாகர்ப ஸம்பவா|ததஸ்தௌனாஶயிஷ்யாமி வின்த்யாசலனிவாஸினீ||42||
புனரப்யதிரௌத்ரேண ரூபேண ப்றுதிவீதலே|அவதீர்ய ஹவிஷ்யாமி வைப்ரசித்தாம்ஸ்து தானவான் ||43||
பக்ஷ்ய யன்த்யாஶ்ச தானுக்ரான் வைப்ரசித்தான் மஹாஸுரான்|ரக்ததன்தா பவிஷ்யன்தி தாடிமீகுஸுமோபமாஃ||44||
ததோ மாம் தேவதாஃ ஸ்வர்கே மர்த்யலோகே ச மானவாஃ|ஸ்துவன்தோ வ்யாஹரிஷ்யன்தி ஸததம் ரக்ததன்திகாம்||45||
பூயஶ்ச ஶதவார்ஷிக்யாம் அனாவ்றுஷ்ட்யாமனம்பஸி|முனிபிஃ ஸம்ஸ்துதா பூமௌ ஸம்பவிஷ்யாம்யயோனிஜா ||46||
ததஃ ஶதேன னேத்ராணாம் னிரீக்ஷிஷ்யாம்யஹம் முனீன்கீர்தியிஷ்யன்தி மனுஜாஃ ஶதாக்ஷீமிதி மாம் ததஃ||47||
ததோ‌உ ஹமகிலம் லோகமாத்மதேஹஸமுத்பவைஃ|பரிஷ்யாமி ஸுராஃ ஶாகைராவ்றுஷ்டேஃ ப்ராண தாரகைஃ||48||
ஶாகம்பரீதி விக்யாதிம் ததா யாஸ்யாம்யஹம் புவி|தத்ரைவ ச வதிஷ்யாமி துர்கமாக்யம் மஹாஸுரம்||49||
துர்காதேவீதி விக்யாதம் தன்மே னாம பவிஷ்யதி|புனஶ்சாஹம் யதாபீமம் ரூபம் க்றுத்வா ஹிமாசலே||50||
ரக்ஷாம்ஸி க்ஷயயிஷ்யாமி முனீனாம் த்ராண காரணாத்|ததா மாம் முனயஃ ஸர்வே ஸ்தோஷ்யன்த்யான ம்ரமூர்தயஃ||51||
பீமாதேவீதி விக்யாதம் தன்மே னாம பவிஷ்யதி|யதாருணாக்யஸ்த்ரைலொக்யே மஹாபாதாம் கரிஷ்யதி||52||
ததாஹம் ப்ராமரம் ரூபம் க்றுத்வாஸஜ்க்யேயஷட்பதம்|த்ரைலோக்யஸ்ய ஹிதார்தாய வதிஷ்யாமி மஹாஸுரம்||53||
ப்ராமரீதிச மாம் லோகா ஸ்ததாஸ்தோஷ்யன்தி ஸர்வதஃ|இத்தம் யதா யதா பாதா தானவோத்தா பவிஷ்யதி||54||
ததா ததாவதீர்யாஹம் கரிஷ்யாம்யரிஸம்க்ஷயம் ||55||
|| ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே னாராயணீஸ்துதிர்னாம ஏகாதஶோ‌உத்யாயஃ ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை லக்ஷ்மீபீஜாதிஷ்தாயை கருடவாஹன்யை னாரயணீ தேவ்யை-மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 12 in Tamil
பலஶ்ருதிர்னாம த்வாதஶோ‌உத்யாயஃ ||
த்யானம்
வித்யுத்தாம ஸமப்ரபாம் ம்றுகபதி ஸ்கம்த ஸ்திதாம் பீஷணாம்|கன்யாபிஃ கரவால கேட விலஸத்தஸ்தாபி ராஸேவிதாம்ஹஸ்தைஶ்சக்ர கதாஸி கேட விஶிகாம் குணம் தர்ஜனீம்விப்ராண மனலாத்மிகாம் ஶிஶிதராம் துர்காம் த்ரினேத்ராம் பஜே
தேவ்யுவாச||1||
ஏபிஃ ஸ்தவைஶ்ச மா னித்யம் ஸ்தோஷ்யதே யஃ ஸமாஹிதஃ|தஸ்யாஹம் ஸகலாம் பாதாம் னாஶயிஷ்யாம்ய ஸம்ஶயம் ||2||
