கொடுத்த கடன் தொகை திரும்ப கிடைக்க மந்திரம்
ஸ்தோத்திரம்

கொடுத்த கடன் தொகை திரும்ப கிடைக்க மந்திரம்