மீனம் ராசி கல் / GEM STONE

ராசி மோதிரம்+

நட்சத்திர மோதிரம்+

நவரத்தின மோதிரம்

(என, மொத்தமாகவோ தனி தனியாகவோ அணியலாம்)

மஞ்சள் சபையர்

 

 

ராசி
மோதிரம்
போதும்

 

 

 

 

நவரத்தினம்

அனைவர்க்கும் பொருந்தும்

No comments

Leave a Reply