Lalitha Trishati Lyrics in Tamil: Stotram & Namavali

உள்ளடக்கம்

Lalitha Trishati Lyrics in Tamil
லலிதா த்ரிஶதி
ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ பூர்வபீடி²கா
அக³ஸ்த்ய உவாச
ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வன்ஶிஷ்யவத்ஸல .த்வத்த꞉ ஶ்ருதமஶேஷேண ஶ்ரோதவ்யம்ʼ யத்³யத³ஸ்திதத் .. 1..
ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரமபி த்வத்த꞉ ஶ்ருதம்ʼ மய .இத꞉ பரம்ʼ மே நாஸ்த்யேவ ஶ்ரோதவ்யமிதி நிஶ்சய꞉ .. 2..
ததா²பி மம சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்னைவ ஜாயதே.கார்த்ஸ்ன்யார்த²꞉ ப்ராப்ய இத்யேவ ஶோசயிஷ்யாம்யஹம்ʼ ப்ரபோ⁴ .. 3..
கிமித³ம்ʼ காரணம்ʼ ப்³ரூஹி ஜ்ஞாதவ்யாம்ʼஶோ(அ)ஸ்தி வா புன꞉ .அஸ்தி சேன்மம தத்³ப்³ரூஹி ப்³ரூஹீத்யுக்தா ப்ரணம்ய தம் .. 4..
ஸூத உவாச
ஸமாலலம்பே³ தத்பாத³ யுக³ளம்ʼ கலஶோத்³ப⁴வ꞉ .ஹயானனோ பீ⁴தபீ⁴த꞉ கிமித³ம்ʼ கிமித³ம்ʼ த்விதி .. 5..
முஞ்சமுஞ்சேதி தம்ʼ சோக்கா சிந்தாக்ராந்தோ ப³பூ⁴வ ஸ꞉ .சிரம்ʼ விசார்ய நிஶ்சின்வன் வக்தவ்யம்ʼ ந மயேத்யஸௌ .. 6..
தஷ்ணீ ஸ்தி²த꞉ ஸ்மரன்னாஜ்ஞாம்ʼ லலிதாம்பா³க்ருʼதாம்ʼ புரா .ப்ரணம்ய விப்ரம்ʼ ஸமுநிஸ்தத்பாதா³வத்யஜன்ஸ்தி²த꞉ .. 7..
வர்ஷத்ரயாவதி⁴ ததா² கு³ருஶிஷ்யௌ ததா² ஸ்தி²தௌ.தச்²ருʼம்ʼவந்தஶ்ச பஶ்யந்த꞉ ஸர்வே லோகா꞉ ஸுவிஸ்மிதா꞉ .. 8..
தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீ காமேஶ்வரஸமன்விதா .ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஹயக்³ரீவம்ʼ ரஹஸ்யேவமசோத³யத் .. 9..
ஶ்ரீதே³வீ உவாச
ஆஶ்வானனாவயோ꞉ ப்ரீதி꞉ ஶாஸ்த்ரவிஶ்வாஸினி த்வயி .ராஜ்யம்ʼ தே³யம்ʼ ஶிரோ தே³யம்ʼ ந தே³யா ஷோட³ஶாக்ஷரீ .. 10..
ஸ்வமாத்ருʼ ஜாரவத் கோ³ப்யா வித்³யைஷத்யாக³மா ஜகு³꞉ .ததோ (அ)திகோ³பனியா மே ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ .. 11..
மயா காமேஶ்வரேணாபி க்ருʼதா ஸாங்கோ³பிதா ப்⁴ருʼஶம் .மதா³ஜ்ஞயா வசோதே³வ்யஶ்சத்ரரர்நாமஸஹஸ்ரகம் .. 12..
ஆவாப்⁴யாம்ʼ கதி²தா முக்²யா ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி꞉ .ஸர்வக்ரியாணாம்ʼ வைகல்யபூர்திர்யஜ்ஜபதோ ப⁴வேத் .. 13..
ஸர்வ பூர்திகரம்ʼ தஸ்மாதி³த³ம்ʼ நாம க்ருʼதம்ʼ மயா .தத்³ப்³ரூஹி த்வமக³ஸ்த்யாய பாத்ரமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ .. 14..
பத்ன்யஸ்ய லோபாமுத்³ராக்²யா மாமுபாஸ்தே(அ)திப⁴க்தித꞉ .அயஞ்ச நிதராம்ʼ ப⁴க்தஸ்தஸ்மாத³ஸ்ய வத³ஸ்வ தத் .. 15..
அமுஞ்சமானஸ்த்வத்³வாதௌ³ வர்ஷத்ரயமஸௌ ஸ்தி²த꞉ .ஏதஜ்ஜ்ஞாதுமதோ ப⁴க்தயா ஹிதமேவ நித³ர்ஶனம் .. 16..
