தேய்பிறை சஷ்டியில் சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்
ஸ்தோத்திரம்

தேய்பிறை சஷ்டியில் சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்