எதிரிகளை தும்சம் செய்யும் காளி மந்திரம்
ஸ்தோத்திரம்

எதிரிகளை தும்சம் செய்யும் காளி மந்திரம்