சித்தபர்யாப்திரேதஸ்ய நான்யதா² ஸம்ப⁴விஷ்யதீ .ஸர்வபூர்திகரம்ʼ தஸ்மாத³னுஜ்ஞாதோ மயா வத³ .. 17..
ஸூத உவாச
இத்யுக்தாந்தரத⁴தா³ம்பா³ காமேஶ்வரஸமன்விதா .அதோ²த்தா²ப்ய ஹயக்³ரீவ꞉ பாணிப்⁴யாம்ʼ கும்ப⁴ஸம்ப⁴வம் .. 18..
ஸம்ʼஸ்தா²ப்ய நிகடேவாச உவாச ப்⁴ருʼஶ விஸ்மித꞉ .
ஹயக்³ரீவ உவாச
க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸி க⁴டோத்³ப⁴வ .. 19..
த்வத்ஸமோ லலிதாப⁴க்தோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜக³த்ரயே .ஏநாக³ஸ்த்ய ஸ்வயம்ʼ தே³வீ தவவக்தவ்யமன்வஶாத் .. 20..
ஸச்சி²ஷ்யேன த்வயா சாஹம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வானஸ்மி தாம்ʼ ஶிவாம் .யதந்தே த³ர்ஶனார்தா²ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶபூர்வகா꞉ .. 21..
அத꞉ பரம்ʼ தே வக்ஷ்யாமி ஸர்வபூர்திகரம்ʼ ஸ்த²வம் .யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண பர்யாப்திஸ்தே ப⁴வேத்³த்⁴ருʼதி³ .. 22..
ரஹஸ்யநாம ஸாஹ்ஸ்ராத³பி கு³ஹ்யதமம்ʼ முனே .ஆவஶ்யகம்ʼ ததோ(அ)ப்யேதல்லலிதாம்ʼ ஸமுபாஸிதும் .. 23..
தத³ஹம்ʼ ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி லலிதாம்பா³னுஶாஸனாத் .ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யா꞉ காதி³வர்ணான்க்ராமன் முனே .. 24..
ப்ருʼத²க்³விம்ʼஶதி நாமானி கதி²தானி க⁴டோத்³ப⁴வ .ஆஹத்ய நாம்னாம்ʼ த்ரிஶதீ ஸர்வஸம்பூர்திகாரணீ .. 25..
ரஹஸ்யாதி³ரஹஸ்யைஷா கோ³பனீயா ப்ரயத்னத꞉ .தாம்ʼ ஶ்ருʼணுஷ்வ மஹாபா⁴க³ ஸாவதா⁴னேன சேதஸா .. 26..
கேவலம்ʼ நாமபு³த்³தி⁴ஸ்தே ந கார்ய தேஷு கும்ப⁴ஜ.மந்த்ராத்மகம்ʼ ஏதேஷாம்ʼ நாம்னாம்ʼ நாமாத்மதாபி ச .. 27..
தஸ்மாதே³காக்³ரமனஸா ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ச த்வயா ஸதா³ .
ஸூத உவாச
இதி யுக்தா தம்ʼ ஹயக்³ரீவ꞉ ப்ரோசே நாமஶதத்ரயம் .. 28..
.. இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரஸ்ய பூர்வபீடி²கா ஸம்பூர்ணம்.
ந்யாஸம்
அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரநாமாவலி꞉ மஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வான் ஹயக்³ரீவ ருʼஷி꞉,அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா,ஐம்ʼ பீ³ஜம், ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉, க்லீம்ʼ கீலகம்,மம சதுர்வித⁴ப²லபுருஷார்தே² ஜபே (வா) பாராயணே விநியோக³꞉ ..
ஐம்ʼ அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .க்லீம்ʼ தர்ஜனீப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .ஸௌ꞉ மத்⁴யமாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .ஐம்ʼ அநாமிகாப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .க்லீம்ʼ கநிஷ்டி²காப்⁴யாம்ʼ நம꞉ .ஸௌ꞉ கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம்ʼ நம꞉ ..
ஐம்ʼ ஹ்ருʼத³யாய நம꞉ .க்லீம்ʼ ஶிரஸே ஸ்வாஹா .ஸௌ꞉ ஶிகா²யை வஷட் .ஐம்ʼ கவசாய ஹும்ʼ .க்லீம்ʼ நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் .ஸௌ꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் .பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ..
த்⁴யானம்
அதிமது⁴ரசாபஹஸ்தாமபரிமிதாமோத³ஸௌபா⁴க்³யாம் .அருணாமதிஶயகருணாமபி⁴னவகுலஸுந்த³ரீம்ʼ வந்தே³ ..
