ஸ்தோத்திரம்

குடும்பத்திற்கு தீங்கு நேராமல் இருக்க மந்திரம்