விருத்தாச்சலேஸ்வரர் ஆலயம் |  வெங்கனூர் சிவன் கோவில்
கோவில் விவரங்கள்

விருத்தாச்சலேஸ்வரர் ஆலயம் | வெங்கனூர் சிவன் கோவில்