லம்ʼ இத்யாதி³ பஞ்சபூஜா
லம்ʼ ப்ருʼதி²வ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை க³ந்த⁴ம்ʼ ஸமர்பயாமி .ஹம்ʼ ஆகாஶாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை புஷ்பை꞉ பூஜயாமி .யம்ʼ வாய்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை குங்குமம்ʼ ஆவாஹயாமி .ரம்ʼ வஹ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை தீ³பம்ʼ த³ர்ஶயாமி .வம்ʼ அம்ருʼதாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை அம்ருʼதம்ʼ மஹாநைவேத்³யம்ʼ நிவேத³யாமி .ஸம்ʼ ஸர்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை ஸர்வோபசாரபூஜாம்ʼ ஸமர்பயாமி ..
Lalitha Trishati Stotram in Tamil
அத² ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம்
ககாரரூபா கல்யாணீ கல்யாணகு³ணஶாலினீ .கல்யாணஶைலநிலயா கமனீயா கலாவதீ .. 1..
கமலாக்ஷீ கல்மஷக்⁴னீ கருணாம்ருʼதஸாக³ரா .கத³ம்ப³கானனாவாஸா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா .. 2..
கந்த³ர்பவித்³யா கந்த³ர்பஜனகாபாங்க³வீக்ஷணா .கர்பூரவீடீஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடா .. 3..
கலிதோ³ஷஹரா கஞ்ஜலோசனா கம்ரவிக்³ரஹா .கர்மாதி³ஸாக்ஷிணீ காரயித்ரீ கர்மப²லப்ரதா³ .. 4..
ஏகாரரூபா சைகாக்ஷர்யேகானேகாக்ஷராக்ருʼதி꞉ .ஏதத்ததி³த்யநிர்தே³ஶ்யா சைகானந்த³சிதா³க்ருʼதி꞉ .. 5..
ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யா சைகப⁴க்திமத³ர்சிதா .ஏகாக்³ரசித்தநிர்த்⁴யாதா சைஷணா ரஹிதாத்³த்³ருʼதா .. 6..
ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுரா சைன꞉ கூடவிநாஶினீ .ஏகபோ⁴கா³ சைகரஸா சைகைஶ்வர்யப்ரதா³யினீ .. 7..
ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³ சைகாந்தபூஜிதா .ஏத⁴மானப்ரபா⁴ சைஜத³னேகஜக³தீ³ஶ்வரீ .. 8..
ஏகவீராதி³ஸம்ʼஸேவ்யா சைகப்ராப⁴வஶாலினீ .ஈகாரரூபா சேஶித்ரீ சேப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யினீ .. 9..
ஈத்³த்³ருʼகி³த்யவிநிர்தே³ஶ்யா சேஶ்வரத்வவிதா⁴யினீ .ஈஶாநாதி³ப்³ரஹ்மமயீ சேஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³ .. 10..
ஈக்ஷித்ரீக்ஷணஸ்ருʼஷ்டாண்ட³கோடிரீஶ்வரவல்லபா⁴ .ஈடி³தா சேஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீரேஶாதி⁴தே³வதா .. 11..
ஈஶ்வரப்ரேரணகரீ சேஶதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ .ஈஶ்வரோத்ஸங்க³நிலயா சேதிபா³தா⁴விநாஶினீ .. 12..
ஈஹாவிராஹிதா சேஶஶக்திரீஷத்ஸ்மிதானனா .லகாரரூபா லலிதா லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதா .. 13..
லாகினீ லலனாரூபா லஸத்³தா³டி³மபாடலா .லலந்திகாலஸத்பா²லா லலாடநயனார்சிதா .. 14..
லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்கீ³ லக்ஷகோட்யண்ட³நாயிகா .லக்ஷ்யார்தா² லக்ஷணாக³ம்யா லப்³த⁴காமா லதாதனு꞉ .. 15..
லலாமராஜத³லிகா லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதா .லம்போ³த³ரப்ரஸூர்லப்⁴யா லஜ்ஜாட்⁴யா லயவர்ஜிதா .. 16..
ஹ்ரீங்காரரூபா ஹ்ரீங்காரநிலயா ஹ்ரீம்பத³ப்ரியா .ஹ்ரீங்காரபீ³ஜா ஹ்ரீங்காரமந்த்ரா ஹ்ரீங்காரலக்ஷணா .. 17..
ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதா ஹ்ரீம்ʼமதீ ஹ்ரீம்ʼவிபூ⁴ஷணா .ஹ்ரீம்ʼஶீலா ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யா ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴ ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴ .. 18..
ஹ்ரீங்காரவாச்யா ஹ்ரீங்காரபூஜ்யா ஹ்ரீங்காரபீடி²கா .ஹ்ரீங்காரவேத்³யா ஹ்ரீங்காரசிந்த்யா ஹ்ரீம்ʼ ஹ்ரீம்ʼஶரீரிணீ .. 19..
