Sriman Narayana Song Lyrics in Tamil

உள்ளடக்கம்

Sriman Narayana Song Lyrics in Tamil
இயற்றியவர்: அண்ணமாசார்யா
Srimannarayana Lyrics in Tamil
ஸ்ரீமன் நாராயண.. ஸ்ரீமன் நாராயண..
ஸ்ரீமன் நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயணஸ்ரீமன் நாராயண நீ ஸ்ரீபாதமே ஷரணு..ஸ்ரீமன் நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயணஸ்ரீமன் நாராயண நீ ஸ்ரீபாதமே ஷரணு..ஸ்ரீமன் நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயணஸ்ரீமன் நாராயண நீ ஸ்ரீபாதமே ஷரணு..ஸ்ரீமன் நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயணஸ்ரீமன் நாராயண நீ ஸ்ரீபாதமே ஷரணு..ஸ்ரீமன் நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயணஸ்ரீமன் நாராயண நீ ஸ்ரீபாதமே ஷரணு..
கமலா சதி முக கமல கமல ஹிதகமலப்ரியா கமலேஷணா..கமலா சதி முக கமல கமல ஹிதகமலப்ரியா கமலேஷணா..கமலா சதி முக கமல கமல ஹிதகமலப்ரியா கமலேஷணா..
கமலாசன ஹித கருட கமன(னா) – ஸ்ரீகமல நாப நீ பதகமலமே ஷரணு..கமலாசன ஹித கருட கமன(னா) – ஸ்ரீகமல நாப நீ பதகமலமே ஷரணு..ஸ்ரீமன் நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயணஸ்ரீமன் நாராயண நீ ஸ்ரீபாதமே ஷரணு..
பரம யோகி ஜன பாகதேய – ஸ்ரீபரம புருஷ பராத்பரா..பரம யோகி ஜன பாகதேய – ஸ்ரீபரம புருஷ பராத்பரா..பரம யோகி ஜன பாகதேய – ஸ்ரீபரம புருஷ பராத்பரா..
பரமாத்மா பரமாணு ரூப(பா) – ஸ்ரீதிருவேங்கடகிரி தேவா..பரமாத்மா பரமாணு ரூப(பா) – ஸ்ரீதிருவேங்கடகிரி தேவா ஷரணு..ஸ்ரீமன் நாராயண ஸ்ரீமன் நாராயணஸ்ரீமன் நாராயண நீ ஸ்ரீபாதமே ஷரணு..
Also, read

No comments

Leave a Reply