மதுகைடபனாஶம் ச மஹிஷாஸுரகாதனம்|கீர்தியிஷ்யன்தி யே த த்வத்வதம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||3||
அஷ்டம்யாம் ச சதுர்தஶ்யாம் னவம்யாம் சைகசேதஸஃ|ஶ்ரோஷ்யன்தி சைவ யே பக்த்யா மம மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ||4||
ன தேஷாம் துஷ்க்றுதம் கிஞ்சித் துஷ்க்றுதோத்தா ன சாபதஃ|பவிஷ்யதி ன தாரித்ர்யம் ன சை வேஷ்டவியோஜனம் ||5||
ஶத்ருப்யோ ன பயம் தஸ்ய தஸ்யுதோ வா ன ராஜதஃ|ன ஶஸ்த்ரானலதோ யௌகாத் கதாசித் ஸம்பவிஷ்யதி ||6||
தஸ்மான்மமைதன்மாஹத்ம்யம் படிதவ்யம் ஸமாஹிதைஃ|ஶ்ரோதவ்யம் ச ஸதா பக்த்யா பரம் ஸ்வஸ்த்யயனம் ஹி தத் ||7||
உப ஸர்கான ஶேஷாம்ஸ்து மஹாமாரீ ஸமுத்பவான்|ததா த்ரிவித முத்பாதம் மாஹாத்ம்யம் ஶமயேன்மம ||8||
யத்ரைத த்பட்யதே ஸம்யங்னித்யமாயதனே மம|ஸதா ன தத்விமோக்ஷ்யாமி ஸான்னித்யம் தத்ர மேஸ்திதம் ||9||
பலி ப்ரதானே பூஜாயாமக்னி கார்யே மஹோத்ஸவே|ஸர்வம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் உச்சார்யம் ஶ்ராவ்யமேவச ||10||
ஜானதாஜானதா வாபி பலி பூஜாம் ததா க்றுதாம்|ப்ரதீக்ஷிஷ்யாம்யஹம் ப்ரீத்யா வஹ்னி ஹோமம் ததா க்றுதம் ||11||
ஶரத்காலே மஹாபூஜா க்ரியதே யாச வார்ஷிகீ|தஸ்யாம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் ஶ்ருத்வா பக்திஸமன்விதஃ ||12||
ஸர்வபாதாவினிர்முக்தோ தனதான்யஸமன்விதஃ|மனுஷ்யோ மத்ப்ரஸாதேன பவிஷ்யதி ன ஸம்ஶயஃ||13||
ஶ்ருத்வா மமைதன்மாஹாத்ம்யம் ததா சோத்பத்தயஃ ஶுபாஃ|பராக்ரமம் ச யுத்தேஷு ஜாயதே னிர்பயஃ புமான்||14||
ரிபவஃ ஸம்க்ஷயம் யான்தி கள்யாணாம் சோபபத்யதே|னன்ததே ச குலம் பும்ஸாம் மஹாத்ம்யம் மமஶ்றுண்வதாம்||15||
ஶான்திகர்மாணி ஸர்வத்ர ததா துஃஸ்வப்னதர்ஶனே|க்ரஹபீடாஸு சோக்ராஸு மஹாத்ம்யம் ஶ்றுணுயான்மம||16||
உபஸர்காஃ ஶமம் யான்தி க்ரஹபீடாஶ்ச தாருணாஃதுஃஸ்வப்னம் ச ன்றுபிர்த்றுஷ்டம் ஸுஸ்வப்னமுபஜாயதே||17||
பாலக்ரஹாபிபூதானம் பாலானாம் ஶான்திகாரகம்|ஸம்காதபேதே ச ன்றுணாம் மைத்ரீகரணமுத்தமம்||18||
துர்வ்றுத்தானாமஶேஷாணாம் பலஹானிகரம் பரம்|ரக்ஷோபூதபிஶாசானாம் படனாதேவ னாஶனம்||19||
ஸர்வம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் மம ஸன்னிதிகாரகம்|பஶுபுஷ்பார்க்யதூபைஶ்ச கன்ததீபைஸ்ததோத்தமைஃ||20||