ஹகாரரூபா ஹலத்⁴ருʼத்பூஜிதா ஹரிணேக்ஷணா .ஹரப்ரியா ஹராராத்⁴யா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தா .. 20..
ஹயாரூடா⁴ ஸேவிதாங்க்⁴ரிர்ஹயமேத⁴ஸமர்சிதா .ஹர்யக்ஷவாஹனா ஹம்ʼஸவாஹனா ஹததா³னவா .. 21..
ஹத்யாதி³பாபஶமனீ ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதா .ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்ககுசா ஹஸ்திக்ருʼத்திப்ரியாங்க³னா .. 22..
ஹரித்³ராகுங்குமா தி³க்³தா⁴ ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதா .ஹரிகேஶஸகீ² ஹாதி³வித்³யா ஹாலாமதோ³ல்லஸா .. 23..
ஸகாரரூபா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வேஶீ ஸர்வமங்க³லா .ஸர்வகர்த்ரீ ஸர்வப⁴ர்த்ரீ ஸர்வஹந்த்ரீ ஸனாதனா .. 24..
ஸர்வானவத்³யா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ .ஸர்வாத்மிகா ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ரீ ஸர்வவிமோஹினீ .. 25..
ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வக³தா ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதா .ஸர்வாருணா ஸர்வமாதா ஸர்வபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா .. 26..
ககாரார்தா² காலஹந்த்ரீ காமேஶீ காமிதார்த²தா³ .காமஸஞ்ஜீவினீ கல்யா கடி²னஸ்தனமண்ட³லா .. 27..
கரபோ⁴ரு꞉ கலாநாத²முகீ² கசஜிதாம்பு⁴தா³ .கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணா கபாலிப்ராணநாயிகா .. 28..
காருண்யவிக்³ரஹா காந்தா காந்திதூ⁴தஜபாவலி꞉ .கலாலாபா கம்பு³கண்டீ² கரநிர்ஜிதபல்லவா .. 29..
கல்பவல்லீ ஸமபு⁴ஜா கஸ்தூரீ திலகாஞ்சிதா .ஹகாரார்தா² ஹம்ʼஸக³திர்ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலா .. 30..
ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³ ஹாகினீ ஹல்யவர்ஜிதா .ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யா ஹடா²த்காரஹதாஸுரா .. 31..
ஹர்ஷப்ரதா³ ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹா .ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டா ஹம்ʼஸமந்த்ரார்த²ரூபிணீ .. 32..
ஹானோபாதா³னநிர்முக்தா ஹர்ஷிணீ ஹரிஸோத³ரீ .ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யா ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதா .. 33..
ஹய்யங்க³வீனஹ்ருʼத³யா ஹரிகோபாருணாம்ʼஶுகா .லகாராக்²யா லதாபூஜ்யா லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வரீ .. 34..
லாஸ்யத³ர்ஶனஸந்துஷ்டா லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதா .லங்க்⁴யேதராஜ்ஞா லாவண்யஶாலினீ லகு⁴ஸித்³தி⁴தா³ .. 35..
லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதா .லப்⁴யதரா லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴ லாங்க³லாயுதா⁴ .. 36..
லக்³னசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா³ பரிவீஜிதா .லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யா லம்படா லகுலேஶ்வரீ .. 37..
லப்³த⁴மானா லப்³த⁴ரஸா லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுன்னதி꞉ .ஹ்ரீங்காரிணீ ச ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீம்ʼமத்⁴யா ஹ்ரீம்ʼஶிகா²மணி꞉ .. 38..
ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³நிஶிகா² ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்³ரிகா .ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருசிர்ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலா .. 39..
ஹ்ரீங்காரகந்தா³ங்குரிகா ஹ்ரீங்காரைகபராயணாம் .ஹ்ரீங்காரதீ³ர்கி⁴காஹம்ʼஸீ ஹ்ரீங்காரோத்³யானகேகினீ .. 40..
ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிணீ ஹ்ரீங்காராவாலவல்லரீ .ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகா .. 41..
ஹ்ரீங்காரகந்த³ரா ஸிம்ʼஹீ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருʼங்கி³கா .ஹ்ரீங்காரஸுமனோ மாத்⁴வீ ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜரீ .. 42..
ஸகாராக்²யா ஸமரஸா ஸகலாக³மஸம்ʼஸ்துதா .ஸர்வவேதா³ந்த தாத்பர்யபூ⁴மி꞉ ஸத³ஸதா³ஶ்ரயா .. 43..
ஸகலா ஸச்சிதா³னந்தா³ ஸாத்⁴யா ஸத்³க³திதா³யினீ .ஸனகாதி³முநித்⁴யேயா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³னீ .. 44..
