செல்வ வளம் தரும் லட்சுமி மந்திரம்
ஸ்தோத்திரம்

செல்வ வளம் தரும் லட்சுமி மந்திரம்