எதிரிகள் தொல்லை நீங்க ஹனுமன் மந்திரம்
ஸ்தோத்திரம்

எதிரிகள் தொல்லை நீங்க ஹனுமன் மந்திரம்