தலை முதல் பாதம் வரை ஆரோக்கியம் தரும் இலை.
ஆரோக்கியம்

தலை முதல் பாதம் வரை ஆரோக்கியம் தரும் இலை.