கன்னி ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+

நட்சத்திர மோதிரம்+

நவரத்தின மோதிரம்

(என, மொத்தமாகவோ தனி தனியாகவோ அணியலாம்)

No comments

Leave a Reply