விப்ராணாம் போஜனைர்ஹோமைஃ ப்ரொக்ஷணீயைரஹர்னிஶம்|அன்யைஶ்ச விவிதைர்போகைஃ ப்ரதானைர்வத்ஸரேண யா||21||
ப்ரீதிர்மே க்ரியதே ஸாஸ்மின் ஸக்றுதுச்சரிதே ஶ்ருதே|ஶ்ருதம் ஹரதி பாபானி ததாரோக்யம் ப்ரயச்சதி ||22||
ரக்ஷாம் கரோதி பூதேப்யோ ஜன்மனாம் கீர்தினம் மம|யுத்தேஷு சரிதம் யன்மே துஷ்ட தைத்ய னிபர்ஹணம்||23||
தஸ்மிஞ்ச்றுதே வைரிக்றுதம் பயம் பும்ஸாம் ன ஜாயதே|யுஷ்மாபிஃ ஸ்துதயோ யாஶ்ச யாஶ்ச ப்ரஹ்மர்ஷிபிஃ க்றுதாஃ||24||
ப்ரஹ்மணா ச க்றுதாஸ்தாஸ்து ப்ரயச்சன்து ஶுபாம் மதிம்|அரண்யே ப்ரான்தரே வாபி தாவாக்னி பரிவாரிதஃ||25||
தஸ்யுபிர்வா வ்றுதஃ ஶூன்யே க்றுஹீதோ வாபி ஶத்றுபிஃ|ஸிம்ஹவ்யாக்ரானுயாதோ வா வனேவா வன ஹஸ்திபிஃ||26||
ராஜ்ஞா க்ருத்தேன சாஜ்ஞப்தோ வத்யோ பன்த கதோ‌உபிவா|ஆகூர்ணிதோ வா வாதேன ஸ்திதஃ போதே மஹார்ணவே||27||
பதத்ஸு சாபி ஶஸ்த்ரேஷு ஸம்க்ராமே ப்றுஶதாருணே|ஸர்வாபாதாஶு கோராஸு வேதனாப்யர்திதோ‌உபிவா||28||
ஸ்மரன் மமைதச்சரிதம் னரோ முச்யேத ஸங்கடாத்|மம ப்ரபாவாத்ஸிம்ஹாத்யா தஸ்யவோ வைரிண ஸ்ததா||29||
தூராதேவ பலாயன்தே ஸ்மரதஶ்சரிதம் மம||30||
றுஷிருவாச||31||
இத்யுக்த்வா ஸா பகவதீ சண்டிகா சண்டவிக்ரமா|பஶ்யதாம் ஸர்வ தேவானாம் தத்ரைவான்தரதீயத||32||
தே‌உபி தேவா னிராதங்காஃ ஸ்வாதிகாரான்யதா புரா|யஜ்ஞபாகபுஜஃ ஸர்வே சக்ருர்வி னிஹதாரயஃ||33||
தைத்யாஶ்ச தேவ்யா னிஹதே ஶும்பே தேவரிபௌ யுதிஜகத்வித்வம்ஸகே தஸ்மின் மஹோக்ரே‌உதுல விக்ரமே||34||
னிஶும்பே ச மஹாவீர்யே ஶேஷாஃ பாதாளமாயயுஃ||35||
ஏவம் பகவதீ தேவீ ஸா னித்யாபி புனஃ புனஃ|ஸம்பூய குருதே பூப ஜகதஃ பரிபாலனம்||36||
தயைதன்மோஹ்யதே விஶ்வம் ஸைவ விஶ்வம் ப்ரஸூயதே|ஸாயாசிதா ச விஜ்ஞானம் துஷ்டா றுத்திம் ப்ரயச்சதி||37||
வ்யாப்தம் தயைதத்ஸகலம் ப்ரஹ்மாண்டம் மனுஜேஶ்வர|மஹாதேவ்யா மஹாகாளீ மஹாமாரீ ஸ்வரூபயா||38||
ஸைவ காலே மஹாமாரீ ஸைவ ஸ்றுஷ்திர்பவத்யஜா|ஸ்திதிம் கரோதி பூதானாம் ஸைவ காலே ஸனாதனீ||39||
பவகாலே ன்றுணாம் ஸைவ லக்ஷ்மீர்வ்றுத்திப்ரதா க்றுஹே|ஸைவாபாவே ததா லக்ஷ்மீ ர்வினாஶாயோபஜாயதே||40||
ஸ்துதா ஸம்பூஜிதா புஷ்பைர்கன்ததூபாதிபிஸ்ததா|ததாதி வித்தம் புத்ராம்ஶ்ச மதிம் தர்மே கதிம் ஶுபாம்||41||
