நோய் தீர தன்வந்திரி மந்திரம் | Noi Theera manthiram in Tamil
ஸ்தோத்திரம்

நோய் தீர தன்வந்திரி மந்திரம் | Noi Theera manthiram in Tamil