சகல செல்வங்களையும் பெற மந்திரம் | Sagala sevamum pera manthiram
ஸ்தோத்திரம்

சகல செல்வங்களையும் பெற மந்திரம் | Sagala sevamum pera manthiram