அட்சய திதி அன்று சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்
ஸ்தோத்திரம்

அட்சய திதி அன்று சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்