ஸகாலாதி⁴ஷ்டா²னரூபா ஸத்யரூபா ஸமாக்ருʼதி꞉ .ஸர்வப்ரபஞ்சநிர்மாத்ரீ ஸமனாதி⁴கவர்ஜிதா .. 45..
ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீனா ஸகு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ . var ஸகலேஶ்வரீககாரிணீ காவ்யலோலா காமேஶ்வரமனோஹரா .. 46..
காமேஶ்வரப்ரணாநாடீ³ காமேஶோத்ஸங்க³வாஸினீ .காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்கீ³ காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³ .. 47..
காமேஶ்வரப்ரணயினீ காமேஶ்வரவிலாஸினீ .காமேஶ்வரதப꞉ ஸித்³தி⁴꞉ காமேஶ்வரமன꞉ப்ரியா .. 48..
காமேஶ்வரப்ராணநாதா² காமேஶ்வரவிமோஹினீ .காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யா காமேஶ்வரக்³ருʼஹேஶ்வரீ .. 49..
காமேஶ்வராஹ்லாத³கரீ காமேஶ்வரமஹேஶ்வரீ .காமேஶ்வரீ காமகோடிநிலயா காங்க்ஷிதார்த²தா³ .. 50..
லகாரிணீ லப்³த⁴ரூபா லப்³த⁴தீ⁴ர்லப்³த⁴வாஞ்சிதா .லப்³த⁴பாபமனோதூ³ரா லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மா .. 51..
லப்³த⁴ஶக்திர்லப்³த⁴தே³ஹா லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுன்னதி꞉ .லப்³த⁴வ்ருʼத்³தி⁴ர்லப்³த⁴லீலா லப்³த⁴யௌவனஶாலினீ .. 52.. var லப்³த⁴பு³தி⁴꞉
லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யா லப்³த⁴விப்⁴ரமா .லப்³த⁴ராகா³ லப்³த⁴பதிர்லப்³த⁴னாநாக³மஸ்தி²தி꞉ .. 53.. var லப்³த⁴க³தி
லப்³த⁴போ⁴கா³ லப்³த⁴ஸுகா² லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூரிதா . பூஜிதாஹ்ரீங்காரமூர்திர்ஹ்ரீண்காரஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³கபோதிகா .. 54..
ஹ்ரீங்காரது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴ ஹ்ரீங்காரகமலேந்தி³ரா .ஹ்ரீங்காரமணிதீ³பார்சிர்ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகா .. 55..
ஹ்ரீங்காரபேடகமணிர்ஹ்ரீங்காரத³ர்ஶபி³ம்பி³தா .ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதா ஹ்ரீங்காராஸ்தா²னனர்தகீ .. 56..
ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமணிர்ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தா .ஹ்ரீங்காரமயஸௌவர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ருமபுத்ரிகா .. 57..
ஹ்ரீங்காரவேதோ³பநிஷத்³ ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணா .ஹ்ரீங்காரநந்த³னாராமனவகல்பக வல்லரீ .. 58..
ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³ ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴ .ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வா ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³ .. 59..
.. இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ..
Lalitha Trishati Namavali in Tamil
அத² ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ நாமாவலி꞉
ௐ ஐம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஶ்ரீம்ʼ
ௐ ககாரரூபாயை நம꞉ .ௐ கல்யாண்யை நம꞉ .ௐ கல்யாணகு³ணஶாலின்யை நம꞉ .ௐ கல்யாணஶைலநிலயாயை நம꞉ .ௐ கமனீயாயை நம꞉ .ௐ கலாவத்யை நம꞉ .ௐ கமலாக்ஷ்யை நம꞉ .ௐ கல்மஷக்⁴ன்யை நம꞉ .ௐ கருணாம்ருʼதஸாக³ராயை நம꞉ .ௐ கத³ம்ப³கானனாவாஸாயை நம꞉ .ௐ கத³ம்ப³குஸுமப்ரியாயை நம꞉ .ௐ கந்த³ர்பவித்³யாயை நம꞉ .ௐ கந்த³ர்பஜனகாபாங்க³வீக்ஷணாயை நம꞉ .ௐ கர்பூரவீடீஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடாயை நம꞉ .ௐ கலிதோ³ஷஹராயை நம꞉ .ௐ கஞ்ஜலோசனாயை நம꞉ .ௐ கம்ரவிக்³ரஹாயை நம꞉ .ௐ கர்மாதி³ஸாக்ஷிண்யை நம꞉ .ௐ காரயித்ர்யை நம꞉ .ௐ கர்மப²லப்ரதா³யை நம꞉ . 20
ௐ ஏகாரரூபாயை நம꞉ .ௐ ஏகாக்ஷர்யை நம꞉ .ௐ ஏகானேகாக்ஷராக்ருʼத்யை நம꞉ .ௐ ஏதத்ததி³த்யநிர்தே³ஶ்யாயை நம꞉ .ௐ ஏகானந்த³சிதா³க்ருʼத்யை நம꞉ .ௐ ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யாயை நம꞉ .ௐ ஏகப⁴க்திமத³ர்சிதாயை நம꞉ .ௐ ஏகாக்³ரசிதநிர்த்⁴யாதாயை நம꞉ .ௐ ஏஷணாரஹிதாத்³ருʼதாயை நம꞉ .ௐ ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுராயை நம꞉ .ௐ ஏனகூடவிநாஶின்யை நம꞉ .ௐ ஏகபோ⁴கா³யை நம꞉ .ௐ ஏகரஸாயை நம꞉ .ௐ ஏகைஶ்வர்யப்ரதா³யின்யை நம꞉ .ௐ ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³யை நம꞉ .ௐ ஏகாந்தபூஜிதாயை நம꞉ .ௐ ஏத⁴மானப்ரபா⁴யை நம꞉ .ௐ ஏஜத³னேகஜக³தீ³ஶ்வர்யை நம꞉ .ௐ ஏகவீராதி³ஸம்ʼஸேவ்யாயை நம꞉ .ௐ ஏகப்ராப⁴வஶாலின்யை நம꞉ . 40