|| இதி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவீ மஹத்ம்யே பலஶ்ருதிர்னாம த்வாதஶோ‌உத்யாய ஸமாப்தம் ||
ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை வரப்ரதாயை வைஷ்ணவீ தேவ்யை அஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
Devi Mahatmyam Chapter 13 in Tamil
ஸுரதவைஶ்யயோர்வரப்ரதானம் னாம த்ரயோதஶோ‌உத்யாயஃ ||
த்யானம்
ஓம் பாலார்க மம்டலாபாஸாம் சதுர்பாஹும் த்ரிலோசனாம் |பாஶாம்குஶ வராபீதீர்தாரயம்தீம் ஶிவாம் பஜே ||
றுஷிருவாச || 1 ||
ஏதத்தே கதிதம் பூப தேவீமாஹாத்ம்யமுத்தமம் |ஏவம்ப்ரபாவா ஸா தேவீ யயேதம் தார்யதே ஜகத் ||2||
வித்யா ததைவ க்ரியதே பகவத்விஷ்ணுமாயயா |தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததைவான்யே விவேகினஃ ||3||
தயா த்வமேஷ வைஶ்யஶ்ச ததைவான்யே விவேகினஃ|மோஹ்யன்தே மோஹிதாஶ்சைவ மோஹமேஷ்யன்தி சாபரே ||4||
தாமுபைஹி மஹாராஜ ஶரணம் பரமேஶ்வரீம்|ஆராதிதா ஸைவ ன்றுணாம் போகஸ்வர்காபவர்கதா ||5||
மார்கண்டேய உவாச ||6||
இதி தஸ்ய வசஃ ஶ்றுத்வா ஸுரதஃ ஸ னராதிபஃ|ப்ரணிபத்ய மஹாபாகம் தம்றுஷிம் ஸம்ஶிதவ்ரதம் ||7||
னிர்விண்ணோதிமமத்வேன ராஜ்யாபஹரேணன ச|ஜகாம ஸத்யஸ்தபஸே ஸச வைஶ்யோ மஹாமுனே ||8||
ஸன்தர்ஶனார்தமம்பாயா ன’006ச்;புலின மாஸ்திதஃ|ஸ ச வைஶ்யஸ்தபஸ்தேபே தேவீ ஸூக்தம் பரம் ஜபன் ||9||
தௌ தஸ்மின் புலினே தேவ்யாஃ க்றுத்வா மூர்திம் மஹீமயீம்|அர்ஹணாம் சக்ரதுஸ்தஸ்யாஃ புஷ்பதூபாக்னிதர்பணைஃ ||10||
னிராஹாரௌ யதாஹாரௌ தன்மனஸ்கௌ ஸமாஹிதௌ|தததுஸ்தௌ பலிம்சைவ னிஜகாத்ராஸ்றுகுக்ஷிதம் ||11||
ஏவம் ஸமாராதயதோஸ்த்ரிபிர்வர்ஷைர்யதாத்மனோஃ|பரிதுஷ்டா ஜகத்தாத்ரீ ப்ரத்யக்ஷம் ப்ராஹ சண்டிகா ||12||
தேவ்யுவாசா||13||
யத்ப்ரார்த்யதே த்வயா பூப த்வயா ச குலனன்தன|மத்தஸ்தத்ப்ராப்யதாம் ஸர்வம் பரிதுஷ்டா ததாமிதே||14||
மார்கண்டேய உவாச||15||
ததோ வவ்ரே ன்றுபோ ராஜ்யமவிப்ரம்ஶ்யன்யஜன்மனி|அத்ரைவச ச னிஜம் ராஜ்யம் ஹதஶத்ருபலம் பலாத்||16||
ஸோ‌உபி வைஶ்யஸ்ததோ ஜ்ஞானம் வவ்ரே னிர்விண்ணமானஸஃ|மமேத்யஹமிதி ப்ராஜ்ஞஃ ஸஜ்கவிச்யுதி காரகம் ||17||
தேவ்யுவாச||18||
ஸ்வல்பைரஹோபிர் ன்றுபதே ஸ்வம் ராஜ்யம் ப்ராப்ஸ்யதே பவான்|ஹத்வா ரிபூனஸ்கலிதம் தவ தத்ர பவிஷ்யதி||19||