ௐ ஈகாரரூபாயை நம꞉ .ௐ ஈஶித்ர்யை நம꞉ .ௐ ஈப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யின்யை நம꞉ .ௐ ஈத்³ருʼகி³த்யாவிநிர்தே³ஶ்யாயை நம꞉ .ௐ ஈஶ்வரத்வவிதா⁴யின்யை நம꞉ .ௐ ஈஶாநாதி³ப்³ரஹ்மமய்யை நம꞉ .ௐ ஈஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³யை நம꞉ .ௐ ஈக்ஷித்ர்யை நம꞉ .ௐ ஈக்ஷணஸ்ருʼஷ்டாண்ட³கோட்யை நம꞉ .ௐ ஈஶ்வரவல்லபா⁴யை நம꞉ .ௐ ஈடி³தாயை நம꞉ .ௐ ஈஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீராயை நம꞉ .ௐ ஈஶாதி⁴தே³வதாயை நம꞉ .ௐ ஈஶ்வரப்ரேரணகர்யை நம꞉ .ௐ ஈஶதாண்ட³வஸாக்ஷிண்யை நம꞉ .ௐ ஈஶ்வரோத்ஸங்க³நிலயாயை நம꞉ .ௐ ஈதிபா³தா⁴விநாஶின்யை நம꞉ .ௐ ஈஹாவிரஹிதாயை நம꞉ .ௐ ஈஶஶக்த்யை நம꞉ .ௐ ஈஷத்ஸ்மிதானனாயை நம꞉ . 60
ௐ லகாரரூபாயை நம꞉ .ௐ லலிதாயை நம꞉ .ௐ லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதாயை நம꞉ .ௐ லாகின்யை நம꞉ .ௐ லலனாரூபாயை நம꞉ .ௐ லஸத்³தா³டி³மபாடலாயை நம꞉ .ௐ லலந்திகாலஸத்பா²லாயை நம꞉ .ௐ லலாடநயனார்சிதாயை நம꞉ .ௐ லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்க்³யை நம꞉ .ௐ லக்ஷகோட்யண்ட³நாயிகாயை நம꞉ .ௐ லக்ஷ்யார்தா²யை நம꞉ .ௐ லக்ஷணாக³ம்யாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴காமாயை நம꞉ .ௐ லதாதனவே நம꞉ .ௐ லலாமராஜத³லிகாயை நம꞉ .ௐ லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதாயை நம꞉ .ௐ லம்போ³த³ரப்ரஸவே நம꞉ .ௐ லப்⁴யாயை நம꞉ .ௐ லஜ்ஜாட்⁴யாயை நம꞉ .ௐ லயவர்ஜிதாயை நம꞉ . 80
ௐ ஹ்ரீங்காரரூபாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரநிலயாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்பத³ப்ரியாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரபீ³ஜாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரமந்த்ராயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரலக்ஷணாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்ʼமத்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்ʼவிபூ⁴ஷணாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்ʼஶீலாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரவாச்யாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரபூஜ்யாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரபீடி²காயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரவேத்³யாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரசிந்த்யாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்ʼ நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்ʼஶரீரிண்யை நம꞉ . 100
ௐ ஹகாரரூபாயை நம꞉ .ௐ ஹலத்⁴ருʼத்பூஜிதாயை நம꞉ .ௐ ஹரிணேக்ஷணாயை நம꞉ .ௐ ஹரப்ரியாயை நம꞉ .ௐ ஹராராத்⁴யாயை நம꞉ .ௐ ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தாயை நம꞉ .ௐ ஹயாரூடா⁴ஸேவிதாங்க்⁴ர்யை நம꞉ .ௐ ஹயமேத⁴ஸமர்சிதாயை நம꞉ .ௐ ஹர்யக்ஷவாஹனாயை நம꞉ .ௐ ஹம்ʼஸவாஹனாயை நம꞉ .ௐ ஹததா³னவாயை நம꞉ .ௐ ஹத்த்யாதி³பாபஶமன்யை நம꞉ .ௐ ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதாயை நம꞉ .ௐ ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்க³குசாயை நம꞉ .ௐ ஹஸ்திக்ருʼத்திப்ரியாங்க³னாயை நம꞉ .ௐ ஹரித்³ராகுங்குமாதி³க்³தா⁴யை நம꞉ .ௐ ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதாயை நம꞉ .ௐ ஹரிகேஶஸக்²யை நம꞉ .ௐ ஹாதி³வித்³யாயை நம꞉ .ௐ ஹாலாமதா³லஸாயை நம꞉ . 120
ௐ ஸகாரரூபாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வேஶ்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வமங்க³லாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வகர்த்ர்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வப⁴ர்த்ர்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வஹந்த்ர்யை நம꞉ .ௐ ஸனாதன்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வானவத்³யாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ர்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வஸாக்ஷிண்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வாத்மிகாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ர்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வவிமோஹின்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வாதா⁴ராயை நம꞉ .ௐ ஸர்வக³தாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வாருணாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வமாத்ரே நம꞉ .ௐ ஸர்வபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாயை நம꞉ . 140