ம்றுதஶ்ச பூயஃ ஸம்ப்ராப்ய ஜன்ம தேவாத்விவஸ்வதஃ|ஸாவர்ணிகோ மனுர்னாம பவான்புவி பவிஷ்யதி||20||
வைஶ்ய வர்ய த்வயா யஶ்ச வரோ‌உஸ்மத்தோ‌உபிவாஞ்சிதஃ|தம் ப்ரயச்சாமி ஸம்ஸித்த்யை தவ ஜ்ஞானம் பவிஷ்யதி||21||
மார்கண்டேய உவாச
இதி தத்வா தயோர்தேவீ யதாகிலஷிதம் வரம்|பபூவான்தர்ஹிதா ஸத்யோ பக்த்யா தாப்யாமபிஷ்டுதா||22||
ஏவம் தேவ்யா வரம் லப்த்வா ஸுரதஃ க்ஷத்ரியர்ஷபஃ|ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்ய ஸாவர்ணிர்பவிதா மனுஃ||23||
இதி தத்வா தயோர்தேவீ யதபிலஷிதம் வரம்|பபூவான்தர்ஹிதா ஸத்யோ பக்த்யா தாப்யாமபிஷ்டுதா||24||
ஏவம் தேவ்யா வரம் லப்த்வா ஸுரதஃ க்ஷத்ரியர்ஷபஃ|ஸூர்யாஜ்ஜன்ம ஸமாஸாத்ய ஸாவர்ணிர்பவிதா மனுஃ||25||
|க்லீம் ஓம்||| ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேயபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வன்தரே தேவீமஹத்ய்மே ஸுரதவைஶ்ய யோர்வர ப்ரதானம் னாம த்ரயோதஶோத்யாயஸமாப்தம் ||||ஶ்ரீ ஸப்த ஶதீ தேவீமஹத்ம்யம் ஸமாப்தம் ||| ஓம் தத் ஸத் |
ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஶ்ரீ மஹாத்ரிபுரஸும்தர்யை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||
ஓம் கட்கினீ ஶூலினீ கொரா கதினீ சக்ரிணீ ததாஶம்கிணீ சாபினீ பாணா புஶும்டீபரிகாயுதா | ஹ்றுதயாய னமஃ |
ஓம் ஶூலேன பாஹினோ தேவி பாஹி கட்கேன சாம்பிகே|கம்டாஸ்வனேன னஃ பாஹி சாபஜ்யானிஸ்வனேன ச ஶிரஶேஸ்வாஹா |
ஓம் ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம் ச சம்டிகே தக்ஷரக்ஷிணேப்ராமரே னாத்ம ஶுலஸ்ய உத்தரஸ்யாம் ததேஶ்வரி | ஶிகாயை வஷட் |
ஓம் ஸௌம்யானி யானிரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரம்திதேயானி சாத்யம்த கோராணி தை ரக்ஷாஸ்மாம் ஸ்ததா புவம் கவசாய ஹும் |
ஓம் கட்க ஶூல கதா தீனி யானி சாஸ்தாணி தேம்பிகேகரபல்லவஸம்கீனி தைரஸ்மா ன்ரக்ஷ ஸர்வதஃ னேத்ரத்ரயாய வஷட் |
ஓம் ஸர்வஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வ ஶக்தி ஸமன்விதேபயேப்யஸ்த்ராஹினோ தேவி துர்கே தேவி னமோஸ்துதே | கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ | ஓம் பூர்புவ ஸ்ஸுவஃ இதி திக்விமிகஃ |
Also, read

No comments

Leave a Reply