ௐ ககாரார்தா²யை நம꞉ .ௐ காலஹந்த்ர்யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்யை நம꞉ .ௐ காமிதார்த²தா³யை நம꞉ .ௐ காமஸஞ்ஜீவின்யை நம꞉ .ௐ கல்யாயை நம꞉ .ௐ கடி²னஸ்தனமண்ட³லாயை நம꞉ .ௐ கரபோ⁴ரவே நம꞉ .ௐ கலாநாத²முக்²யை நாம்꞉ௐ கசஜிதாம்பு³தா³யை நம꞉ .ௐ கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணாயை நம꞉ .ௐ கபாலிப்ராணநாயிகாயை நம꞉ .ௐ காருண்யவிக்³ரஹாயை நம꞉ .ௐ காந்தாயை நம꞉ .ௐ காந்திதூ⁴தஜபாவல்யை நம꞉ .ௐ கலாலாபாயை நம꞉ .ௐ கம்பு³கண்ட்²யை நம꞉ .ௐ கரநிர்ஜிதபல்லவாயை நம꞉ .ௐ கல்பவல்லீஸமபு⁴ஜாயை நம꞉ .ௐ கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதாயை நம꞉ . 160
ௐ ஹகாரார்தா²யை நம꞉ .ௐ ஹம்ʼஸக³த்யை நம꞉ .ௐ ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலாயை நம꞉ .ௐ ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³யை நம꞉ .ௐ ஹாகின்யை நம꞉ .ௐ ஹல்யவர்ஜிதாயை நம꞉ .ௐ ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ .ௐ ஹடா²த்காரஹதாஸுராயை நம꞉ .ௐ ஹர்ஷப்ரதா³யை நம꞉ .ௐ ஹவிர்போ⁴க்த்ர்யை நம꞉ .ௐ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹாயை நம꞉ .ௐ ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டாயை நம꞉ .ௐ ஹம்ʼஸமந்த்ரார்த²ரூபிண்யை நம꞉ .ௐ ஹானோபாதா³னநிர்முக்தாயை நம꞉ .ௐ ஹர்ஷிண்யை நம꞉ .ௐ ஹரிஸோத³ர்யை நம꞉ .ௐ ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யாயை நம꞉ .ௐ ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதாயை நம꞉ .ௐ ஹய்யங்க³வீனஹ்ருʼத³யாயை நம꞉ .ௐ ஹரிகோபாருணாம்ʼஶுகாயை நம꞉ . 180
ௐ லகாராக்²யாயை நம꞉ .ௐ லதாபூஜ்யாயை நம꞉ .ௐ லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வர்யை நம꞉ .ௐ லாஸ்யத³ர்ஶனஸந்துஷ்டாயை நம꞉ .ௐ லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதாயை நம꞉ .ௐ லங்க்⁴யேதராஜ்ஞாயை நம꞉ .ௐ லாவண்யஶாலின்யை நம꞉ .ௐ லகு⁴ஸித்³த⁴தா³யை நம꞉ .ௐ லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴யை நம꞉ .ௐ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதாயை நம꞉ .ௐ லப்⁴யேதராயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴யை நம꞉ .ௐ லாங்க³லாயுதா⁴யை நம꞉ .ௐ லக்³னசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா³ பரிவீஜிதாயை நம꞉ .ௐ லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யாயை நம꞉ .ௐ லம்படாயை நம꞉ .ௐ லகுலேஶ்வர்யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴மானாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴ரஸாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுன்னத்யை நம꞉ . 200
ௐ ஹ்ரீங்காரிண்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராத்³யாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்ʼமத்⁴யாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீம்ʼஶிகா²மணயே நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³நிஶிகா²யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்³ரிகாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருச்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரகந்தா³ங்குரிகாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரைகபராயணாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரதீ³ர்கி⁴காஹம்ʼஸ்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரோத்³யானகேகின்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிண்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராவாலவல்லர்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுக்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரகந்த³ராஸிம்ʼஹ்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருʼங்கி³காயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரஸுமனோமாத்⁴வ்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜர்யை நம꞉ . 220
ௐ ஸகாராக்²யாயை நம꞉ .ௐ ஸமரஸாயை நம꞉ .ௐ ஸகலாக³மஸம்ʼஸ்துதாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வவேதா³ந்த தாத்பர்யபூ⁴ம்யை நம꞉ .ௐ ஸத³ஸதா³ஶ்ரயாயை நம꞉ .ௐ ஸகலாயை நம꞉ .ௐ ஸச்சிதா³னந்தா³யை நம꞉ .ௐ ஸாத்⁴யாயை நம꞉ .ௐ ஸத்³க³திதா³யின்யை நம꞉ .ௐ ஸனகாதி³முநித்⁴யேயாயை நம꞉ .ௐ ஸதா³ஶிவகுடும்பி³ன்யை நம꞉ .ௐ ஸகலாதி⁴ஷ்டா²னரூபாயை நம꞉ .ௐ ஸத்யரூபாயை நம꞉ .ௐ ஸமாக்ருʼத்யை நம꞉ .ௐ ஸர்வப்ரபஞ்சநிர்மாத்ர்யை நம꞉ .ௐ ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாயை நம꞉ .ௐ ஸர்வோத்துங்கா³யை நம꞉ .ௐ ஸங்க³ஹீனாயை நம꞉ .ௐ ஸகு³ணாயை நம꞉ .ௐ ஸகலேஷ்டதா³யை நம꞉ . 240
ௐ ககாரிண்யை நம꞉ .ௐ காவ்யலோலாயை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரமனோஹராயை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரப்ராணநாட்³யை நம꞉ .ௐ காமேஶோத்ஸங்க³வாஸின்யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்க்³யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரப்ரணயின்யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரவிலாஸின்யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரதபஸ்ஸித்³த்⁴யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரமன꞉ப்ரியாயை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரப்ராணநாதா²யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரவிமோஹின்யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யாயை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரக்³ருʼஹேஶ்வர்யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வராஹ்லாத³கர்யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வரமஹேஶ்வர்யை நம꞉ .ௐ காமேஶ்வர்யை நம꞉ .ௐ காமகோடிநிலயாயை நம꞉ .ௐ காங்க்ஷிதார்த²தா³யை நம꞉ . 260
ௐ லகாரிண்யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴ரூபாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴தி⁴யே நம꞉ .ௐ லப்³த⁴வாஞ்சி²தாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴பாபமனோதூ³ராயை நம꞉ .ௐ லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴ஶக்த்யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴தே³ஹாயை நம꞉ .ௐ லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுன்னத்யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴பு³த்³த⁴யே நம꞉ .ௐ லப்³த⁴லீலாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴யௌவனஶாலின்யை நம꞉ .ௐ லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴விப்⁴ரமாயை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴ராகா³யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴பத்யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴னாநாக³மஸ்தி²த்யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴போ⁴கா³யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴ஸுகா²யை நம꞉ .ௐ லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூரிதாயை நம꞉ . 280
ௐ ஹ்ரீங்காரமூர்தயே நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³கபோதிகாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரகமலேந்தி³ராயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்கரமணிதீ³பார்சிஷே நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரபேடகமணயே நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராத³ர்ஶபி³ம்பி³தாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராஸ்தா²னனர்தக்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமணயே நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரமயஸௌவர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ருமபுத்ரிகாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரவேதோ³பநிஷதே³ நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரநந்த³னாராமனவகல்பக வல்லர்யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴யை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வாயை நம꞉ .ௐ ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³யை நம꞉ . 300
இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதிநாமாவலி꞉ ஸமாப்தா
Also, read

No comments

Leave a Reply